PUBLICATIONS
Liwei Lin

Journals

 1. Wei Yue, Renxiao Xu, Fanping Sui, Yuan Gao, and Liwei Lin, "Ultrafast Biomimetic Untethered Soft Actuators with Bone-in-Flesh Constructs Actuated by Magnetic Field," Advanced Functional Materials, accepted.
 2. Liuyang Han, Weijin Liang, Qisen Xie, JingJing Zhao, Ying Dong, Xiaohao Wang, and Liwei Lin, "Health Monitoring via Heart, Breath and Korotkoff Sounds by Wearable Piezoelectret Patches," Advanced Science, Vol. 10, 2301180, 2023. pdf
 3. Kai-Ming Hu, Wang Guo, Xin-Lu Deng, Xiu-Yuan Li, Er-Qi Tu, Yi-Hang Xin, Zhong-Ying Xue, Xue-Song Jiang, Gang Wang, Guang Meng, Zeng-Feng Di, Liwei Lin, Wen-Ming Zhang "Deterministically Self-assembled 2D Materials and Electronics," Matter, Vol. 5, pp. 1-5, 2023. pdf
 4. Miao He, Zhuhua Xu, Cong Zhao, Yu Gao, Kanghui Ke, Na Liu, Xiongxian Yao, Feiyu Kang, Yang Shen, Liwei Lin, Guodan Wei, "Sn-Based Self-Powered Ultrafast Perovskite Photodetectors with Highly Crystalline Order for Flexible Imaging Applications," Advanced Functional Materials, 2300282, 2023. pdf
 5. Zhongbao Wang, Yigen Wu, Bin Zhu, Qixiang Chen, Yang Zhang, Zhenjin Xu, Daoheng Sun, Liwei Lin, Dezhi Wu, "Self-Patterning of Highly Stretchable and Electrically Conductive Liquid Metal Conductors by Direct-Write Super-Hydrophilic Laser-Induced Graphene and Electroless Copper Plating," ACS Applied Materials & Interfaces, Vol. 15, pp. 4713-4723, 2023. pdf
 6. Georgii V. Grigorev, Alexander V. Lebedev, Xiaohao Wang, Xiang Qian, Georgy Vladimirovich Maksimov, Liwei Lin, "Advances in Microfluidics for Single Red Blood Cell Analysis," Biosensors, Vol. 13, 117, 2023. pdf
 7. Zhaoyang Li, Kaijun Zhang, Yuan Ma, Jun Wan, Dazhe Zhao, Yucong Pi, Gangjin Chen, Jianfeng Zhang, Wei Tang, Liwei Lin, Junwen Zhong, "Air Permeable Vibrotactile Actuators for Wearable Wireless Haptics," Advanced Functional Materials, Vol. 8, 2211146, 2023. pdf
 8. Liuhao Wu, Jiaqi Guo, Rucheng Jiang, Yande Peng, Han Wu, Jiamin Li, Yang Luo, Liwei Lin, Jerald Yoo, "An Ultrasound Imaging System With On-Chip Per-Voxel RX Beamfocusing for Real-Time Drone Applications," IEEE Journal of Solid-State Circuits, Vol. 57, pp. 3186-3199, 2022. pdf
 9. Nirav Joshi, Hu Long, Pranav Naik, Arvind Kumar, Valmor R. Mastelaro, Osvaldo N.Oliveir Jr., Alex Zettl, Liwei Lin, "Zinc stannate microcubes with an integrated microheater for low-temperature NO2 detection," New Journal of Chemistry, Vol. 46, pp. 17967-17976, 2022. pdf
 10. Ruiqi Guo, Fanping Sui, Wei Yue, Zekai Wang, Sedat Pala, Kunying Li, Renxiao Xu, Liwei Lin, "Deep learning for non-parameterized MEMS structural design," Microsystems & Nanoengineering (Nature Publishing Group), Vol. 8, 91, 2022. pdf
 11. Jingjing Zhao, Junwen Deng, Weijin Liang, Liuyan Zhao, Ying Dong, Xiaohao Wang, Liwei Lin, "Water-retentive, 3D knitted textile electrode for long-term and motion state bioelectrical signal acquisition," Composites Science and Technology, Vol. 227, 109606, 2022. pdf
 12. Han Wu, Miaolin Zhang, Zhichun Shao, Jiaqi Guo, Kian Ann Ng, Liwei Lin, Jerald Yoo, "An Ultrasound ASIC With Universal Energy Recycling for 7-m All-Weather Metamorphic Robotic Vision," IEEE Journal of Solid-State Circuits, Vol. 57, pp. 3036-3047, 2022. pdf
 13. Georgii V Grigorev, Alexander V Lebedev, Xiaohao Wang, Xiang Qian, Georgii V Maksimov, Evgenia U Parshina, Liwei Lin, " Hemoglobin conformation detection by Raman spectroscopy on single human red blood cells captured in a microfluidic chip," Mendeleev Communications, Vol. 32, pp. 504-506, 2022. pdf
 14. Dezhi Wu, Xianshu Cheng, Zhuo Chen, Zhenjin Xu, Yang Zhao, Rui Zhu, and Liwei Lin, "A Flexible Tactile Sensor Using Polyimide/Graphene Oxide Nanofiber as Dielectric Membranes for Vertical and Lateral Force Detections," Nanotechnology, Vol. 33, 405205, 2022. pdf
 15. Wenying Qiu, Zhaoyang Li, Guocheng Wang, Yande Peng, Min Zhang, Xiaohao Wang, and Junwen Zhong, Liwei Lin, "A Moisture-Resistant Soft Actuator with Low Driving Voltages for Haptic Stimulations in Virtual Games," ACS Applied Materials & Interfaces, Vol. 14, pp. 31257-31266, 2022. pdf pdf
 16. Sedat Pala, Liwei Lin, "An Improved Lumped Element Model for Circular-shape pMUTs," IEEE Open Journal of Ultrasonics, Ferroelectrics, and Frequency Control, Vol. 2, pp. 83-95, 2022. pdf
 17. Liuyang Han, Wei Zeng, Ying Dong, Xiaohao Wang, Liwei Lin, "Mapping and Simultaneous Detection of Arterial and Venous Pulses using Large-Scale High-Density Flexible Piezoelectret Sensor Array," Advanced Electronic Materials, 2200012, 2022. pdf
 18. Zhuo Chen, Yang Zhang, Bin Zhu, Yigen Wu, Xiaohui Du, Liwei Lin, and Dezhi Wu, "Laser-Sculptured Hierarchical Spinous Structures for Ultra-High-Sensitivity Iontronic Sensors with a Broad Operation Range," ACS Applied Materials & Interfaces, Vol. 14, pp. 19672-19682, 2022. pdf
 19. Georgii V. Grigorev, Nikolay O. Nikitin, Alexander Hvatov, Anna V. Kalyuzhnaya, Alexander V. Lebedev, Xiaohao Wang, Xiang Qian, Georgii V. Maksimov, and Liwei Lin, "Single Red Blood Cell Hydrodynamic Traps Via the Generative Design," Micromachines, Vol. 13, 367, 2022. pdf
 20. Zhongbao Wang, Yigen Wu, Zhenyin Hai, Dezhi Wu, and Liwei Lin, "Soft Magnetic Composites for Highly Deformable Actuators by Four-dimensional Electrohydrodynamic Printing," Composites Part B, Vol. 231, 109596, 2022. pdf
 21. Kamyar Behrouzi, Liwei Lin, "Gold Nanoparticle Based Plasmonic Sensing for the Detection of SARS-CoV-2 Nucleocapsid Proteins," Biosensors and Bioelectronics, Vol. 193, 113616, 2022. pdf
 22. Tao Jiang, Wenying Qiu, Zhaoyang Li, Xing Ye, Yuhan Liu, Yushi Li, Xiaohao Wang, Junwen Zhong, Xiang Qian, Liwei Lin, "Programmable Tactile Feedback Patterns for Cognitive Assistance by Flexible Electret Actuators," Advanced Functional Materials, Vol. 32, 2107985, 2022. pdf
 23. Renxiao Xu, Peisheng He, Guangchen Lan, Kamyar Behrouzi, Yande Peng, Dongkai Wang, Tao Jiang, Ashley Lee, Yu Long, and Liwei Lin, "Facile Fabrication of Multilayer Stretchable Electronics via a Two-Mode Mechanical Cutting Process," ACS Nano, Vol. 16, pp. 1533-1546, 2021. pdf
 24. Yangsheng Zhu, Mingjing Qi, Zhiwei Liu, Jianmei Huang, Dawei Huang, Xiaojun Yan, Liwei Lin, "A 5-mm untethered crawling robot via self-excited electrostatic vibration," IEEE Transactions on Robotics, Vol. 38, pp. 719-730, 2021. pdf
 25. Wenying Qiu, Junwen Zhong, Tao Jiang, Zhaoyang Li, Mingze Yao, Zhichun Shao, Qilong Cheng, Jiaming Liang, Dongkai Wang, Yande Peng, Peisheng He, David Bogy, Min Zhang, Xiaohao Wang, Liwei Lin, "A Low Voltage-Powered Soft Electromechanical Stimulation Patch for Haptics Feedback in Human-Machine Interfaces," Biosensors and Bioelectronics, Vol. 193, 113616, 2021. pdf
 26. Mingjing Qi, Kehan Zhou, Zhiwei Liu, Hengyu Zhang, Yichuan Wu, Yangsheng Zhu, Wencheng Zhan, Yi Yang, Hongtao Wu, Jianmei Huang, Xiaojun Yan, Liwei Lin, "Asynchronous and Self-Adaptive Flight Assembly via Electrostatic Actuation of Flapping Wings," Advanced Intelligent Systems, Vol. 3, 2100048, 2021. pdf
 27. Fanping Sui, Ruiqi Guo, Zhizhou Zhang, Grace X. Gu, and Liwei Lin, "Deep Reinforcement Learning for Digital Materials Design," ACS Materials Letters, Vol. 3, 1433-1439, 2021. pdf
 28. Hong Ding, Dengfei Yang, Mengjiao Qu, Chao Yang, Xuying Chen, Xianhao Le, Ke Zhu, Jinghui Xu, Liwei Lin and Jin Xie, "A Pulsed Wave Doppler Ultrasound Blood Flowmeter by PMUTs," IEEE Journal of Microelectromechanical Systems, Vol. 30, pp. 680-682, 2021. pdf
 29. Yu Long, Peisheng He, Zhichun Shao, Zhaoyang Li, Han Kim, Archie Yao, Yande Peng, Renxiao Xu, Christine Ahn, Seung-Wuk Lee, Junwen Zhong, and Liwei Lin, "Moisture-induced Autonomous Surface Potential Oscillations for Energy Harvesting," Nature Communications, Vol. 12, 5287, 2021. pdf
 30. Zhichun Shao, Sedat Pala, Yande Peng, and Liwei Lin, "Bimorph Pinned Piezoelectric Micromachined Ultrasonic Transducers for Space Imaging Applications," IEEE Journal of Microelectromechanical Systems, Vol. 30, pp. 650-658, 2021. pdf
 31. Jiaming Liang, Yichuan Wu, Justin K. Yim, Huimin Chen, Zicong Miao, Hanxiao Liu, Ying Liu, Yixin Liu,Dongkai Wang, Wenying Qiu, Zhichun Shao, Ming Zhang, Xiaohao Wang, Junwen Zhong, and Liwei Lin, "Electrostatic Footpads Enable Agile Insect-scale Soft Robots with Trajectory Control," Science Robotics, Vol. 6, eabe7906, 2021. pdf
 32. Jin Woo Bae, Dong-Soo Choi, In-Ho Yun, Dong-Heon Han, Seung-Ju Oh, Tae-Hoon Kim, Jeong Ho Cho, Liwei Lin, and Sang-Youn Kim, "Electrically Adaptive and Shape-Changeable Invertible Microlens," ACS Applied Materials & Interfaces, Vol. 13, 10397-10408, 2021. pdf
 33. Jihee Lee, Kyoung-Rog Lee, Benjamin E. Eovino, Jeong Hoan Park, Luna Yue Liang, Liwei Lin, Hoi-Jun Yoo, and Jerald Yoo, "A 36-Channel Auto-Calibrated Front-End ASIC for a pMUT-based Miniaturized 3-D Ultrasound System," IEEE Journal of Solid State Circuits, Vol. 56, pp. 1910-1923, 2021. pdf
 34. Lei Zhang, Qiulin Tan, Ya Wang, Zhihong Fan, Liwei Lin, Wendong Zhang, Jijun Xiong, "Wirelessly Powered Multi-functional Wearable Humidity Sensor based on RGO-WS2 Heterojunctions," Sensors and Actuators B Chemical, Vol. 329, 129077, 2021. pdf
 35. Bing Zhang, Jiankang He, Gaofeng Zheng, Yuanyuan Huang, Chaohung Wang, Peisheng He, Fanping Sui, Lingchao Meng and Liwei Lin, "Electrohydrodynamic 3D Printing of Orderly Carbon/Nickel Composite Network as Supercapacitor Electrodes," Journal of Materials Science & Technology, Vol. 82, pp. 135-143, 2021. pdf
 36. Gaofeng Zheng, Jiaxin Jiang, Xiang Wang, Wenwang Li, Zhaojie Yu, and Liwei Lin, "High-aspect-ratio Three-Dimensional Electrospinning via a Tip Guiding Electrode," Materials & Design, Vol. 198, 109304, 2021. pdf
 37. Eric Sweet, Brenda Yang, Joshua Chen, Reed Vickerman, Yujui Lin, Alison Long, Eric Jacobs, Tinglin Wu, Camille Mercier, Ryan Jew, Yash Attal, Siyang Liu, Andrew Chang, and Liwei Lin, "3D Microfluidic Concentration Gradient Generator for Combination Antimicrobial Susceptibility Testing," Microsystems & Nanoengineering (Nature Publishing Group), Vol. 6, 92, 2020. pdf
 38. Eric Sweet, Rudra Mehta, Yifan Xu, Ryan Jew, Rachel Lin, and Liwei Lin, "Finger-Powered Fluidic Actuation and Mixing via MultiJet 3D Printing," Lab on a Chip, Vol. 20, pp. 3375-3385, 2020. pdf
 39. Yichuan Wu, Nirav Joshi, Shilong Zhao, Hu Long, Liujiang Zhou, Ge Ma, Bei Peng, Osvaldo N. Oliveira Jr., Alext Zettl and Liwei Lin, "NO2 Gas Sensors based on CVD Tungsten Diselenide Monolayer," Applied Surface Science, Vol. 529, 147110, 2020. pdf
 40. Juhong Chen, Fuguo Jiang, Chao-Wei Huang, Liwei Lin, "Rapid Genotypic Antibiotic Susceptibility Test Using CRISPR-Cas12a for Urinary Tract Infection," Analyst, Vol. 145, pp. 5226-5231, 2020. pdf
 41. Yue Liang, Benjamin Eovino, and Liwei Lin, "Piezoelectric Micromachined Ultrasonic Transducers with Pinned Boundary Structure," IEEE Journal of Microelectromechanical Systems, Vol. 29, pp.529-591, 2020. pdf
 42. Elahe Jabari, Farzad Liravi, Elham Davoodi, Liwei Lin, Ehsan Toyserkani, "High Speed Three-Dimensional Material-Jetting Additive Manufacturing of Viscous Graphene-based Ink with High Electrical Conductivity," Additive Manufacturing, Vol. 35, 101330, 2020. pdf
 43. Ilbey Karakurt, Aydogdu, Sevil Cikrikci, Jesse Orozco, Liwei Lin, "Stereolithography (SLA) 3D Printing of Ascorbic Acid Loaded Hydrogels: A Controlled Release Study," International Journal of Pharmaceutics Vol. 584, 119428, 2020. pdf
 44. Tao Jiang, Lirong Deng, Wenying Qiu, Jiaming Liang, Yichuan Wu, Zhichun Shao, Dongkai Wang, Min Zhang, Xiang Qian, Junwen Zhong, Xiaohao Wang, Liwei Lin, "Wearable Breath Monitoring via a Hot-Film/Calorimetric Airflow Sensing System" Biosensors and Bioelectronics, Vol. 163, 112288, 2020. pdf
 45. Ilbey Karakurt, Liwei Lin, "3D Printing Technologies: Techniques, Materials, and Post-processing," Current Opinion in Chemical Engineering, Vol. 28, pp. 134-143, 2020. pdf
 46. Lorenzo Lopez Jr., Vernalyn Copal, Takeshi Hayasaka, Maria Angela Faustino-Lopez, Yichuan Wu, Huiliang Liu, Elmer Estacio, Armando Somintac, Liwei Lin, and Arnel Salvador, "Influence of Chamber Design on the Gas Sensing Performance of Graphene Field-Effect-Transistor," SN Applied Sciences, Vol. 2, 1185, 2020. pdf
 47. Xining Zang, Di Xing, Weijin Tang, Longsheng Lu, Yingxi Xie, Kwok Siong Teh, Mohan Sanghadasa, Liwei Lin, "Electromagnetic Interference Shielding with Laser Induced Molybdenum Carbide- Graphene Paper," Materials Letter Vol. 271, 127784, 2020. pdf
 48. Takeshi Hayasaka, Albert Lin, Vernalyn Copa, Lorenzo Jr Lopez, Regine Loberternos, Laureen Ida Ballesteros, Yoshihiro Kubota, Yumeng Liu, Arnel Salvador, and Liwei Lin, "An Electronic Nose Using a Single Graphene FET and Machine Learning for Water, Methanol and Ethanol," Microsystems & Nanoengineering (Nature Publishing Group), Vol. 6, 50, 2020. pdf
 49. Xining Zang, Yingqi Jiang, Mohan Sanghadasa, Liwei Lin, "Chemical Vapor Deposition of 3D Graphene/Carbon Nanotubes Networks for Hybrid Supercapacitors," Sensors and Actuators: A Physical, Vol. 304, 111886, 2020. pdf
 50. Huilong Liu, Yingxi Xie, Junbo Liu, Kyoung-sik Moon, Longsheng Lu, Zhiran Lin, Wei Yuan, Caiwei Shen, Xining Zang, Liwei Lin, Yong Tang, Ching-Ping Wong, "Laser-induced and KOH-activated 3D Graphene: A Flexible Activated Electrode Fabricated via Direct Laser Writing for In-plane Micro-supercapacitors," Chemical Engineering Journal, Vol. 393, 124672, 2020. pdf
 51. Ritu Malik, Vijay Tomer, Yogendra Mishra, Liwei Lin, "Functional Gas Sensing Nanomaterials: A Panoramic View," Applied Physics Reviews, Vol. 7, 021301, 2020. pdf
 52. Jingjing Zhao, Yulin Fu, Yuxiang Xiao, Ying Dong, Xiaohao Wang, Liwei Lin, "A Naturally Integrated Smart Textile for Wearable Electronics Applications," Advanced Materials Technologies, Vol. 5, 1900781, 2020. pdf
 53. Tingpin Lei, Dahai Lu, Zhenjin Xu, Weikang Xu, Jing Liu, Xudong Deng, Junjie Huang, Lei Xu, Xiaomen Cai and Liwei Lin, "2D->3D Conversion of Superwetting Mesh: A Simple but Powerful Strategy for Effective and Efficient Oil/Water Separation," Separation and Purification Technology, Vol. 242, 116224, 2020. pdf
 54. Jing Nie, Xiaofeng Meng, Liwei Lin, "High-Accuracy Quartz Crystal Resonance DP Instrument," IEEE Transactions on Industrial Electronics, Vol. 67, pp. 8026-8033, 2020. pdf
 55. Yu Long, Renxiao Xu, Takeshi Hayasaka, Zhichun Shao, Junwen Zhong, Liwei Lin, "Molybdenum-Carbide-Graphene Composites for Paper-Based Strain and Acoustic Pressure Sensors," Carbon, Vol. 157, pp.594-601, 2020. pdf
 56. Juhong Chen, Chun-Yen Liu, Xinchang Wang, Eric Sweet, Nathaniel Liu, Xiaohua Gong and Liwei Lin, "3D Printed Microfluidic Devices for Circulating Tumor Cells (CTCs) Isolation," Biosensors and Bioelectronics, Vol. 150, 111900, 2020. pdf
 57. Gaofeng Zheng, Jiaxin Jiang, Xiang Wang, Wenwang Li, Juan Liu, Gang Fu, Liwei Lin, "Nanofiber Membranes by Multi-jet Electrospinning Arranged as Arc-array with Sheath Gas for Electrodialysis Applications," Materials & Design, Vol. 189, 108504, 2020. pdf
 58. Yuanyuan Huang, Caiwei Shen, Zirong Tang, Tielin Shi, Sunxiang Zheng, and Liwei Lin, "Mass Loading-independent Energy Storage with Reduced Graphene Oxide and Carbon Fiber," ChemElectroChem, Vol. 6, pp. 6009-6015, 2019. pdf
 59. Guoqing Chang, Wajid Ullah, Aike Li, Sandeep K. Das, Liwei Lin and Xu Wang, "Self-constructed Side-by-side Nanofiber Photocatalyst via Oppositely Charged Electrospinning and Its Photocatalytic Degradation of Rhodamine B," New Journal of Chemistry, Vol. 43, pp. 15405-15412, 2019. pdf
 60. Lingke Yu, Paidi Zhou, Dezhi Wu, Lingyun Wang, Liwei Lin & Daoheng Sun, "Shoepad Nanogenerator based on Electrospun PVDF Nanofibers," Microsystem Technologies, Vol. 25, pp. 3151-3156, 2019. pdf
 61. Zhiwei Liu, Mingjing Qi, Yangsheng Zhu, Dawei Huang, Xiaoyong Zhang, Liwei Lin, Xiaojun Yan, "Mechanical Response of the Isolated Cantilever with a Floating Potential in Steady Electrostatic Field," International Journal of Mechanical Sciences, Vol. 161-162, 105066, 2019. pdf
 62. Jing Nie, Qiyang Huang, Ning Li, Sunxiang Zheng, Monong Wang, Xiaofeng Meng, Baoxia Mi, Liwei Lin, "Swelling characteristics and application of two-dimensional materials on hydrophilic quartz crystal resonant dew point sensor", Sensors and Actuators - B Chemical, Vol. 298, 126905, 2019. pdf
 63. Yichuan Wu, Justin K. Yim, Jiaming Liang, Zhichun Shao, Mingjing Qi, Junwen Zhong, Zihao Luo, Xiaojun Yan, Min Zhang, Xiaohao Wang, Ronald S. Fearing, Robert J. Full, Liwei Lin, "Insect-scale Fast Moving and Ultrarobust Soft Robot", Science Robotics, Vol. 4, eaax1594, 2019. pdf, video
 64. Xining Zang, Cuiying Jian, Taishan Zhu, Zheng Fan, Wanlin Wang, Minsong Wei, Buxuan Li, Mateo Follmar Diaz, Paul Ashby, Zhengmao Lu, Yao Chu, Zizhao Wang, Xinrui Ding, Yingxi Xie, Juhong Chen, J. Nathan Hohman, Mohan Sanghadasa, Jeffrey C. Grossman, Liwei Lin, "Laser-sculptured Ultrathin Transition Metal Carbide Layers for Energy Storage and Energy Harvesting Applications," Nature Communications, Vol. 10, 3112, 2019. pdf
 65. Junwen Zhong, Yuan Ma, Yu Song, Qize Zhong, Yao Chu, Ilbey Karakkurt, David Bogy and Liwei Lin, "A Flexible Piezoelectret Actuator/Sensor Patch for Mechanical Human-Machine Interfaces," ACS Nano, Vol. 13, pp. 7107-7116, 2019. pdf
 66. Chenyang Xue, Yi Chen, Yuankai Li, Hongmei Chen, Danfeng Cui, Liwei Lin, "NiCo2O4@TiO2 Electrode based on Micro-region Heterojunctions for High Performance Supercapacitors", Applied Surface Science, Vol. 493, pp.994-1003, 2019. pdf
 67. Elahe Jabari, Farid Ahmad, Farzad Liravi, Ethan Secor, Liwei Lin and Ehsan Toyserkani, "Two-Dimensional Printing of Graphene: A Review," 2D Materials Vol. 6, 042004, 2019. pdf
 68. Hongyu Ma, Yana Du, Minsong Wei, Enjie Ding, Liwei Lin, "Silicon Microheater Based Low-Power Full-range Methane Sensing Device," Sensors and Actuators - A Physical, VOl. 295, pp. 70-74, 2019. pdf
 69. Nirav Joshi, Luis da Silva, Flavio M. Shimizu, Valmor R. Mastelaro, Jean-Claude M'Peko, Liwei Lin, Osvaldo N. Oliveira Jr, "UV-assisted Chemiresistors Made with Gold-modified ZnO Nanorods to Detect Ozone Gas at Room Temperature," Microchimica Acta, Vol. 186, 418, 2019. pdf
 70. Guohua Wang, Xinyu Wang, Jing Nie, and Liwei Lin, "Magnetic-based Indoor Localization using Smartphone via a Fusion Algorithm," IEEE Sensors, Vol. 19, pp. 6477-6485, 2019. pdf
 71. Qiulin Tan, Fengxiang Lu, Chenyang Xue, Wendong Zhang, Liwei Lin, Jijun Xiong, "Nano-fabrication Methods and Novel Applications of Black Silicon," Sensors and Actuators - A Physical, Vol. 295, pp. 560-573, 2019. pdf
 72. Kai-Ming Hu, Zhong-Ying Xue, Yun-Qi Liu, Peng-Hui Song, Xian-Hao Le, Bo Peng, Han Yan, Zeng-Feng Di, Jin Xie, Liwei Lin, Wen-Ming Zhang, "Probing Built-in Stress Effect on the Defect Density of Stretched Monolayer Graphene Membranes," Carbon, Vol. 152, pp. 233-240, 2019. pdf
 73. Jiasheng Li, Yong Tang, Zongtao Li, Xinrui Ding, Binhai Yu, and Liwei Lin, "Largely Enhancing Luminous Efficacy, Color-Conversion Efficiency, and Stability for Quantum-Dot White LEDs Using the Two- Dimensional Hexagonal Pore Structure of SBA-15 Mesoporous Particles," ACS Applied Materials & Interfaces, Vol. 11, 18808-18816, 2019. pdf
 74. Hongyan Xu, Feng Han, Chengkai Xia, Siyan Wang, Ranish M. Ramachandran, Christophe Detavernier, Minsong Wei, Liwei Lin, Serge Zhuiykov, "Wafer-scale Fabrication of Sub-10 nm TiO2-Ga2O3 n-p Heterojunctions with Efficient Photocatalytic Activity by Atomic Layer Deposition" Nanoscale Research Letters, Vol. 14, 163, 2019. pdf
 75. Xining Zang, J. Nathan Hohman, Kaiyuan Yao, Penghong Ci, Aiming Yan, Minsong Wei, Takeshi Hayasaka, Alex Zettl, P. James Schuck, Junqiao Wu, & Liwei Lin, "Metallo-Hydrogel-Assisted Synthesis and Direct Writing of Transition Metal Dichalcogenides," Advanced Functional Materials, 1807612, 2019. pdf
 76. Yichuan Wu, Qiyang Huang, Jing Nie, Jiaming Liang, Nirav Joshi, Takeshi Hayasaka, Shilong Zhao, Min Zhang, Xiaohao Wang, Baoxia Mi, Liwei Lin, "All Carbon Based Flexible Humidity Sensor," Journal of Nanoscience and Nanotechnology, Vol. 19, pp. 5310-5316, 2019. pdf
 77. Emmeline Kao, Hyun Sung Park, Xining Zang and Liwei Lin, "Atomic Layer Deposition of TiO2 Nanocoatings on ZnO Nanowires for Improved Photocatalytic Stability," International Journal of Photoenergy Vol. 2019, 8982672, 2019. pdf
 78. Jing Nie, Meining Ji, Yao Chu, Xiaofeng Meng, Junwen Zhong, Yaqin Wang, Liwei Lin, "Human Pulses Reveal Health Conditions by A Piezoelectret Sensor via the Approximate Entropy Analysis," Nano Energy, Vol. 58, pp. 528-535, 2019. pdf
 79. Yihui Luo, Dezhi Wu, Yang Zhao, Qinnan Chen, Yu Xie, Meihong Wang, Liwei Lin, Lingyun Wang, Daoheng Sun, "Direct Write of a Flexible High-sensitivity Pressure Sensor with Fast Response for Electronic Skins," Organic Electronics, Vol. 67, pp. 10-18, 2019. pdf
 80. Takeshi Hayasaka, Yoshihiro Kubota, Yumeng Liu, and Liwei Lin "The influences of Temperature, Humidity, and O2 on Electrical Properties of Graphene FETs," Sensors and Actuators - B Chemical, Vol. 285, pp. 116-122, 2019. pdf
 81. Jing Nie, Yichuan Wu, Qiyang Huang, Nirav Joshi, Ning Li, Xiaofeng Meng, Sunxiang Zheng, Min Zhang, Baoxia Mi, and Liwei Lin, "Dew Point Measurement Using a Carbon-based Capacitive Sensor with Active Temperature Control," ACS Applied Materials & Interfaces, Vol. 11, pp. 1699-1705, 2019. pdf
 82. Huicong Liu, Junwen Zhong, Chengkuo Lee, Seung-Wuk Lee, and Liwei Lin, "A Comprehensive Review on Piezoelectric Energy Harvesting Technology: Materials, Mechanics, and Applications," Applied Physics Reviews, Vol. 5, 041306, 2019. pdf
 83. Yuanyuan Huang, Liwei Lin, Tielin Shi, Siyi Cheng, Yan Zhong, Chen Chen, Zirong Tang, "Graphene Quantum Dots-induced Morphological Changes in CuCo2S4 Nanocomposites for Supercapacitor Electrodes with Enhanced Performance," Applied Surface Science, Vol. 463, pp. 498-503, 2019. pdf
 84. Kai-Ming Hu, Zhong-Yin Xue, Hu Long, Bo Peng, Zeng-Feng Di, Xi Wang, Liwei Lin, and Wen-Ming Zhang, "Tension-Induced Raman Enhancement of Graphene Membranes in the Stretched State," Small, Vol. 15, 1804337, 2019. pdf
 85. Ning Li, Qiyang Huang, Jing Nie, Xiaofeng Meng, Zhongying Wang, Yichuan Wu, Mingjing Qi, Zhiwei Liu, Baoxia Mi, Liwei Lin, "Dew Point Measurements using Montmorillonite (MTT) and Molybdenum Disulfide (MoS2) Coated QCM Sensors," Sensors and Actuators: B Chemical, Vol. 279, pp. 122-129, 2019. pdf
 86. Zhiwei Liu, Xiaojun Yan, Mingjing Qi, Yangsheng Zhu, Dawei Huang, X.Y. Zhang, and Liwei Lin, "Design of Flexible Hinges in Electromagnetically Driven Artificial Flapping-wing Insects for Improved Lift Force," Journal of Micromechanics and Microengineering, Vol. 29, 015011, 2019. pdf
 87. Qianru Wang, A-Andrew Jones III, Jeffrey Gralnick, Liwei Lin, Cullen R. Buie "Microfluidic Dielectrophoresis Illuminates the Relationship between Microbial Cell Envelope Polarizability and Electrochemical Activity," Science Advances, Vol. 5, eaat5664, 2019. pdf
 88. Xining Zang, Caiwei Shen, Mohan Sanghadasa, Liwei Lin, "High-voltage Supercapacitors Based on Aqueous Electrolytes," ChemElectroChem, Vol. 6, pp. 976-988, 2019. pdf
 89. Dezhi Wu, Qianqian Peng, Shan Wu, Guangshun Wang, Lei Deng, Huiling Tai, Lingyun Wang, Yajie Yang, Yang Zhao, Jinbao Zhao, Daoheng Sun, Liwei Lin, "A Simple Graphene NH3 Gas Sensor via Laser Direct Writing," Sensors, Vol. 18, 4405, 2018. pdf
 90. Renxiao Xu, Anton Zverev, Aaron Hung, Caiwei Shen, Lauren Irie, Geoffrey Ding, Michael Whitmeyer, Liangjie Ren, Brandon Griffin, Jack Melcher, Lily Zheng, Xining Zang, Mohan Sanghadasa, and Liwei Lin, "Kirigami-Inspired, Highly Stretchable Micro-Supercapacitor Patches Fabricated by Laser Conversion and Cutting," Microsystems & Nanoengineering (Nature Publishing Group) Vol. 4, 36, 2018. pdf
 91. Xining Zang, Wenshu Chen, Xiaolong Zou, J. Nathan Hohman, Lujie Yang, Buxuan Li, Minsong Wei, Chenhui Zhu, Jiaming Liang, Mohan Sanghadasa, Jiajun Gu & Liwei Lin, "Self-assembly of Large-area Two-dimensional Polycrystalline Transition Metal Carbides for Hydrogen Electrocatalysis," Advanced Materials, Vol. 30, 1805188, 2018. pdf
 92. Zhiwei Liu, Xiaojun Yan, Mingjing Qi, Dawei Huang, Xiaoyong Zhang and Liwei Lin, "Electrostatic Flapping-wing Actuator with Improved Lift Force by the Pivot-Spar Bracket Design," Sensors and Actuators - A Physical, Vol. 280, pp. 295-302, 2018 pdf
 93. Dongwoo Shin, Caiwei Shen, Mohan Sanghadasa, and Liwei Lin, "Breathable 3D Supercapacitors Based on Activated Carbon Fiber Veil," Advanced Materials Technologies, Vol. 333, 1800209, 2018. pdf
 94. Ilbey Karakurt, Kong Yin Ho, Christopher Ledford, Diana Gamzina, Timothy Horn, Neville C Luhmann, Liwei Lin, "Development of a Magnetically Driven Abrasive Polishing Process for Additively Manufactured Copper Structures," Procedia Manufacturing, Vol. 26, pp. 798-805, 2018. pdf
 95. Yao Chu, Junwen Zhong, Huiliang Liu, Yuan Ma, Nathaniel Liu, Yu Song, Jiaming Liang, Zhichun Shao, Yu Sun, Ying Dong, Xiaohao Wang, and Liwei Lin, "Human Pulse Diagnosis for Medical Assessments Using a Wearable Piezoelectret Sensing System," Advanced Functional Materials, Vol. 28, 1803413, 2018. pdf, Video Abstract
 96. Xiaoqian Li, Weihua Cai, Kwok Siong Teh, Mingjing Qi, Xining Zang, Xinrui Ding, Yong Cui, Yingxi Xie, Yichuan Wu, Hongyu Ma, Zaifa Zhou, Qing-An Huang, Jianshan Ye, and Liwei Lin, "High-Voltage Flexible Microsupercapacitors based on Laser-induced Graphene," ACS Applied Materials & Interfaces, Vol. 10, pp. 26357-26364, 2018. pdf
 97. Cheng-Tang Pan, Chung-Kun Yen, Ming-Chun Hsieh, Shao-Yu Wang, Chi-Hui Chien, Jacob Chih-Ching Huang, Liwei Lin, Yow-Ling Shiue, and Shio-Wei Kuo, "Energy Harvesters Incorporating Silk from the Taiwan-Native Spider Nephila Pilipes", ACS Applied Energy Materials, Vol. 1, pp. 5627-5635, 2018. pdf
 98. Baekhoon Seong, Hyungdong Lee, Jaehyun Lee, Liwei Lin, Hyung-Seok Jang, and Doyoung Byun, "Biomimetic Flexible and Self-healable Printed Silver Electrode by Spontaneous Self-layering Phenomenon of Gelatin Scaffold," ACS Applied Materials & Interfaces, Vol. 10, pp. 25666-25672, 2018. pdf
 99. Yichuan Wu, Ilbey Karakurt, Levent Beker, Yoshihiro Kubota, Renxiao Xu, Kong Yin Ho, Shilong Zhao, Junwen Zhong, Min Zhang, Xiaohao Wang, and Liwei Lin, "Piezoresistive Stretchable Strain Sensors with Human Machine Interface Demonstrations," Sensors and Actuators - A Physical, Vol. 279, pp. 46-52, 2018. pdf
 100. Leeya Engel, Chengming Liu, Nofar Hemed Mintz, Yasser Khan, Ana Claudia Arias, Yosi Shacham-Diamand, Slava Krylov, and Liwei Lin, "Local Electrochemical Control of Hydrogel Microactuators in Microfluidics," Journal of Micromechanics and Microengineering, Vol. 28, 105005, 2018. pdf
 101. Ning Li, Xiaofeng Meng, Jing Nie and Liwei Lin, "A QCM Dew Point Sensor with Active Temperature Control using Thermally Conductive Electrodes," IEEE Sensors, Vol. 18, pp. 5715-5722, 2018. pdf
 102. Emmeline Kao, Qiaohao Liang, Goran Rez-Kallah Bertholet, Xining Zang, Hyun Sung Park, Jinwoo Bae, Jianan Lu, and Liwei Lin, "Electropolymerized Polythiophene Photoelectroes for Photocatalytica Water Splitting and Hydrogen Production," Sensors and Actuators -A Physical, Vol. 277, pp. 18-25, 2018. pdf
 103. HuaiBing Song, Ilbey Karakurt, Minsong Wei, Nathaniel Liu, Junwen Zhong, and Liwei Lin, "Lead Iodide Nanosheets for Piezoelectric Energy Conversion and Strain Sensing," Nano Energy, Vol. 49, pp. 7-13, 2018. pdf
 104. Guoqing Chang, Wajid Ullah, Yunfeng Hu, Liwei Lin, Xu Wang, and Chang-Zhi Li, "Functional Carbon Nanofibers with Semi-Embedded Titanium Oxide Particles via Electrospinning," Macromolecular Rapid Communications, Vol. 39, 1800102, 2018. pdf
 105. Xining Zang, Caiwei Shen, Yao Chu, Buxuan Li, Minsong Wei, Junwen Zhong, Mohan Sanghadasa, and Liwei Lin, "Laser Induced Molybdenum Carbide-graphene Composites for 3D Foldable Paper Electronics," Advanced Materials, 1800062, 2018. pdf
 106. Xiaojun Chen, Qinnan Chen, Dezhi Wu, Yuekun Zheng, Zhou Zhou, Kunpeng Zhang, Wenlong Lv, Yang Zhao, Liwei Lin and Daoheng Sun, "Sonochemical and Mechanical Stirring Synthesis of Liquid Metal Nanograss Structures for Low-cost SERS Substrates," Journal of Raman Spectroscopy Vol. 49, pp. 1301-1310, 2018. pdf
 107. Kyoung-Ik Min, Dong-Hwi Kim, Hyune-Jea Lee, Liwei Lin and Dong-Pyo Kim, "Direct Synthesis of Covalently Self-Assembled Peptide Nanogel from Tyrosine-Rich Peptide Monomer and Its Biomineralized Hybrids," Angew. Chem. Vol. 57, pp. 5630-5634, 2018. pdf
 108. Nirav Joshi, Takeshi Hayasaka, Yumeng Liu, Huiliang Liu, Osvaldo N. Oliveira Jr, Liwei Lin, "A Review on Chemiresistive Room Temperature Gas Sensors based on Metal Oxide Nanostructures, Graphene and 2D Transition Metal Dichalcogenides," Microchimica Acta, Vol. 185, 213, 2018. pdf
 109. Levent Beker, Ayden Maralani, Liwei Lin, Albert P. Pisano, "Modeling, Fabrication, and Characterization of SiC Concentrically Matched Differential Capacitance Output Pressure Sensors," Sensors and Actuators - A Physical, Vol. 273, pp. 293-302, 2018. pdf
 110. Shilpa Raja, Xingchen Ye, Matthew Jones, Liwei Lin, Sanjay Govindjee, and Robert Ritchie, "Microscopic Mechanisms of Deformation Transfer in High Dynamic Range Branched Nanoparticle Deformation Sensors," Nature Communications, Vol. 9, 1155, 2018. pdf
 111. Huiliang Liu, Yumeng Liu, Yao Chu, Takeshi Hayasaka, Nirav Joshi, Yong Cui, Xiaohao Wang, Zheng You, Liwei Lin, "AC Phase Sensing of Graphene FETs for Chemical Vapors with Fast Recovery and Minimal Baseline Drift", Sensors and Actuators - B Chemical, Vol. 263, pp. 94-102, 2018. pdf
 112. Yumeng Liu, Huiliang Liu, Yao Chu, Yong Cui, Takeshi Hayasaka, Vaishno Dasaka, Luu Nguyen, and Liwei Lin, "Defect-induced Gas Adsorption on Graphene Transistors," Advanced Materials Interfaces, Vol. 5, 1701640, 2018. pdf
 113. Hyung-Seok Jang, Baekhoon Seong, Xining Zang, Hyungdong Lee, Jin Woo Bae, Dae-Hyun Cho, Emmeline Kao, Chen Yang, Giho Kang, Yumeng Liu, Hyun Sung Park, Doyoung Byun and Liwei Lin, "Ultrafast Growth of Large 2D Silver Nanosheets by Highly Ordered Biological Template at Air/Gel Interface," Advanced Materials Interfaces, Vol. 5, 1701491, 2018. pdf
 114. Jin-Ming Jian, Linfeng Fu, Jiaying Ji, Liwei Lin, Xishan Guo, Tian-Ling Ren, "Electrochemically reduced graphene oxide/gold nanoparticles composite modified screen-printed carbon electrode for effective electrocatalytic analysis of nitrite in foods," Sensors and Actuators B: Chemical Vol. 262, pp. 125-136, 2018. pdf
 115. Cheng-Tang Pan, Chung-Kun Yen, Shao-Yu Wang, Shih-Kang Fan, Fong-Yi Ciou, Liwei Lin, JC Huang, Shiao-Wei Kuo, "Energy Harvester and Cell Proliferation from Biocompatible PMLG Nanofibers Prepared Using Near-Field Electrospinning and Electrospray Technology," Journal of Nanoscience and Nanotechnology, Vol. 18, pp. 156-164, 2018. pdf
 116. Ryan D Sochol, Eric Sweet, Casey C Glick, Sung-Yueh Wu, Chen Yang, Michael Restaino, Liwei Lin, "3D Printed Microfluidics and Microelectronics," Microelectronic Engineering, Vol. 189, pp. 52-68, 2018. pdf
 117. Jing Tian, Xiaofeng Meng, Jing Nie, and Liwei Lin, "Real-time and high accuracy frequency measurements for intermediate frequency narrowband signals," Review of Scientific Instrument, Vol. 89, 014704, 2018. pdf
 118. Ning Li, Xiaofeng Meng, Jing Nie and Liwei Lin, "Structure Optimization and Performance Evaluation of Dew Point Sensors based on Quartz Crystal Microbalance," IEEE Sensors, Vol. 18, pp. 1016-1022, 2018. pdf
 119. Xining Zang, Caiwei Shen, Emmeline Kao, Roseanne Warren, Ruopeng Zhang, Kwok Siong Teh, Junwen Zhong, Minsong Wei, Buxuan Li, Yao Chu, Mohan Sanghadasa, Adam Schwartzberg, Liwei Lin, "Titanium Disulfide Coated Carbon Nanotube Hybrid Electrodes Enable High Energy Density Symmetric Pseudocapacitors," Advanced Materials, Vol. 30, 1704754, 2018. pdf
 120. Jing Nie, Xiaofeng Meng, Ning Li, Liwei Lin, "Active Temperature Control of Quartz Resonant Dew Point Sensors Based on Dual Surface Cooling," Sensors and Actuators - B Chemical, Vol. 256, pp. 1-6, 2018. pdf
 121. Yong Cui, Haiwen Yuan, Xiao Song, Luxing Zhao, Yumeng Liu, Liwei Lin, "Model, Design and Testing of Field Mill Sensors for Measuring Electric Fields under High-Voltage Direct Current Power Lines," IEEE Transactions on Industrial Electronics," Vol. 65, pp. 608-615, 2018. pdf
 122. Dandan Wen, Yumeng Liu, Chuang Yue, Jing Li, Weihua Cai, Huiliang Liu, Xiaoqian Li, Huaiwu Zhang, Feiming Bai and Liwei Lin, "A Wireless Smart UV Accumulation Patch based on Conductive Polymer and CNT Composites," RSC Advances, Vol. 7, 54741, 2017. pdf
 123. Caiwei Shen, Yingxi Xie, Mohan Sanghadasa, Yong Tang, Longsheng Lu and Liwei Lin, "Ultra-thin Coaxial Fiber Supercapacitors Achieving High Energy and Power Densities," ACS Applied Materials & Interfaces, Vol. 9, pp. 39391-39398, 2017. pdf
 124. Caiwei Shen, Yingxi Xie, Bingquan Zhu, Mohan Sanghadasa, Yong Tang and Liwei Lin, "Wearable Woven Supercapacitor Fabrics with High Energy Density and Load-bearing Capability," Scientific Reports, Vol. 7, 14324, 2017. pdf
 125. Dezhi Wu, Lei Deng, Xuecui Mei, Kok Siong Teh, Weihua Cai, Yang Zhao, Lingyun Wang, Libo Zhao, Guoxi Luo, Daoheng Sun, Liwei Lin, "Direct-write Graphene Resistors on Polyimide for Transparent Glass Heaters," Sensors and Actuators - A Physical, Vol. 267, pp. 327-333, 2017. pdf
 126. Zhiwei Liu, Xiaojun Yan, Mingjing Qi, Xiaoyong Zhang, Liwei Lin, "Low-voltage Electromagnetic Actuators for Flapping-wing Micro Aerial Vehicles," Sensors and Actuators -A Physical, Vol. 265, pp. 1-9, 2017. pdf
 127. Caiwei Shen, Sixing Xu, Yingxi Xie, Mohan Sanghadasa, Xiaohong Wang, Liwei Lin, "A Review of On-Chip Micro Supercapacitors for Integrated Self-Powering Systems," IEEE Journal of Microelectromechanical Systems, Vol. 26, pp. 949-965, 2017. pdf
 128. Zhiwei Liu, Xiaojun Yan, Mingjing Qi, Yangsheng Zhu, Dawei Huang, X.Y. Zhang, and Liwei Lin, "Artificial Insect Wings with Biomimetic Wing Morphology and Mechanical Properties," Bioinspiration & Biomimetics, Vol. 12, 056007, 2017. pdf
 129. Chuang Yue, Jing Li, and Liwei Lin, "Fabrication of Si-based three-dimensional micro batteries: A review," Frontiers of Mechanical Engineering, Vol. 12, pp. 459-476, 2017. pdf
 130. Minsong Wei, Kaiyuan Yao, Yumeng Liu, Chen Yang, Xining Zang, and Liwei Lin, "A Solar-Blind UV Detector Based on Graphene-Microcrystalline Diamond Heterojunctions," Small, Vol. 13, 1701328, 2017. pdf
 131. Hiroki Ota, Minghan Chao, Yuji Gao, Eric Wu, Li-Chia Tai, Kevin Chen, Yasutomo Matsuoka, Kosuke Iwai, Hossain Fahad, Wei Gao, Hnin Nyein, Liwei Lin, and Ali Javey, "3D Printed Earable Smart Devices for Real-time Detection of Core Body Temperature," ACS Sensors, Vol. 2, pp. 990-997, 2017. pdf
 132. Muinul Banna, Kaustav Bera, Ryan Sochol, Liwei Lin, Homayoun Najjaran, Rehan Sadiq, Mina Hoorfar, "3D Printing-based Integrated Water Quality Sensing System," Sensors Vol. 17, 1336, 2017. pdf
 133. Jin Woo Bae, Eun-Jae Shin, Jaeu Jeong, Dong-Soo Choi, Jong Eun Lee, Byeong Uk Nam, Liwei Lin & Sang-Youn Kim, "High-Performance PVC Gel for Adaptive Micro-Lenses with Variable Focal Length," Scientific Reports, Vol. 7, 2068, 2017. pdf
 134. Junwen Zhong, Qize Zhong, Xining Zang, Nan Wu, Wenbo Li, Yao Chu, and Liwei Lin, "Flexible PET/EVA-Based Piezoelectret Generator for Energy Harvesting in Harsh Environments," Nano Energy, Vol. 37, pp. 268-274, 2017. pdf
 135. Baekhoon Seong, Hyunsung Park, Ilkyeong Chae, Hyungdong Lee, Xiaofeng Wang, Hyung-Seok Jang, Jaehyuck Jung, Changgu Lee, Liwei Lin and Doyoung Byun, "Self-Assembly of Silver Nanowire Ring Structures Driven by the Compressive Force of a Liquid Droplet," Langmuir, Vol. 33, pp. 3367-3372, 2017. pdf
 136. Baekhoon Seong, Sangyeon Hwang, Hyung-Seok Jang, Hyungdong Lee, Jihoon Kim, Vu Dat Ngyuen, Liwei Lin and Doyoung Byun, "A hybrid aerodynamic and electrostatic atomization system for enhanced uniformity of thin film," J. Electrostatics, Vo. 87, pp. 93-101, 2017. pdf
 137. Levent Beker, Arnau Benet, Ali Tayebi Meybodi, Ben Eovino, Albert P Pisano, Liwei Lin, "Energy Harvesting from Cerebrospinal Fluid Pressure Fluctuations for Self-powered Neural Implants," Biomedical Microdevices, Vol. 19, 32, 2017. pdf
 138. Dezhi Wu, Lei Deng, Yu Sun, Kwok Siong Teh, Chuan Shi, Qiulin Tan, Jinbao Zhao, Daoheng Sun and Liwei Lin, "A high-safety PVDF/Al2O3 composite separator for Li-ion batteries via tip-induced electrospinning and dip-coating," RSC Advances Vol. 7, 24410, 2017. pdf
 139. Xiaomei Cai, Tingping Lei, Daoheng Sun, and Liwei Lin, "A critical analysis of the α, β, and γ phases in poly(vinylidene fluoride) using FTIR," RSC Advances Vol. 7, 15382, 2017. pdf
 140. Caiwei Shen, Chun-Ping Wang, Mohan Sanghadasa and Liwei Lin, "Flexible Micro Supercapacitors by Direct-Write Nanofibers," RSC Advances, Vol. 7, 11724, 2017. pdf
 141. Xia Liu, Jing Ma, Xiaoming Wu, Liwei Lin, Xiaohong Wang, "Polymeric Nanofibers with Ultrahigh Piezoelectricity via Self-Orientation of Nanocrystals," ACS Nano, Vol. 11, pp. 1901-1910, 2017. pdf
 142. Matthew A. Koc, Shilpa N. Raja, Lindsey A. Hanson, Son C. Nguyen, Nicholas J. Borys, Alexander S. Powers, Siva Wu, Kaori Takano, Joseph K. Swabeck, Jacob H. Olshansky, Liwei Lin, Robert O. Ritchie, and A. Paul Alivisatos, "Characterizing Photon Reabsorption in Quantum Dot-Polymer Composites for Use as Displacement Sensors," ACS Nano, Vol. 11, pp. 2075-2084, 2017. pdf
 143. Xining Zang, Qin Zhou, Jiyoung Chang, Kwok Siong Teh, Minsong Wei, Alex Zettl and Liwei Lin, "Synthesis of Single Layer Graphene on Nickel Using a Droplet CVD Process," Advanced Materials Interfaces Vol. 4, 1600783, 2017. pdf
 144. Qiulin Tan, Tao Luo, Tanyong Wei, Dezhi Wu, Jun Liu, Wendong Zhang, Liwei Lin, and Jijun Xiong, "A Wireless Passive Pressure and Temperature Sensor via A dual LC resonant Circuit in Harsh Environments," IEEE Journal of Microelectromechanical Systems, Vol. 26, pp. 351-356, 2017. pdf
 145. Yingxi Xie, Longsheng Lu, Yong Tang, Feixiang Zhang, Caiwei Shen, Xining Zang, Xinrui Ding, Weihua Cai, and Liwei Lin, "Hierarchically Nanostructured Carbon Fiber-nickel-carbon Nanotubes for High-performance Supercapacitor Electrodes," Materials Letters, Vol. 186, pp. 70-73, 2017. pdf
 146. Xinrui Ding, Jiasheng Li, Zongtao Li, Qiu Chen, Yong Tang, Yingxi Xie, and Liwei Lin, "Multichip LED Modules with V-groove Surfaces for Light Extraction Efficiency Enhancements Considering Roughness Scattering," IEEE Transactions on Electron Devices, Vol. 64, pp. 182-188, 2017. pdf
 147. Zongtao Li, Shudong Yu, Liwei Lin, Yong Tang, Xinrui Ding, Wei Yuan, and Binhai Yu, "Energy feedback freeform lenses for uniform illumination of extended light source LEDs," Applied Optics, Vol. 55, pp. 10375-10381, 2016. pdf
 148. Casey Glick, Mitchell Srimongkol, Aaron Schwartz, William Zhuang, Joseph Lin, Roseanne Warren, Dennis Tekell, Panitan Satamalee, and Liwei Lin, "Rapid Assembly of Multilayer Microfluidic Structures via 3D Printed Transfer Molding and Bonding," Microsystems & Nanoengineering (Nature Publishing Group) Vol. 2, 16063, 2016. pdf
 149. Shilpa Raja, Yehonadav Bekenstein, Matthew Koc, Stefan Fischer, Dandan Zhang, Liwei Lin, Robert Ritchie, Peidong Yang, Paul Alivisatos, "Encapsulation of Perovskite Nanocrystals into Macroscale Polymer Matrices: Enhanced Stability and Polarization," ACS Applied Materials & Interfaces, Vol. 8, pp. 35523-35533, 2016. pdf
 150. Shilpa Raja, Danylo Zherebetskyy, Siva Wu, Peter Ercius, Alexander Powers, Andrew Olsen, Daniel Du, Liwei Lin, Sanjay Govindjee, Lin-Wang Wang, Ting Xu, A. Paul Alivisatos, and Robert Ritchie, "Mechanisms of local stress sensing in multifunctional polymer films using fluorescent tetrapod nanocrystals", Nanoletters, Vol. 16, pp. 5060-5067, 2016. pdf
 151. Dezhi Wu, Zhiming Xiao, Kwok-Siong Teh, Zhibin Han, Guoxi Luo, Chuan Shi, Daoheng Sun, Jinbao Zhao and Liwei Lin, "High-Throughput Rod-Induced Electrospinning," Journal of Physics D: Applied Physics Vol. 49, 365302, 2016. pdf
 152. Emmeline Kao, Chen Yang, Roseanne Warren, Alina Kozinda, Liwei Lin, "ALD Titanium Nitride on Vertically Aligned Carbon Nanotube Forests for Electrochemical Supercapacitors," Sensors and Actuators A: Physical Vol. 240, pp. 160-166, 2016. pdf
 153. Shilpa Raja, Andrew Luong, Wencong Zhang, Liwei Lin, Robert Ritchie, and A. Paul Alivisatos, "Cavitation-Induced Stiffness Reductions in Quantum Dot-Polymer Nanocomposites," Chemistry of Materials, Vol. 28, pp. 2540-2549, 2016. pdf
 154. Xia Liu, Hui Zhao, Yingxian Lu, Song Li, Liwei Lin, Yanan Duc and Xiaohong Wang, "In Vitro Cardiomyocyte-driven Biogenerator Based on Aligned Piezoelectric Nanofibers," Nanoscale, Vol. 8, 7278-7286, 2016. pdf
 155. Chuang Yue, Yingjian Yu, Zhenguo Wu, Shibo Sun, Xu He, Jun-Tao Li, Libo Zhao, Suntao Wu, Jing Li, Junyong Kang, and Liwei Lin, "High stability induced by the TiN/Ti interlayer in 3D Si/Ge nanorod arrays as anode in Micro Lithium Ion Battery," ACS Applied Materials & Interfaces Vol. 8, pp. 7806-7810, 2016. pdf
 156. Guoqing Chang, Xuefeng Zhu, Aike Li, Weiwei Kan, Roseanne Warren, Ruiguo Zhao, Xiaoliang Wang, Gi Xue, Jianyi Shen, and Liwei Lin "Formation and Self-assembly of 3D Nanofibrous Networks based on Oppositely Charged Jets," Materials Design, Vol. 97, pp. 126-130, 2016. pdf
 157. Sina Akhbari, Firas Sammoura, and Liwei Lin, "Equivalent Circuit Models for Large Arrays of Curved and Flat Piezoelectric Micromachined Ultrasonic Transducers," IEEE Transactions on Ultrasonics, Ferroelectrics, and Frequency Control Vol. 63, pp.432-447, 2016. pdf
 158. Sina Akhbari, Firas Sammoura, Benjamin Eovino, Chen Yang, and Liwei Lin, "Bimorph Piezoelectric Micromachined Ultrasonic Transducers," IEEE/ASME Journal of Microelectromechanical Systems, Vol. 25, pp. 326-336, 2016. pdf
 159. Yingjian Yu, Chuang Yue, Xionggui Lin, Shibo Sun, Jinping Gu, Xu He, Chuanhui Zhang, Wei Lin, Donghai Lin, Xin Liao, Bin-Bin Xu, Suntao Wu, Mingsen Zheng, Jing Li, Junyong Kang, and Liwei Lin, "ZIF-8 Cooperating in TiN/Ti/Si Nanorods as Efficient Anodes in Micro-Lithium-Ion-Batteries," ACS Applied Materials & Interfaces Vol. 8, pp. 3992-3999, 2016. pdf
 160. Yifang Liu, Daner Chen, Liwei Lin, Gaofeng Zheng, Jianyi Zheng, Lingyun Wang, Daoheng Sun, "Glass Frit Bonding with Controlled Width and Height Using a Two-step Wet Silicon Etching Procedure," Journal of Micromechanics and Microengineering Vol. 26, 035018, 2016. pdf
 161. Daisuke Saito, Chen Yang, Amir Heidari, Hadi Najar, Liwei Lin, and David A. Horsley, "Microcrystalline Diamond Cylindrical Resonators with Quality-factor up to 0.5 million," Applied Physics Letters, Vol. 108, 051904, 2016. pdf
 162. R.D. Sochol, E. Sweet, C.C. Glick, S. Venkatesh, A. Avetisyan, K.F. Ekman, A. Raulinaitis, A. Tsai, A. Wienkers, K. Korner, K. Hanson, A. Long, B.J. Hightower, G. Slatton, D.C. Burnett, T.L. Massey, K. Iwai, L.P. Lee, K.S.J. Pisterb, and L. Lin, "3D Printed Microfluidic Circuitry via Multijet-Based Additive Manufacturing," Lab on a Chip, Vol. 16, pp. 668-678, 2016. pdf
 163. Guoxi Luo, Kwok Siong Teh, Yumeng Liu, Xining Zang, Zhiyu Wen, and Liwei Lin, "Direct-Write, Self-Aligned Electrospinning on Paper for Controllable Fabrication of Three-Dimensional Structures," ACS Appl. Mater. Interfaces, Vol. 7, pp. 27765-27770, 2015. pdf
 164. A. Zaher, S. Li, K.T. Wolf, F.N. Pirmoradi, O. Yassine, L. Lin, N. Khashab, and J. Kosel, "Osmotically Driven Drug Delivery Through Remote-Controlled Magnetic Nanocomposites," Biomicrofluidics, Vol. 9, 054113, 2015. pdf
 165. Hadi Najar, Chen Yang, Amir Heidari, Liwei Lin, and David A. Horsley, "Quality Factor in Polycrystalline Diamond Micromechanical Flexural Resonators," IEEE Journal of Microelectromechanical Systems, Vol. 24, pp. 2152-2160, 2015. pdf
 166. Jia-Sheng Li, Jia-Xiao Chen, Li-Wei Lin, Zong-Tao Li, Yong Tang, Bin-Hai Yu, and Xin-Rui Ding, "A Detailed Study on Phosphor-Converted Light-Emitting Diodes with Multi-Phosphor Configuration Using the Finite-Difference Time-Domain and Ray-Tracing Methods," IEEE Journal of Quantum Electronics, Vol. 51, 3200310, 2015. pdf
 167. Cheng-Tang Pan, Chung-Kun Yen, Shao-Yu Wang, Yan-Cheng Lai, Liwei Lin, J. C. Huang and Shiao-Wei Kuo, "Near-field Electrospinning Enhances the Energy Harvesting of Hollow PVDF Piezoelectric Fibers," RSC Advances, Vol. 5, pp. 85073-85081, 2015. pdf
 168. Zhikang Li, Libo Zhao, Zhuangde Jiang, Sina Akhbari, Jianjun Ding, Yihe Zhao, Yulong Zhao and Liwei Lin, "Capacitive Micromachined Ultrasonic Transducer for Ultra-low Pressure Measurement: Theoretical Study," AIP Advances Vol. 5, 127231, 2015. pdf
 169. Roseanne Warren, Firas Sammoura, Fares Tounsi, Mohan Sanghadasa and Liwei Lin, "Highly Active Ruthenium Oxide Coating via ALD and Electrochemical Activation in Supercapacitor Applications," Journal of Materials Chemistry - A, Vol. 3, 15568-15575, 2015. pdf
 170. Kaiyuan Yao, Sourabh Khandelwal, Firas Sammoura, Atsushi Kazama, Chenming Hu, and Liwei Lin, "Piezoelectricity Induced Schottky Barrier Height Variations in AlGaN/GaN High Electron Mobility Transistors", IEEE Electron Device Letters, Vol. 36, pp. 902-904, 2015. pdf
 171. Dezhi Wu, Chuan Shi, Shaohua Huang, Xiaochun Qiu, Huan Wang, Zhan Zhan, Peng Zhang, Jinbao Zhao, Liwei Lin and Daoheng Sun, "Electrospun Nanofibers for Sandwiched Polyimide/Poly (vinylidene fluoride)/Polyimide Separators with the Thermal Shutdown Function," Electrochimica Acta, Vol. 176, pp. 727-734, 2015. pdf
 172. Jun Yin, Jing Cao, Xu He, Shangfu Yuan, Shibo Sun, Jing Li, Nanfeng Zheng, and Liwei Lin, "Improved Stability of Perovskite Solar Cells in Ambient Air by Controlling Mesoporous Layer," Journal of Materials Chemistry - A, Vol. 3, 16860, 2015. pdf
 173. Jing'ao Huang, Xiaoming Wu, Xiaohong Wang, Xiaojun Yan, and Liwei Lin, "A Novel High-Sensitivity Electrostatic Biased Electric Field Sensor," Journal of Micromechanics and Microengineering Vol. 25, 095008, 2015. pdf
 174. Shibo Sun, Chuang Yue, Jun Yin, Binbin Chen, Mingsen Zheng, Suntao Wu, Jing Li, Junyong Kang, Liwei Lin, "An Air-stable Sandwiched Li3PO4/Ge Solid Electrolyte for Thin Film Lithium Ion Batteries," ScienceJet Vol. 4, 174, 2015. pdf
 175. Sung-Yueh Wu, Chen Yang, Wensyang Hsu, and Liwei Lin, "3D Printed Microelectronics for Integrated Circuitry and Passive Wireless Sensors," Microsystems & Nanoengineering (Nature Publishing Group), Vol. 1, 15013, 2015. pdf
 176. Shilpa N. Raja, Liwei Lin, Robert O. Ritchie, Ting Xu, and A. Paul Alivisatos, "Influence of Three-Dimensional Nanoparticle Branching on the Young's Modulus of Nanocomposites: Effect of Interface Orientation," Proceedings of the National Academy of Sciences, Vol. 112, pp. 6533-6538, 2015. pdf
 177. Dezhi Wu, Shaohua Huang, Zhiqin Xu, Zhiming Xiao, Chuan Shi, Jinbao Zhao, Rui Zhu, Daoheng Sun, and Liwei Lin, "Polyethylene terephthalate/Poly(vinylidene fluoride) Composite Separator for Li-ion Battery," Journal of Physics D: Applied Physics, Vol. 48, 285305, 2015. pdf
 178. Roseanne Warren, Firas Sammoura, Kwok Siong Teh, Alina Kozinda, Xining Zang, and Liwei Lin "Electrochemically Synthesized and Vertically Aligned Carbon Nanotube-Polypyrrole Nanolayers for High Energy Storage Devices," Sensors and Actuators - A Physical, Vol. 231, pp. 65-73, 2015. pdf
 179. Z.H. Liu, C.T. Pan, C.K. Yen, Liwei Lin, J.C. Huang, C.A. Ke, "Crystallization and Mechanical Behavior of the Ferroelectric Polymer Nonwoven Fiber Fabrics for Highly Durable Wearable Sensor Applications," Applied Surface Science Vol. 346, pp. 291-391, 2015. pdf
 180. Yuan Zhong, Chuang Yuea, Binbin Chen, Shibo Sun, Mingsen Zheng, Suntao Wu, Jing Li, Junyong Kanga, and Liwei Lin, "Synthetic Preparation of Novel 3D Si/TiO2-Ti2O3 Composite Nanorod Arrays as Anode in Lithium Ion Batteries," RSC Advances Vol. 5, 37399, 2015. pdf
 181. Guoqing Chang, Zhen Cheng, Roseanne Warren, Guoxia Song, Jianyi Shen, and Liwei Lin, "High-Efficient Photocatalysts of Surface Hybridization of TiO2 Nanofibers with Carbon Films," ChemPlusChem, Vol. 80, pp. 827-831, 2015. pdf
 182. Cheng-Tang Pan, Chung-Kun Yen, Hui-Chun Wu, Liwei Lin, Yi-Syuan Lu, Jacob Chih-Ching Huang and Shiao-Wei Kuo, "Significant Piezoelectric and Energy Harvesting Enhancement of Poly(vinylidene Fluoride)/ Polypeptide Fiber Composites Prepared Through Near-field Electrospinning," Journal of Materials Chemistry A, Vol. 3, pp. 6835-6843, 2015. pdf
 183. Chuang Yue, Yingjian Yu, Shibo Sun, Xu He, Binbin Chen, Wei Lin, Binbin Xu, Mingsen Zheng, Suntao Wu, Jing Li, Junyong Kang, and Liwei Lin, "High Performance 3D Si/Ge Nanorods Array Anode Buffered by TiN/Ti Interlayer for Sodium Ion Batteries," Advanced Functional Materials, Vol. 25, pp. 1386-1392, 2015. pdf
 184. Shilpa N. Raja, Aditya M. Limaye, Sandip Basu, A. Paul Alivisatos, Liwei Lin, Ting Xu, Robert O. Ritchie, "Strain-Dependent Dynamic Mechanical Properties of Kevlar to Failure: Structural Correlations and Comparisons to other Polymers," Materials Today Communications, Vol. 2, pp. e33-e37, 2015. pdf
 185. Xining Zang, Qin Zhou, Jiyoung Chang, Yumeng Liu and Liwei Lin, "Graphene and Carbon Nanotube (CNT) in MEMS/NEMS Applications," Microelectronics Journal, Vol. 132, pp. 192-206, 2015. pdf
 186. T.L. Yang, C.T. Pan, Y.C. Chen, Liwei Lin, I.C. Wu, K.H. Hung, Y.R. Lin, H.L. Huang, C.F. Liu, S.W. Mao and S.W. Kuo, "Synthesis and Fabrication of Silver Nanowires Embedded in PVP Fibers by Near-Field Electrospinning Process," Optical Materials, Vol. 39, pp. 118-124, 2015. pdf
 187. Cheng-Tang Pan, Chung-Kun Yen, Liwei Lin, Yi-Syuan Lu, Hui-Wen Li, Jacob Chih-Ching Huang and Shiao-Wei Kuo, "Energy Harvesting with Piezoelectric Poly(g-benzyl-L-glutamate) Fibers Prepared through Cylindrical Near-field Electrospinning," RSC Advance, Vol. 4, 21563, 2014. pdf
 188. Kosuke Iwai, Kuan Cheng Shih, Xiao Lin, Thomas A. Brubaker, Ryan. D. Sochol, and Liwei Lin, "Finger-Powered Microfluidic Systems Using Multilayer Soft Lithography and Injection Molding Processes," Lab on a Chip, Vol. 14, pp. 3790-3799, 2014. pdf
 189. Han Byul Kang, Jiyoung Chang, Kisik Koh, Liwei Lin, and Yong Soo Cho, "High Quality Mn-Doped (Na,K)NbO3 Nanofibers for Flexible Piezoelectric Nanogenerators," ACS Applied Materials & Interfaces, Vol. 6, pp.10576-10582, 2014. pdf
 190. Youngkee Eun, Jongbaeg Kim and Liwei Lin, "Resonant-frequency Tuning of Angular Vertical Comb-driven Microscanner," Micro and Nano Systems Letters, 2:4, 2014. pdf
 191. Firas Sammoura, Sina Akhbari, and Liwei Lin, "An Analytical Solution for Curved Piezoelectric Micromachined Ultrasonic Transducers with Spherical-Shape Diaphragms," IEEE Transactions on Ultrasonics, Ferroelectrics, and Frequency Control , Vol. 61, pp. 1533-1544, 2014. pdf
 192. Z.H. Liu, C.T. Pan, C.Y. Su, Liwei Lin, Y.J. Chen and J.S Tsai, "A flexible sensing device based on a PVDF/MWCNT composite nanofiber array with an interdigital electrode," Sensors and Actuators - A, Physical, Vol. 211, pp. 78-88, 2014. pdf
 193. Hadi Najar, Mei-Lin Chan, Hseuh-An Yang, Liwei Lin, David G. Cahill, and David A. Horsley, "High Quality Factor Nanocrystalline Diamond MEMS Resonators Limited by Thermoelastic Damping," Applied Physics Letters Vol. 104, 151903, 2014. pdf
 194. Angel T. Garcia-Esparza, Kevin Limkrailassiri, Frederic Leroy, Shahid Rasul, Weili Yu, Liwei Lin and Kazuhiro Takanabe, "Photoelectrochemical and Electrocatalytic Properties of Thermally Oxidized Copper Oxide for Efficient Solar Fuel Production," Journal of Materials Chemistry A, Vol. 2, pp. 7389-7401, 2014. pdf
 195. Ryan D. Sochol, Albert Lu, Jonathan Lei, Kosuke Iwai, Luke P Lee and Liwei Lin, "Microfluidic Bead-based Diodes with Targeted Circular Microchannels for Low Reynolds Number Applications," Lab on a Chip, Vol. 14, pp. 1585-1594, 2014. pdf
 196. Ryan D. Sochol, Daniel Corbett, Sarah Hesse, William E.R. Krieger, Ki Tae Wolf, Kosuke Iwai, Song Li, Luke P. Lee and Liwei Lin, "Dual-mode Hydrodynamic Railing and Arraying of Microparticles for Multi-stage Signal Detection in Continuous Flow Biochemical Microprocessors," Lab on a Chip, Vol. 14, pp. 1405-1409, 2014. pdf
 197. Jiyoung Chang, Yumeng Liu, Kwang Heo, Byung Yang Lee, Seung-wuk Lee and Liwei Lin, "Direct-write Complementary Graphene Field Effect Transistors and Junctions via Near-field Electrospinning," Small Vol. 10, pp. 1920-1925, 2014. pdf Back Cover
 198. Guoqing Chang, Xuefeng Zhu, Roseanne Warren, Xu Wang, Tianzhen He, Liwei Lin, and Jianyi Shen, "Electrospinning of Micro Spiral Fibers," Materials Research Express Vol. 1, 015302, 2014. pdf
 199. Xiaojun Yan, Mingjing Qi, Xiaoming Wu, Pengbo Wang, Juan Pu and Liwei Lin, "Electrostatic Cantilever Resonators under Double-sided Pull-Pull Drive Scheme," Journal of Micromechanics and Microengineering Vol. 24, 035004, 2014. pdf
 200. Z.H. Liu, C.T. Pan, Liwei Lin, and Z.Y. Ou, "Direct-write PVDF Nonwoven Fiber Fabrics Energy Harvesters via the Hollow Cylindrical Near-field Electrospinning Process," Smart Materials and Structures Vol. 23, 025003, 2014. pdf
 201. Jun Sik Kim, Bhaskar Mohanty, Chan Su Han, Jun Seung, Gwang Heon Ha, Liwei Lin, and Yong Soo Cho, "In Situ Magnetic Field-Assisted Low Temperature Atmospheric Growth of GaN Nanowires via the Vapor- Liquid-Solid Mechanism," ACS Applied Materials & Interfaces Vol. 6, pp. 116-121, 2014. pdf
 202. David R. Myers, Matthew W. Chan, Gabriele Vigevani, Brian D. Sosnowchik, Robert G. Azevedo, Anand V. Jog, Liwei Lin, and Albert P. Pisano, "Torque Measurements of an Automotive Halfshaft Using Micro Double-ended Tuning Fork Strain Gauges," Sensors and Actuators -A Physical Vol. 204, pp. 79-87, 2013. pdf
 203. Amir Heidari, Mei-Lin Chan, Hsueh-An Yang, Gerardo Jaramillo, Parsa Taheri-Tehrani, Peter Fonda, Hadi Najar, Kazuo Yamazaki, Liwei Lin and David A. Horsley, "Hemispherical Wineglass Resonators Fabricated from Microcrystalline Diamond," Journal of Micromechanics and Microengineering, Vol. 23, 125016, 2013. pdf
 204. Tingping Lei, Xiaomei Cai, Xiang Wang, Lingke Yu, Xingwang Hu, Gaofeng Zheng, Wenlong Lv, Lingyun Wang, Dezhi Wu, Daoheng Sun, and Liwei Lin "Spectroscopic Evidence for High Fraction of Ferroelectric Phase Induced in Electrospun Polyvinylidene Fluoride Fibers," RSC Advances Vol. 3, pp. 24952-24958, 2013. pdf
 205. Jiyoung Chang , Kisik Koh , Byung-Kwon Min , Sangjo Lee , Jongbaeg Kim , and Liwei Lin, "Synthesis and Bidirectional Frequency Tuning of Cantilever-shape Nano Resonators Using Focused Ion Beam," ACS Applied Materials & Interfaces Vol. 5, pp. 9684-9690, 2013. pdf
 206. Yingqi Jiang, Pengbo Wang, Xining Zang, Yang Yang, Alina Kozinda, and Liwei Lin, "Uniformly Embedded Metal Oxide Nanoparticles in Vertically Aligned Carbon Nanotube Forests as Pseudocapacitor Electrodes for Enhanced Energy Storage," Nanoletters Vol. 13, pp. 3524-3530, 2013. pdf
 207. Shilpa N. Raja, Andrew C. K. Olson, Kari Thorkelsson, Andrew J. Luong, Lillian Hsueh, Guoqing Chang, Bernd Gludovatz, Liwei Lin, Ting Xu, Robert O. Ritchie, and A. Paul Alivisatos, "Tetrapod Nanocrystals as Fluorescent Stress Probes of Electrospun Nanocomposites," Nanoletters Vol. 13, pp. 3915-3922, 2013. pdf
 208. Xishan Guo, Jinming Jian, Liwei Lin, Hanyu Zhu, and Songming Zhu, "O2 Plasma-functionalized SWCNTs and PEDOT/PSS Composite Film Assembled by Dielectrophoresis for Ultrasensitive Trimethylamine Gas Sensor," Analyst, Vol. 138, pp. 5265-5273, 2013. pdf
 209. Xiaojun Yan, Mingjing Qi, Xiaoming Wu, Pengbo Wang, Juan Pu, and Liwei Lin, "An Autonomous Impact Resonator with Metal Beam between a Pair of Parallel-plate Electrodes," Sensors and Actuators -A Physical Vol. 199, pp. 366-371, 2013. pdf
 210. Xu Wang and Liwei Lin, "Dimensionless Optimization of Piezoelectric Vibration Energy Harvesters with Different Interface Circuits," Smart Materials and Structures Vol. 22, 085011, 2013. pdf
 211. Peter Fonda, Kazuo Nakamoto, Amir Heidari, Hsueh-An Yang, David A. Horsley, Liwei Lin, and Kazuo Yamazak, "A Study on the Optimal Fabrication Method for Micro-scale Gyroscopes Using a Hybrid Process Consisting of Electric Discharge Machining, Chemical Etching or Micro-Mechanical Milling," CIRP Annals - Manufacturing Technology Vol. 62, pp. 183-186, 2013. pdf
 212. Yingqi Jiang, Alina Kozinda and Liwei Lin, "Flexible Energy Storage Devices Based on Carbon Nanotube Forests with Built-in Metal Electrodes," Sensors and Actuators - A Physical Vol. 195, pp. 224-230, 2013. pdf
 213. Z.H. Liu, C.T. Pan, Liwei Lin, and H.W. Lai, "Piezoelectric Properties of PVDF/MWCNT Nanofiber using Near-Field Electrospinning," Sensors and Actuators - A Physical Vol. 193, pp. 13-24, 2013. pdf
 214. Hadi Najar, Amir Heidari, Mei-Lin Chan, Hseuh-An Yang, Liwei Lin, David G. Cahill, and David A. Horsley, "Microcrystalline Diamond Micromechanical Resonators with Quality Factor Limited by Thermoelastic Damping," Applied Physics Letters Vol. 102, 071901, 2013. pdf
 215. Jinming Jian, Xishan Guo, Liwei Lin, Qiang Cai, Jie Cheng, Jianping Li, "Gas-sensing Characteristics of Dielectrophoretically Assembled Composite Film of Oxygen Plasma-Treated SWCNTs and PEDOT/PSS Polymer," Sensors and Actuators - B Chemical, Vol. 178, pp. 279-288, 2013. pdf
 216. Ryan D. Sochol, Megan E. Dueck, Song Li, Luke P. Lee and Liwei Lin, "Hydrodynamic Resettability for a Microfluidic Particulate-based Arraying System," Lab on a Chip, Vol. 12, pp.5051-5056, 2012. pdf
 217. Yingqi Jiang, and Liwei Lin, "A Two-Stage, Self-Aligned Vertical Densification Process for As-Grown CNT Forests in Supercapacitor Applications," Sensors and Actuators - A Physical Vol. 188, pp. 261-267, 2012. pdf
 218. Takeshi Kawano, Chung Yeung Cho and Liwei Lin, "An Overhanging Carbon Nanotube/Parylene Core-shell Nanoprobe Electrode," Sensors and Actuators -A Physical, Vol. 187, pp. 79-83, 2012. pdf
 219. Ryan D. Sochol, Song Li, Luke P. Lee and Liwei Lin, "Continuous Flow Multi-Stage Microfluidic Reactors via Hydrodynamic Microparticle Railing," Lab on a Chip, Vol. 12, pp.4168-4177, 2012. pdf
 220. Gokce Ugur, Jiyoung Chang, Shuhuai Xiang, Liwei Lin, and Jennifer Lu, "A Near Infrared Mechano-Responsive Polymer System," Advanced Materials, Vol. 24, pp. 2685-2690, 2012. pdf
 221. Knut E. Aasmundtveit, Bao Q. Ta, Liwei Lin, Einar Halvorsen and Nils Hoivik, "Direct integration of carbon nanotubes in Si microstructures," Journal of Micromechanics and Microengineering, Vol. 22, 074006, 2012. pdf
 222. Wenwei Zheng, Heather C. Chiamori, Gang Logan Liu, Liwei Lin and Fanqing Frank Chen, "Nanofabricated Plasmonic Nano-bio Hybrid Structures in Biomedical Detection," Nanotechnology Review Vol. 1, pp.213-233, 2012. pdf
 223. Jiyoung Chang, Michael Dommer, Chieh Chang and Liwei Lin, "Piezoelectric Nanofibers for Energy Scavenging Applications," Nanoenergy Vol. 1, pp. 356-371, 2012. pdf
 224. Brian D. Sosnowchik, Robert G. Azevedo, David Myers, Matt Chan, Liwei Lin, and Albert P. Pisano, "Rapid Silicon-to-Steel Bonding by Induction Heating for MEMS Strain Sensors," IEEE/ASME Journal of Microelectromechanical Systems, Vol. 21, pp.497-506, 2012. pdf
 225. Qin Zhou, Kaihui Liu, Shaomin Xiong, Feng Wang, and Liwei Lin, "Direct Synthesis of Self-Aligned Single-Walled Carbon Nanotubes on Paper," Carbon Vol. 50, pp. 1179-1185, 2012. pdf
 226. Pengbo Wang, Xiaojun Yan, Yingqi Jiang, and Liwei Lin, "Fabrication and Characterization of Electrostatic Oscillators based on CNT Bundles," Sensors and Actuators - A Physical Vol. 177, pp.93-98, 2012. pdf
 227. Shogo Inoue, Erika A. Parra, Adrienne Higa, Yingqi Jiang, Pengbo Wang, Cullen R. Buie, John D. Coates, and Liwei Lin, "Structural Optimization of Contact Electrodes in Microbial Fuel Cells for Current Density Enhancements," Sensors and Actuators - A Physical Vol. 177, pp.30-36, 2012. pdf
 228. Sang-Hee Yoon, Jiyoung Chang, Liwei Lin and Mohammad R. K. Mofrad, "A Biological Breadboard Platform for Cell Adhesion and Detachment Studies," Lab on a Chip Vol. 11, pp. 3555-3562, 2011. pdf
 229. Yingqi Jiang, Pengbo Wang, and Liwei Lin, "Characterizations of Contact and Sheet Resistances of Vertically Aligned Carbon Nanotube Forest with Intrinsic Bottom Contacts," Nanotechnology, Vol. 21, 365704, 2011. pdf
 230. Ting-Ta Yen, Taku Hirasawa, Paul K. Wright, Albert P. Pisano, and Liwei Lin, "Corrugated Aluminum Nitride Energy Harvesters for High Energy Conversion Effectiveness," Journal of Micromechanics and Microengineering, Vol. 21, 085037, 2011. pdf
 231. Ryan Yang, Haw Yang and Liwei Lin, "Quantum Dot Nano Thermometers Reveal Heterogeneous Local Thermogenesis in Living Cells," ACS Nano Vol. 6, pp. 5067-5071, 2011. pdf
 232. Lei Xu, Xiang Wang, Tingping Lei, Daoheng Sun and Liwei Lin, "Electrohydrodynamic Deposition of Polymeric Droplets under Low-Frequency Pulsation," Langmuir Vol. 27, pp. 6541-6548, 2011. pdf
 233. Ryan D. Sochol, Adrienne T. Higa, Randall R. R. Janairo, Song Li and Liwei Lin, "Effects of Micropost Spacing and Stiffness on Cell Motility," Micro & Nano Letters Vol. 6, pp. 323-326, 2011. pdf
 234. Jong-Yoon Ha, Brian D. Sosnowchik, Liwei Lin, Dong Heon Kang and Albert V. Davydov, "Patterned Growth of TiO2 Nanowires on Titanium Substrates," Applied Physics Express Vol. 4, 065002, 2011. pdf
 235. Ryan D. Sochol, Ben P. Casavant, Megan Deuck, Luke P. Lee and Liwei Lin, "A Dynamic Bead-Based Microarray for Parallel DNA Detection," Journal of Micromechanics and Microengineering, Vol. 21, 054019, 2011. pdf
 236. Jiyoung Chang, Sang-Hee Yoon, Mohammad R. K. Mofrad and Liwei Lin, "MEMS Based Dynamic Cell-to-Cell Culture Platforms Using Electrochemical Surface Modifications," Journal of Micromechanics and Microengineering, Vol. 21, 054028, 2011. pdf
 237. Ryan D. Sochol, Adrienne T. Higa, Randall Janairo, Song Li, and Liwei Lin, "Unidirectional Mechanical Cellular Stimuli via Micropost Array Gradients," Soft Matter Vol. 7, pp. 4606-4609, 2011. pdf InsideCover,
 238. Firas Sammoura and Liwei Lin, "Micromachined W-Band Polymeric Tunable Iris Filter," Microsystem Technologies Journal, Vol. 17, pp. 411-416, 2011. pdf
 239. Qin Zhou and Liwei Lin, "Enhancing Mass Transport for Synthesizing Single-walled Carbon Nanotubes via Micro Chemical Vapor Deposition," IEEE/ASME Journal of Microelectromechanical Systems, Vol. 20, pp. 9-11, 2011. pdf
 240. Brian Sosnowchik, Heather C. Chiamori, Yong Ding, Jong-Yoon Ha, Zhong Lin Wang, and Liwei Lin, "Titanium Dioxide Nanoswords with Highly-Reactive, Photocatalytic Facets," Nanotechnology, Vol. 21, 485601, 2010. pdf
 241. Lei Luo, Brian Sosnowchik, and Liwei Lin, "Local Vapor Transport Synthesis of Zinc Oxide Nanowires for Ultraviolet-Enhanced Gas Sensing," Nanotechnology, Vol. 21, 495502, 2010. pdf
 242. Juan Pu, Xiaojun Yan, Yadong Jiang, Chieh Chang and Liwei Lin, "Piezoelectric Actuation of Direct-Write Electrospun Nanofibers," Sensors and Actuators - A: Physical, Vol. 164, pp. 131-136, 2010. pdf
 243. Gaofeng Zheng, Wenwang Li, Xiang Wang, Dezhi Wu, Daoheng Sun and Liwei Lin, "Precision Deposition of a Nanofibre by Near-Field Electrospinning," Journal of Physics D: Applied Physics, Vol. 43, 415501, 2010. pdf
 244. Brian D. Sosnowchik, Jiyoung Chang, and Liwei Lin, "Pick, Break, and Placement of 1D Nanostructures for Direct Assembly and Integration," Applied Physics Letters, Vol. 96, 153101, 2010. pdf
 245. Chieh Chang, Van H. Tran, Junbo Wang, Yiin-Kuen Fuh and Liwei Lin, "Direct-Write Piezoelectric Polymeric Nanogenerator with High Energy Conversion Efficiency," Nanoletters, Vol. 10, pp726-731, 2010. pdf
 246. Sha Li, Wei Liu and Liwei Lin, "On-Chip Cryopreservation of Living Cells," Journal of the Association for Laboratory Automation, Vol. 15, pp.96-106, 2010. pdf
 247. Brian Sosnowchik, Liwei Lin and Ongi Englander, "Localized Heating Induced CVD for One-Dimensional Nanostructure Synthesis," Journal of Applied Physics, Vol. 107, 051102, 2010. pdf, Cover,
 248. Dezhi Wu, Xiaoping Huang, Xiting Lai, Daoheng Sun, and Liwei Lin, "High Throughput Tip-Less Electrospinning via a Circular Cylindrical Electrode," Journal of Nanoscience and Nanotechnology, Vol. 10, pp. 1-6, 2010. pdf
 249. Jiyoung Chang, Byung-Kwon Min, Jongbaeg Kim, and Liwei Lin, "Bimorph Nano Actuators Synthesized by Focused Ion Beam Chemical Vapor Deposition," Microelectronics Journal, Vol. 86, pp. 2364-2368, 2009. pdf
 250. Jongbaeg Kim, Bongwon Jeong, Mu Chiao and Liwei Lin, "Ultrasonic Bonding for MEMS Sealing and Packaging," IEEE Transactions on Advanced Packaging, Vol. 32, pp. 461-467, 2009. pdf
 251. Jiyoung Chang, Byung-Kwon Min, Jongbaeg Kim, Sang-Jo Lee and Liwei Lin, "Electrostatically Actuated Carbon Nanowire Nanotweezers," Smart Materials and Structures, Vol. 18, 065017, 2009. pdf
 252. Jong-Yoon Ha, Liwei Lin, Dae-Yong Jeong, Seok-Jin Yoon, and Ji-Won Choi, "Improved Figure of Merit of (Ba,Sr)TiO3-Based Ceramics by Sn Substitution," Japanese Journal of Applied Physics, Vol. 48, 011402, 2009. pdf
 253. Ongi Englander, Dane Christensen, and Liwei Lin, "The Integration of Nanowires and Nanotubes with Micro Structures," Int. J. of Materials and Product Technology, Vol. 24, Nos. 1/2, pp. 77-94, 2009. pdf
 254. Chieh Chang, Kevin Limkarilassiri and Liwei Lin, "Continuous Near-Field Electrospinning for Large Area Deposition of Orderly Nanofiber Patterns," Applied Physics Letters,, Vol. 93, 123111, 2008. pdf
 255. Firas Sammoura, Y.K. Fuh and Liwei Lin, "Micromachined 95GHz Waveguide-fed Plastic Horn Antenna," Journal of Micromechanics and Microengineering, Vol. 18, 055009, 2008. pdf
 256. Firas Sammoura, Y.K. Fuh and Liwei Lin, "Micromachined Plastic W-Band Bandpass Filters," Sensors and Actuators - A: Physical, Vol. 147, pp. 47-51, 2008. pdf
 257. Ki Band Lee, Liwei Lin and Young-Ho Cho, "A Closed-form Approach for Frequency Tunable Comb Resonators with Curved Finger Contour," Sensors and Actuators - A: Physical, Vol. 141, pp. 523-529, 2008. pdf
 258. Takeshi Kawano, Heather Chiamori, Marcel Suter, Qin Zhou, Brian Sosnowchik, and Liwei Lin, "An Electrothermal Carbon Nanotube Gas Sensor," Nanoletters, Vol. 7, pp. 3686-3690, 2007. pdf
 259. Sha Li, Kai Zhang, Jui-Ming Yang, Liwei Lin and Haw Yang, "Single Quantum Dots as Local Temperature Markers," Nanoletters, Vol. 7, pp. 3102-3105, 2007. pdf
 260. Sha Li, L. Meadow Anderson, Jui-Ming Yang, Liwei Lin and Haw Yang, "DNA Transformation via Local Heat Shock," Applied Physics Letters Vol. 91, 013902, 2007. pdf
 261. Ki-Bang Lee and Liwei Lin, "Surface-micromachined Vertical Scanning Micromirror," Journal of Micromechanics and Microengineering, Vol. 17, pp. 1394-1401, 2007. pdf
 262. Andrew Cao, Jongbaeg Kim and Liwei Lin, "Bi-directional Electrothermal Electromagnetic Actuators," Journal of Micromechanics and Microengineering, Vol. 17, pp. 975-982, 2007. pdf
 263. Ongi Englander, Dane Christensen, Jongbaeg Kim and Liwei Lin, "Post-Processing Techniques for Locally Self-Assembled Silicon Nanowires," Sensors and Actuators - A: Physical, Vol. 135, pp. 10-15, 2007. pdf
 264. Lei Luo, Brian D. Sosnowchik and Liwei Lin, "Room Temperature Fast Synthesis of Zinc Oxide Nanowires by Inductive Heating," Applied Physics Letters, Vol. 90, 093101, 2007. pdf
 265. Andrew Cao, Phyllis Yuen and Liwei Lin, "Microrelays with Bi-Directional Electrothermal Electromagnetic Actuators and Liquid Metal Wetted Contacts," IEEE/ASME Journal of Microelectromechanical Systems, Vol. 16, pp. 700-708, 2007. pdf
 266. Sha Li and Liwei Lin, "A Single Cell Electrophysiological Analysis Device with Embedded Electrode, "Sensors and Actuators - A: Physical," Vol. 134, pp. 20-26, 2007. pdf
 267. Firas Sammoura, JeongJin Kang, Young-Moo Heo, TaeSung Jung and Liwei Lin, "Polymeric Microneedle Fabrication Using a Micro Injection Molding Technique," Microsystem Technologies Journal, Vol. 13, pp. 517-522, 2007. pdf
 268. Ki-Bang Lee, Albert P. Pisano and Liwei Lin, "Nonlinear Behaviors of Comb Drive Actuator under Electrically Induced Tensile and Compressive Stresses," Journal of Micromechanics and Microengineering, Vol. 17, pp. 557-566, 2007. pdf
 269. Brian D. Sosnowchik and Liwei Lin, "Rapid Synthesis of Carbon Nanotubes via Inductive Heating", Applied Physics Letters, Vol. 89, 193112, 2006. pdf
 270. Takeshi Kawano, Dane Christensen, Supin Chen, Chung Yeung Cho and Liwei Lin, "Formation and Characterization of Silicon/Carbon Nanotube/Silicon Heterojunctions by Local Synthesis and Assembly," Applied Physics Letters, Vol. 89, 163510, 2006. pdf
 271. Mu Chiao, Kien B. Lam and Liwei Lin, "Micromachined microbial and photosynthetic fuel cells,: Journal of Micromechanics and Microengineering, Vol. 16, pp. 2547-2553, December, 2006. pdf
 272. Kien B. Lam, Eric Johnson, and Liwei Lin, "A MEMS Photosynthetic Electrochemical Cell Powered By Sub-Cellular Plant Photosystems," IEEE/ASME Journal of Microelectromechanical Systems, Vol. 15. pp. 1243-1250, 2006. pdf
 273. Kien B. Lam, Elizabeth F. Irwin, Kevin E. Healy and Liwei Lin, "Bioelectroanalytic Self-Assembled Thylakoids for Micro Power and Sensing Applications," Sensors and Actuators - B: Chemical, Vol. 117, pp. 480-487, October, 2006. pdf
 274. Yu-Chuan Su and Liwei Lin, "Geometry and Surface Assisted Micro Flow Discretization," Journal of Micromechanics and Microengineering, Vol. 16, No. 9, pp. 1884-1890, 2006. pdf
 275. Jongbaeg Kim, Hyuck Choo, Liwei Lin and Richard S. Muller, "Microfabricated Torsional Actuators Using Self-Aligned Plastic Deformation of Silicon," IEEE/ASME Journal of Microelectromechanical Systems, Vol. 15, No. 3, pp. 553-562, June, 2006. pdf
 276. Mu Chiao and Liwei Lin, "Device-Level Hermetic Packaging of Microresonators by RTP Aluminum-to-Nitride Bonding," IEEE/ASME Journal of Microelectromechanical Systems, Vol. 15, No. 3, pp. 515-522, June 2006. pdf
 277. DaoHeng Sun, Chieh Chang, Sha Li and Liwei Lin, "Near-Field Electrospinning," Nanoletters, Vol. 6, No. 4, pp. 839-842, 2006. pdf
 278. Jongbaeg Kim, Dane Christensen and Liwei Lin, "Micro Vertical Comb Actuators by Selective Stiction Process," Sensors and Actuators - A: Physical, Vol. 127, pp. 248-254, 2006. pdf
 279. Lei Luo, Yanfeng Zhang, Samuel S. Mao and Liwei Lin, "Fabrication and Characterization of ZnO Nanowires Based UV Photodiodes," Sensors and Actuators - A: Physical, Vol. 127, pp. 201-206, 2006. pdf
 280. Firas Sammoura, Yu-Chuan Su, Ying Cai, Chen-Yu Chi, Bala Elamaran, Liwei Lin and Jung-Chih Chiao, "Plastic 95-GHz Rectangular Waveguides By Micro Molding Technologies," Sensors and Actuators - A: Physical, Vol. 127, pp. 270-275, 2006. pdf
 281. Kwok-Siong Teh, Yu-Ting Cheng and Liwei Lin, "MEMS Fabrication Based on Nickel-Nanocomposite: Film Deposition and Characterization," Journal of Micromechanics and Microengineering, Vol. 15, pp. 2205-2215, 2005. pdf
 282. Jongbaeg Kim, Dane Christensen and Liwei Lin, "Monolithic 2-D Scanning Mirror Using Self-Aligned Angular Vertical Comb Drives," IEEE Photonics Technology Letters, Vol. 17, No. 11, pp. 2307-2309, 2005. pdf
 283. Kwok-Siong Teh and Liwei Lin, "MEMS Sensor Material based on Polypyrrole-Carbon Nanotube Nanocomposite: Film Deposition and Characterization," Journal of Micromechanics and Microengineering, Vol. 15, pp. 1777-1785, 2005. pdf
 284. Brian D. Sosnowchik, Robert G. Azevedo, Andrew Cao, Liwei Lin and A.P. Pisano, " Silicon to Steel Bonding Using Rapid Thermal Annealing," IEEE Trans. on Advanced Packaging, Vol. 28, pp. 626-634, 2005. pdf
 285. Yu-Chuan Su and Liwei Lin, "Localized Bonding Processes for Assembly and Packaging of Polymeric MEMS," IEEE Trans. on Advanced Packaging, Vol. 28, pp. 635-642, 2005. pdf
 286. Jongbaeg Kim and Liwei Lin, "Electrostatic Scanning Micromirrors Using Localized Plastic Deformation of Silicon," Journal of Micromechanics and Microengineering, Vol. 15, pp. 1777-1785, 2005. pdf
 287. Ki-Bang Lee and Liwei Lin, "Vertically Supported Two-Directional Comb Drive," Journal of Micromechanics and Microengineering, Vol. 15, No. 8, pp. 1439-1445, 2005. pdf
 288. Ongi Englander, Dane Christensen, Jongbaeg Kim, Liwei Lin and Stephen Morris, " Electric-Field Assisted Growth and Self-Assembly of Intrinsic Silicon Nanowires," Nanoletters, Vol. 5, No. 4, pp. 705-708, April 2005. pdf
 289. Li-Wei Pan, X.-J. Shen and Liwei Lin, "Microplastic Lens Array Fabricated by a Hot Intrusion Process," IEEE/ASME Journal of Microelectromechanical Systems, Vol. 13, pp. 1063-1071, Dec. 2004. pdf
 290. Mu Chiao and Liwei Lin, "Post-packaging frequency tuning of microresonators by pulsed laser deposition," Journal of Micromechanics and Microengineering, Vol. 14, No. 12, pp. 1742-1748, 2004. pdf
 291. Jongbaeg Kim and Liwei Lin, "A Micro Pitch and Roll Motion Sensor," Sensors and Actuators - A: Physical, Vol. A114, pp. 250-259, September 2004. pdf
 292. Steve Ryder, Ki-Bang Lee, X. Meng, and Liwei Lin, "AFM Characterization of Out-of-Plane High Frequency Microresonators," Sensors and Actuators- A: Physical, Vol. A114, pp. 135-140, September 2004. pdf
 293. Firas Sammoura, Ki-Bang Lee, and Liwei Lin, "Water-activated Disposable and Long Shelf Life Microbatteries," Sensors and Actuators - A: Physical, Vol. A111, pp. 79-86, 2004. pdf
 294. Yu-Chuan Su and Liwei Lin, "A Water-Powered Micro Drug Delivery System," IEEE/ASME Journal of Microelectromechanical Systems, Vol. 13, pp. 75-82, 2004. pdf
 295. Ki-Bang Lee and Liwei Lin, "Surface Micromachined Glass and Polysilicon Microchannels Using MUMPs for BioMEMS Applications," Sensors and Actuators - A: Physical, Vol. A111, pp. 44-50, 2004. pdf
 296. Yu-Chuan Su, Jatan Shah and Liwei Lin, "Implementation and Analysis of Polymeric Microstructure Replication by Micro Injection Molding," Journal of Micromechanics and Microengineering, Vol. 14, No. 3, pp. 415-422, 2004. pdf
 297. Li-Wei Pan, Phyllis Yuen, Liwei Lin and Ernest J. Garcia, "Flip Chip Electrical Interconnection by Selective Electroplating and Bonding," Microsystem Technologies Journal, Vol. 10, No. 1, pp. 7-10, 2003. pdf
 298. Ki-Bang Lee and Liwei Lin, "Electrolyte-based On-demand and Disposable Microbattry," IEEE/ASME Journal of Microelectromechanical Systems, Vol. 12, pp. 840-847, 2003. pdf
 299. Ongi Englander, Dane Christensen, and Liwei Lin, "Local Synthesis of Silicon Nanowires and Carbon Nanotubes on Microbridges," Applied Physics Letters, Vol. 82, No. 26, pp. 4797-4799, June 2003. pdf
 300. Daphne Joachim and Liwei Lin, "Characterization of Selective Polysilicon Deposition for MEMS Resonator Tuning," IEEE/ASME Journal of Microelectromechanical Systems, Vol. 12, pp. 193-200, 2003. pdf
 301. Liwei Lin, "Thermal Challenges in MEMS Applications: Phase Change Phenomena and Thermal Bonding Processes," Microelectronics Journal, Vol. 34, pp. 179-185, 2003. pdf
 302. Jr-Hung Tsai and Liwei Lin, "A Thermal-Bubble-Actuated Micronozzle-Diffuser Pump," IEEE/ASME Journal of Microelectromechanical Systems, Vol. 11, pp. 665-671, 2002. pdf
 303. Yu-Chuan Su, Liwei Lin and Albert P. Pisano, "A Water-Powered Osmotic Microactuator," IEEE/ASME Journal of Microelectromechanical Systems , Vol. 11, pp. 736-742, 2002. pdf
 304. Yu-Ting Cheng, W.T. Hsu, K. Najafi, C.T. Nguyen and Liwei Lin, "Vacuum Packaging Technology Using Localized Aluminum/Silicon-to Glass Bonding," IEEE/ASME Journal of Microelectromechanical Systems , Vol. 11, pp. 556-565, 2002. pdf
 305. Li-Wei Pan, Phyllis Yuen and Liwei Lin, "3D Electroplated Microstructures Fabricated by a Novel Height Control Method," Microsystem Technologies Journal, Vol. 8, pp. 391-394, 2002. pdf
 306. Jr-Hung Tsai and Liwei Lin, "Active Microfluidic Mixer and Gas Bubble Filter Driven by Thermal Bubble Micropump," Sensors and Actuators - A: Physical, Vol. A 97-98, pp. 665-671, 2002. pdf
 307. Cheng Luo and Liwei Lin, "The Application of Nanosecond-Pulsed Laser Welding Technology in MEMS Packaging with a Shadow Mask," Sensors and Actuators - A: Physical, Vol. A 97-98, pp. 398-404, 2002. pdf
 308. X.-J. Shen, Li-Wei Pan and Liwei Lin, "Microplastic Embossing Process: Experimental and Theoretical Characterizations," Sensors and Actuators - A: Physical, Vol. A 97-98, pp. 428-433, 2002. pdf
 309. Mu Chiao and Liwei Lin, "Accelerated Hermeticity Testing of a Glass-Silicon Package Formed by RTP Aluminum-to-Silicon Nitride Bonding," Sensors and Actuators - A: Physical, Vol. A 97-98, pp. 405-409, 2002. pdf
 310. Jr-Hung Tsai and Liwei Lin, "Transient Thermal Bubble Formation on Polysilicon Micro-Resisters," ASME Journal of Heat Transfer, Vol. 124, No. 2, pp. 375-382, 2002. pdf
 311. Yu-Ting Cheng, Liwei Lin and K. Najafi, "A Hermetic Glass-Silicon Package Formed Using Localized Aluminum/Silicon-Glass Bonding," IEEE/ASME Journal of Microelectromechanical Systems, Vol. 10, No. 3, pp. 392-399, 2001. pdf
 312. Jr-Hung Tsai and Liwei Lin, "Micro-to-Macro Fluidic Interconnectors with an Integrated Polymer Sealant," Journal of Micromechanics and Microengineering, Vol.11, No. 5, pp. 577-581, 2001. pdf
 313. Mu Chiao and Liwei Lin, "Hermetic Wafer Bonding Based on Rapid Thermal Processing," Sensors and Actuators - A: Physical, Vol. 91A, pp. 404-408, 2001. pdf
 314. Todd Remtema and Liwei Lin, "Active Frequency Tuning for Microresonators by Localized Thermal Stressing Effects," Sensors and Actuators - A: Physical, Vol. 91A, pp. 326-332, 2001. pdf
 315. Liwei Lin, "Curriculum Development in Microelectromechanical Systems in Mechanical Engineering," IEEE Transactions on Education, Vol. 44, pp. 61-66, 2001. pdf
 316. Li-Wei Pan and Liwei Lin, "Batch Transfer of LIGA Microstructures by Selective Electroplating and Bonding," IEEE/ASME Journal of Microelectromechanical Systems, Vol. 10, pp.25-32, 2001. pdf
 317. Li-Wei Pan, Liwei Lin and Jun Ni, "A Flip-Chip LIGA Assembly Technique via Electroplating," Microsystem Technologies Journal, Vol. 7, no. 1, pp. 40-43, 2001. pdf
 318. Liwei Lin (position paper), "MEMS Packaging at the Wafer Level," Journal of Materials Processing and Manufacturing Science, Vol. 8, No. 4, pp.347~349, 2000.
 319. Liwei Lin, "MEMS Post-Packaging by Localized Heating and Bonding," IEEE Trans. on Advanced Packaging, Vol. 23, pp. 608-616, Nov. 2000. pdf
 320. Liwei Lin, T.K. Shia and C.-J. Chiu, "Silicon-Processed Plastic Micropyramids for Brightness Enhancement Applications," Journal of Micromechanics and Microengineering, Vol. 10, No. 3, pp. 395-400, 2000. pdf, (Featured Article of JMM), ABC Science Online
 321. Mu Chiao and Liwei Lin, "Self-Buckling of Micromachined Beams Under Resistive Heating," IEEE/ASME Journal of Microelectromechanical Systems, Vol. 9, pp.146-151, March 2000. pdf
 322. Yu-Ting Cheng, Liwei Lin and Khalil Najafi, "Localized Silicon Fusion and Eutectic Bonding for MEMS Fabrication and Packaging," IEEE/ASME Journal of Microelectromechanical Systems, Vol. 9, pp. 3-8, March 2000. pdf
 323. Liwei Lin, Huey-Chi Chu and Yen-Wen Lu, "A Simulation Program for the Sensitivity and Linearity of Piezoresistive Pressure Sensors," IEEE/ASME Journal of Microelectromechanical Systems, Vol. 8, pp. 514-522, December 1999. pdf
 324. Kwok Siong Teh and Liwei Lin, "Time-dependent Buckling Phenomena of Polysilicon Micro Beams," Microelectronics Journal , Vol. 30, No. 11, pp. 1169-1172, November 1999. pdf
 325. Liwei Lin and Albert P. Pisano, "Silicon Processed Microneedles," IEEE/ASME Journal of Microelectromechanical Systems, Vol. 8, pp. 78-84, March 1999. pdf
 326. Liwei Lin, Yu-Ting Cheng and K. Najafi, "Formation of Silicon-Gold Eutectic Bond Using Localized Heating Method," Japanese Journal of Applied Physics, Part II, Vol. 37, pp. L1412-1414, Nov. 1998. pdf
 327. Liwei Lin, R.T. Howe and A.P. Pisano, "Microelectromechanical Filters for Signal Processing," IEEE/ASME Journal of Microelectromechanical Systems, Vol. 7, pp. 286-294, Sep. 1998. pdf
 328. Liwei Lin, A.P. Pisano and V.P. Carey, "Thermal Bubble Formation on Polysilicon Micro Resistors," ASME Journal of Heat Transfer, Vol. 120, pp.735-742, Sep. 1998. (Best Paper Award) pdf
 329. Liwei Lin and Weijie Yun, "Design, Optimization and Fabrication of Surface Micromachined Pressure Sensors," Mechatronics, Vol.8, pp. 505-519, Aug. 1998. pdf
 330. Liwei Lin and S.H. Lin, "Vertically Driven Microactuators by Electrothermal Buckling Effects," Sensors and Actuators - A: Physical, Vol. A71, pp.35-39, Nov. 1998. pdf
 331. Liwei Lin (Review Paper), "Microscale Thermal Bubble Formation: Thermophysical Phenomena and Applications," Microscale Thermophysical Engineering, Vol. 2, No. 2, April-June, pp.71-85, 1998. pdf
 332. Liwei Lin, Y.T. Cheng and C.-J. Chiu, "Comparative Study of Hot Embossed Microstructures Fabricated by Laboratory and Commercial Environments," Microsystem Technologies Journal, Vol. 4, No. 3, pp. 113-116, 1998. pdf
 333. Liwei Lin and M. Chiao, "Electrothermal and Elastic Characterization of Suspended Microbeams," Microelectronics Journal, Vol. 29, pp. 269-276, April-May 1998. pdf
 334. Liwei Lin, A.P. Pisano and R.T. Howe, "A Micro Strain Gauge with Mechanical Amplifier," IEEE/ASME Journal of Microelectromechanical Systems, Vol. 6, pp. 313-321, Dec. 1997. pdf
 335. Liwei Lin and M. Chiao, "Electrothermal Responses of Lineshape Microstructures," Sensors and Actuators - A: Physical, Vol. A55, pp. 35-41, 1996. pdf
 336. Liwei Lin and A.P. Pisano, "Thermal Bubble Powered Microactuators," Microsystem Technologies Journal, Vol. 1, No. 1, pp.51-58, 1994. pdf
 337. Liwei Lin, K.S. Udell and A.P. Pisano, "Phase Change Phenomena on a Heated Polysilicon Micro Heater in Confined and Unconfined Micro Channels," Thermal Science and Engineering, Vol. 2, No. 1, pp. 52-59, 1994. pdf

Refereed Conference Proceedings

 1. Yande Peng, Hanxiao Liu, Chun-Ming Chen, Wei Yue, Megan Teng, Pei-Chi Tsao, Seiji Umezawa, Shinsuke Ikeuchi, Yasuhiro Aida, and Liwei Lin, "9-meter-long 3D Ultrasonic Objects Detection via Packaged Lithium-Niobate PMUTs," Proceedings of 37th IEEE Micro Electro Mechanical Systems Conference, Austin Texas, Jan. 2024.
 2. Xiaohang Chen, Zihan Wang, Wei Yue, Peisheng He, and Liwei Lin, "A Non-volatile Surface Tension-Driven Electrochemical Liquid Metal Actuator," Proceedings of 37th IEEE Micro Electro Mechanical Systems Conference, Austin Texas, Jan. 2024.
 3. Peisheng He, Wenying Qiu, Yande Peng, Jong Ha Park, Qilong Cheng, David Bogy, and Liwei Lin, "LEGO-like Reconfigurable Soft Haptic Array via Self-heating Sensor/Actuator Modules, Proceedings of 37th IEEE Micro Electro Mechanical Systems Conference, Austin Texas, Jan. 2024.
 4. Yiyin Su, Yiwei Zhang, Xiaohui Yang, Yipeng Lu, Liwei Lin, and Xishan Guo, "A Curve-Structured Flexible PMUT with Enhanced Acoustic Sensitivity," Proceedings of 37th IEEE Micro Electro Mechanical Systems Conference, Austin Texas, Jan. 2024.
 5. Megan Teng, Wei Yue, Pei-Chi Tsao, Yande Peng, Mingzheng Duan, Hanxiao Liu, Seiji Umezawa, Yasuhiro Aida, Shinsuke Ikeuchi, and Liwei Lin, "Continuous Volumetric Indoor Temperature Monitoring via PMUTs," Proceedings of 37th IEEE Micro Electro Mechanical Systems Conference, Austin Texas, Jan. 2024.
 6. Megan Teng, Wei Yue, Yande Peng, Pei-Chi Tsao, Huicong Deng, Fan Xia, and Liwei Lin, "PMUT Pacakge Design Optimizatin via Machine Learning," Proceedings of 37th IEEE Micro Electro Mechanical Systems Conference, Austin Texas, Jan. 2024.
 7. Fan Xia, Huicong Deng, Wei Yue, Yande Peng, Ryuichi Arakawa, Liwei Lin, "PMUT Array for Mid-Air Thermal Display," 2023 IEEE International Ultrasonics Symposium (IUS), pp. 1-3, Toronto, Canada, September 2023.
 8. Fan Xia, Yande Peng, Wei Yue, Chun-Ming Chen, Sedat Pala, Ryuichi Arakawa, and Liwei Lin, "High-SPL PMUT Array for Mid-Air Haptic Interface," 22th International Conference on Solid-State Sensors, Actuators and Microsystems-Transducers 2023, pp. 124-127, Kyoto Japan, June 2023.
 9. Wei Yue, Xinyu Zhou, Fanping Sui, Mingzheng Duan, and Liwei Lin, "Untethered Swarm Robots with Independent Crawling and Rolling Motions," 22th International Conference on Solid-State Sensors, Actuators and Microsystems-Transducers 2023, pp. 678-681, Kyoto Japan, June 2023.
 10. Wei Yue, Fanping Sui, Yande Peng, Fan Xia, Peggy Tsao, Megan Teng, Hanxiao Liu, and Liwei Lin, "Asymmetrical PMUTs for Focused Acoustic Pressure by Reinforcement Learning," 22th International Conference on Solid-State Sensors, Actuators and Microsystems-Transducers 2023, pp. 808-811, Kyoto Japan, June 2023.
 11. Wei Yue, Hanxiao Liu, Xinyu Zhou, Chun-ming Chen, Yande Peng, Fanping Sui, Ying Dong, and Liwei Lin, "Low-cost and Rapid Fabrication of Microchannnels by Kirigami-based Soot Coating for the Detection of Explosives," 22th International Conference on Solid-State Sensors, Actuators and Microsystems-Transducers 2023, pp. 1329-1332, Kyoto Japan, June 2023.
 12. Fan Xia, Yande Peng, Sedat Pala, Ryuichi Arakawa, Wei Yue, Pei-Chi Tsao, Chun-Ming Chen, Hanxiao Liu, Megan Teng, Jong Ha Park, and Liwei Lin, "High-SPL and Low-Driving-Voltage PMUTS by Sputtered Potassium Sodium Niobate," Proceedings of 36th IEEE Micro Electro Mechanical Systems Conference, pp. 135-138, Munich Germany, Jan. 2023.
 13. Fanping Sui, Wei Yue, Ziqi Zhang, Ruiqi Guo, and Liwei Lin, "Trial-and-Error Learning for MEMS Structural Design Enabled by Deep Reinforcement Learning," Proceedings of 36th IEEE Micro Electro Mechanical Systems Conference, pp. 503-506, Munich Germany, Jan. 2023.
 14. Wei Yue, Yande Peng, Hanxiao Liu, Fan Xia, Fanping Sui, Seiji Umezawa, Shinsuke Ikeuchi, Yasuhiro Aida and Liwei Lin, "Auto-Positioning and Haptic Stimulations via a 35 mm Square PMUT Array," Proceedings of 36th IEEE Micro Electro Mechanical Systems Conference, pp. 941-944, Munich Germany, Jan. 2023.
 15. Hanxiao Liu, Yande Peng, Wei Yue, Seiji Umezawa, Shinsuke Ikeuchi, Yasuhiro Aida, Chunming Chen, Peggy Tsao, and Liwei Lin, "Drone-Mounted Low-Frequency PMUTS For > 6-meter Rangefinder in Air," Proceedings of 36th IEEE Micro Electro Mechanical Systems Conference, pp. 957-960, Munich Germany, Jan. 2023.
 16. Liuhao Wu, Jiaqi Guo, Rucheng Jiang, Yande Peng, Han Wu, Jiamin Li, Yilong Dong, Miaolin Zhang, Zhuoyue Li, Kian Ann Ng, Chne-Wuen Tsai, Lian Zhang, Longyang Lin, Liwei Lin, Jerald Yoo, "BatDrone: A 9.83 M-focal-points/s 7.76 us-Latency Ultrasound Imaging System with On-Chip Per-Voxel RX Beamfocusing for 7m-Range Drone Applications," 2022 IEEE International Solid-State Circuits Conference (ISSCC), 65, 492-494, Feb. 2022.
 17. Yu Long, Peisheng He, Yande Peng, and Liwei Lin, "A High Seebeck Coefficient Thermoelectric Generator Based on a Self-Healing Ionogel", Proceedings of 35th IEEE Micro Electro Mechanical Systems Conference, Tokyo Japan, Jan. 2022.
 18. Yande Peng, Sedat Pala, Zhichun Shao, Hong Ding, Jin Xie, and Liwei Lin, "Subcutaneous and Continuous Blood Pressure Monitoring by PMUTs in an Ambulatory Sheep," Proceedings of 35th IEEE Micro Electro Mechanical Systems Conference, Tokyo Japan, Jan. 2022.
 19. Fanping Sui, Ruiqi Guo, Wei Yue, Kamyar Behrouzi, and Liwei Lin, "Customizing MEMS Design via Conditional Generative Adversarial Networks," Proceedings of 35th IEEE Micro Electro Mechanical Systems Conference, Tokyo Japan, Jan. 2022.
 20. Fanping Sui, Wei Yue, Ruiqi Guo, Kamyar Behrouzi, and Liwei Lin, "Designing Weakly Coupled MEMS Resonators with Machine Learning-based Method," Proceedings of 35th IEEE Micro Electro Mechanical Systems Conference, Tokyo Japan, Jan. 2022.
 21. Kunying Li, Ruiqi Guo, Fanping Sui, and Liwei Lin, "Data Driven Freeform MEMS Energy Harvester Design Enabled by Machine Learning," Proceedings of 35th IEEE Micro Electro Mechanical Systems Conference, Tokyo Japan, Jan. 2022.
 22. Fanping Sui, Dongkai Wang, Ruiqi Guo, Renxiao Xu and Liwei Lin, "Untethered Soft Crawling Robots Driven by Magnetic Anisotropy," 21th International Conference on Solid-State Sensors, Actuators and Microsystems-Transducers 2021, Virtual, June 2021.
 23. Fanping Sui, Yuanyuan Huang, Ruiqi Guo and Liwei Lin, "Micro Swimming Robots Powered by a Single-Axis Alternating Magnetic Field with Controllable Manipulations," 21th International Conference on Solid-State Sensors, Actuators and Microsystems-Transducers 2021, Virtual, June 2021.
 24. Kamyar Behrouzi, and Liwei Lin, "Double-Coffee Ring Nanoplasmonic Effects with Convolutional Neural Learning for SARS-COV-2 Detection," 21th International Conference on Solid-State Sensors, Actuators and Microsystems-Transducers 2021, Virtual, June 2021.
 25. Sedat Pala, Yande Peng, Hong Ding, Jin Xie, and Liwei Lin, "Attenuation of Curved Structural Surfaces in PMUT Measurements," 21th International Conference on Solid-State Sensors, Actuators and Microsystems-Transducers 2021, Virtual, June 2021.
 26. Yande Peng, Peisheng He, Ruiqi Guo, and Liwei Lin "Bioinspired Light-Driven Soft Robots by a Facile Two-Mode Laser Engraving and Cutting Process," 21th International Conference on Solid-State Sensors, Actuators and Microsystems - Transducers 2021, Virtual, June 2021.
 27. Dongkai Wang, Fanping Sui, Wenying Qiu, Yandeng Peng, Min Zhang, Xiaohao Wang and Liwei Lin, "An Untethered Crawling and Jumping Micro-Robot," 21th International Conference on Solid-State Sensors, Actuators and Microsystems - Transducers 2021, Virtual, June 2021.
 28. Ruiqi Guo, Renxiao Xu, Zekai Wang, Fanping Sui, and Liwei Lin, "Accelerating MEMS Design Process Through Machine Learning from Pixelated Binary Images," Proceedings of 34th IEEE Micro Electro Mechanical Systems Conference, Virtual, Jan. 2021.
 29. Zhichun Shao, Yande Peng, Sedat Pala, Yue Liang, and Liwei Lin, "3D Ultrasonic Object Detections with >1 Meter Range," Proceedings of 34th IEEE Micro Electro Mechanical Systems Conference, Virtual, Jan. 2021.
 30. Sedat Pala, Zhichun Shao, Yande Peng, and Liwei Lin, "Improved Ring-Down Time and Axial Resolutions of PMUTs via Phase-Shift Excitation Scheme," Proceedings of 34th IEEE Micro Electro Mechanical Systems Conference, Virtual, Jan. 2021.
 31. Peisheng He, Yande Peng, and Liwei Lin, "A Multimodal Self-heating Flexible Seat Sensor for Heathcare Monitoring," Proceedings of 34th IEEE Micro Electro Mechanical Systems Conference, Virtual, Jan. 2021.
 32. Zhichun Shao, Sedat Pala, Yue Liang, Yande Peng, and Liwei Lin, "A Single Chip Directional Loudspeaker Based on PMUTS," Proceedings of 34th IEEE Micro Electro Mechanical Systems Conference, Virtual, Jan. 2021.
 33. Sedat Pala, Zhichun Shao, Yande Peng, and Liwei Lin, "Ultrasound-Induced Haptic Sensations via PMUTs," Proceedings of 34th IEEE Micro Electro Mechanical Systems Conference, Virtual, Jan. 2021.
 34. Sedat Pala and Liwei Lin, "Piezoelectric Micromachined Ultrasonic Transducers (pMUT) with Free Boundary," IEEE International Ultrasonics Symposium, Virtual Symposium, September 6-11, 2020.
 35. Yu Long, Peisheng He, Fanping Sui, and Liwei Lin, "Jellyfish-like Hydrogels for Transparent, Self-healing and Ultra-stretchable Sensors and Actuators," Proceedings of 33th IEEE Micro Electro Mechanical Systems Conference, pp. 172-175, Vancouver, Canada, Jan. 2020.
 36. Peisheng He, Yu Long, Renxiao Xu, Guangchen Lan and Liwei Lin, "Self-heating, Highly-Stretchable, Transparent, and Ion-Conducting Hydrogel Electrolyte-based Microsupercapacitor for Flexible Electronics," Proceedings of 33th IEEE Micro Electro Mechanical Systems Conference, pp. 239-242, Vancouver, Canada, Jan. 2020. (Outstanding Student Paper Award Finalist)
 37. Hong Ding, Dengfei Yang, Jinghui Xu, Xuying Chen, Xianhao Le, Yong Wang, Liwei Lin, and Jin Xie, "Pulsed Wave Doppler Ultrasound using 3.7 MHz PMUTS toward Wearable Blood Flow measurements," Proceedings of 33th IEEE Micro Electro Mechanical Systems Conference, pp. 400-403, Vancouver, Canada, Jan. 2020.
 38. Liangjie Ren, Yuanyuan Huang, Renxiao Xu, and Liwei Lin, "Graphene Quantum Dots Induced NiCo2S4 as an Efficient Electrocatalyst for Hydrogen Harvest," Proceedings of 33th IEEE Micro Electro Mechanical Systems Conference, pp. 566-569, Vancouver, Canada, Jan. 2020.
 39. Zhichun Shao, Sedat Pala, Yue Liang, Tao Jiang, and Liwei Lin, "Non-contact Surface Temperature Sensing based on a Single Bimorph PMUTS Array," Proceedings of 33th IEEE Micro Electro Mechanical Systems Conference, pp. 861-864, Vancouver, Canada, Jan. 2020.
 40. Sedat Pala, Yue Liang, Benjamin Eovino, Zhichun Shao, and Liwei Lin, "Radius of Curvature Measurement using Piezoelectric Micromachined Ultrasonic Transducers," Proceedings of 33th IEEE Micro Electro Mechanical Systems Conference, pp. 865-868, Vancouver, Canada, Jan. 2020.
 41. Huiliang Liu, Yumeng Liu, Yao Chu, Takeshi Hayasaka, Ying Dong, Xiaohao Wang, Zheng You, and Liwei Lin, "Real-time Evaluation of Scattering Strength on Graphene FET for Selective Sensing of Chemical Vapors," 20th International Conference on Solid-State Sensors, Actuators and Microsystems Transducers 2019, pp. 41-44, Berlin, Germany, June 2019.
 42. Renxiao Xu, Fanping Sui, Gaurav Jalan, Pinghsun Lee, Liangjie Ren, Mohan Sanghadasa, and Liwei Lin, "Untethered Soft Robots with Bioinspired Bone-and-Flesh Constructs for Fast Deterministic Actuation," 20th International Conference on Solid-State Sensors, Actuators and Microsystems Transducers 2019, pp. 80-83, Berlin, Germany, June 2019.
 43. Po-Chen Yeh, Juhong Chen, Ilbey Karakurt, and Liwei Lin, "3D Printed Bio-sensing Chip for the Determination of Bacteria Antibiotic-Resistant Profile," 20th International Conference on Solid-State Sensors, Actuators and Microsystems Transducers 2019, pp. 126-129, Berlin, Germany, June 2019.
 44. Sedat Pala and Liwei Lin, "Fully Transparent Piezoelectric Ultrasonic Transducer with 3D Printed Substrate," 20th International Conference on Solid-State Sensors, Actuators and Microsystems Transducers 2019, pp. 234-237, Berlin, Germany, June 2019.
 45. Yuanyuan Huang, Caiwei Shen, Zirong Tang, Sunxiang Zheng, Tielin Shi, and Liwei Lin, "High Mass-Loading and Mechanical Strength Supercapacitor by Graphene/Carbone Fiber Composites," 20th International Conference on Solid-State Sensors, Actuators and Microsystems Transducers 2019, pp. 777-780, Berlin, Germany, June 2019.
 46. Jacqueline Elwood and Liwei Lin, "A 3D Printed Ethanol Sensor Using Conformally-coated Conductive Polymer Electrodes," 20th International Conference on Solid-State Sensors, Actuators and Microsystems Transducers 2019, pp. 1230-1233, Berlin, Germany, June 2019.
 47. Renxiao Xu, Yuanyuan Huang, Peisheng He, Pinghsun Lee, Mohan Sanghadasa, and Liwei Lin, "Time and Cost Effective Fabrication of Stretchable Micro-supercapacitor Patches Using a Vinyl Cutter," 20th International Conference on Solid-State Sensors, Actuators and Microsystems Transducers 2019, pp. 1796-1799, Berlin, Germany, June 2019.
 48. Eric C. Sweet, Rudra Mehta, Yifan Xu, Nathaniel Liu, Kevin Korner, Casey C. Glick and Liwei Lin, "3D Printed Chaotic Mixer for Low Reynolds Number Microfluidics," 20th International Conference on Solid-State Sensors, Actuators and Microsystems Transducers 2019, pp. 2258-2261, Berlin, Germany, June 2019.
 49. Jingjing Zhao, Miao Chi, Yulin Fu, Ying Dong, Xiaohao Wang, and Liwei Lin, "Fiber-based Piezoresistive Wearable Sensor for Knittable Tactile Sensing," 20th International Conference on Solid-State Sensors, Actuators and Microsystems Transducers 2019, pp. 2436-2439, Berlin, Germany, June 2019.
 50. Renxiao Xu, Peisheng He, Mohan Sanghadasa, and Liwei Lin, "Waterproof, Omni-directionally Stretchable Electronics with Multilayer Patterns via Rapid, Photolithography-free Fabrication," 20th International Conference on Solid-State Sensors, Actuators and Microsystems Transducers 2019, pp. 2460-2463, Berlin, Germany, June 2019.
 51. Junwen Zhong and Liwei Lin, "Flexible Electret Generator for Self-powered Metal Cathodic Protection," 20th International Conference on Solid-State Sensors, Actuators and Microsystems Transducers 2019, pp. 2280-2483, Berlin, Germany, June 2019.
 52. Jiaming Liang, Yichuan Wu, Huiwen Kan, Renxiao Xu, Zhichun Shao, Wenying Qiu, Tao Jiang, Mingjing Qi, Min Zhang, Liwei Lin, and Xiaohao Wang, Vacuum Powered Pneumatic Actuator for Wearable Robots by the Kirigami of Polymeric Films," 20th International Conference on Solid-State Sensors, Actuators and Microsystems Transducers 2019, pp. 2500-2503, Berlin, Germany, June 2019.
 53. Vernalyn Copa Lorenzo Lopez Jr., Takeshi Hayasaka, Huiliang Liu, Yumeng Liu, Elmer Estacio, Armando Somintac, Liwei Lin, and Arnel Salvador, "Influence of Gas Flow Rate on the Response of Graphene-based Chemiresistive Sensor," 2019 IEEE International Conference on Applied System Innovation, Fukuoka, Japan, April 2019.
 54. Xinyi Liu, Zhiwei Liu, Mingjing Qi, Yangsheng Zhu, Dawei Huang, Xiaoyong Zhang, Liwei Lin, and Xiaojun Yan, "A Fast-Moving Micro Crawling Robot with Direct Electromagnetic Driving Mechanism," Proceedings of 32th IEEE Micro Electro Mechanical Systems Conference, pp. 6-9, Seoul, Korea, Jan. 2019.
 55. Neil Ramirez, Junwen Zhong, and Liwei Lin, "Piezoelectret Mechanocatalysts for Direct Water Splitting via Ultrasonication," Proceedings of 32th IEEE Micro Electro Mechanical Systems Conference, pp. 71-74, Seoul, Korea, Jan. 2019.
 56. Eric C. Sweet, Nathaniel Liu, Juhong Chen and Liwei Lin, "Entirely-3D Printed Microfluidic Platform for On-Site Detection of Drinking Waterborne Pathogens," Proceedings of 32th IEEE Micro Electro Mechanical Systems Conference, pp. 79-82, Seoul, Korea, Jan. 2019.
 57. Zhichun Shao, Takeshi Hayasaka, Huiliang Liu, Jiaming Liang, Yichuan Wu and Liwei Lin, "Crumpled and Stretchable Graphene Gas Sensor with Enhanced Sensitivity to Hydrogen," Proceedings of 32th IEEE Micro Electro Mechanical Systems Conference, pp. 145-148, Seoul, Korea, Jan. 2019.
 58. Takeshi Hayasaka, Vernalyn C. Copa1, Lorenzo P. Lopez Jr., Regine A. Loberternos, Laureen Ida M. Ballesteros, Albert Lin, Yoshihiro Kubota, Huiliang Liu, Arnel A. Salvador, and Liwei Lin, "ALD-RuO2 Functionalized Graphene FET with Distinctive Gas Sensing Patterns," Proceedings of 32th IEEE Micro Electro Mechanical Systems Conference, pp. 149-152, Seoul, Korea, Jan. 2019.
 59. Renxiao Xu, Yuanyuan Huang, Pinghsun Lee, Pochen Yeh, Liangjie Ren, Aaron Togelang, Jiaming Liang, Yichuan Wu, Lauren Irie, Adam Rodgers, Weiyu He, Geoffrey Ding, Mohan Sanghadasa, and Liwei Lin, "Low-cost, Efficient, Photolithography-free Fabrication of Stretchable Electronics Systems on a Vinyl Cutter," Proceedings of 32th IEEE Micro Electro Mechanical Systems Conference, pp. 343-346, Seoul, Korea, Jan. 2019.
 60. Huiliang Liu, Yao Chu, Yumeng Liu, Takeshi Hayasaka, Lorenzo P. Lopez Jr., Vernalyn C. Copa, Xiaohao Wang, Zheng You, and Liwei Lin, "A Quasi-static Electrical Measurement Scheme for Probing Gas Reactions on Graphene Surface," Proceedings of 32th IEEE Micro Electro Mechanical Systems Conference, pp. 476-479, Seoul, Korea, Jan. 2019.
 61. Yao Chu, Huiliang Liu, Junwen Zhong, Ying Dong, Xiaohao Wang, and Liwei Lin, "Monitoring Vital Signs of Respiration and Heart Beat Simultaneously via a Single Flexible Piezoelectret Sensor," Proceedings of 32th IEEE Micro Electro Mechanical Systems Conference, pp. 488-451, Seoul, Korea, Jan. 2019.
 62. Huiliang Liu, Yao Chu, Yumeng Liu, Takeshi Hayasaka, Zhichun Shao, Nirav Joshi, Xiaohao Wang, Zheng You, and Liwei Lin, "Label-free AC Sensing by a Graphene Transistor for 100-ppb Formaldehyde in Air," Proceedings of 32th IEEE Micro Electro Mechanical Systems Conference, pp. 607-610, Seoul, Korea, Jan. 2019.
 63. Benjamin E. Eovino, Yue Liang, and Liwei Lin, "Concentric PMUT Arrays for Focused Ultrasound and High Intensity Applications" Proceedings of 32th IEEE Micro Electro Mechanical Systems Conference, pp. 771-774, Seoul, Korea, Jan. 2019.
 64. Yue Liang, Benjamin E. Eovino, and Liwei Lin, "Pinned Boundary Piezoelectric Micromachined Ultrasonic Transducers" Proceedings of 32th IEEE Micro Electro Mechanical Systems Conference, pp. 791-794, Seoul, Korea, Jan. 2019.
 65. Yu Long, Xining Zang, Junwen Zhong, Renxiao Xu, Takeshi Hayasaka and Liwei Lin, "A Paper-based Disposable Strain Sensor by Direct Laser Printing" Proceedings of 32th IEEE Micro Electro Mechanical Systems Conference, pp. 815-818, Seoul, Korea, Jan. 2019.
 66. Ilbey Karakurt, Junwen Zhong, and Liwei Lin, "3D Printed Flexible Triboelectric Energy Harvesters via Conformal Coating of Parylene AF4" Proceedings of 32th IEEE Micro Electro Mechanical Systems Conference, pp. 954-957, Seoul, Korea, Jan. 2019.
 67. Jiaming Liang, Yichuan Wu, Zhichun Shao, Justin K. Yim, Renxiao Xu, Yi Song, Mingjing Qi, Junwen Zhong, Min Zhang, Xiaohao Wang, and Liwei Lin, "Manipulating the Moving Trajectory of Insect-scale Piezoelectric Soft Robots by Frequency" Proceedings of 32th IEEE Micro Electro Mechanical Systems Conference, pp. 1041-1044, Seoul, Korea, Jan. 2019.
 68. Xining Zang, Liwei Lin, Mohan Sanghadasa, "Nanostructured Carbide Materials Enable High Performance Pseudocapacitors in Mg2+ Ion Electrolytes," 48th Power Sources Conference, Denver, Colorado, June 2018.
 69. Ilbey Karakurt, Kong Yin Ho, Christopher Ledford, Diana Gamzina, Timothy Horn, Neville C. Luhmann, and Liwei Lin, "Development of a magnetically driven abrasive polishing process for additively manufactured copper structures", The 46th North American Research Conference (NAMRC 46), College Station, Texas, June 2018.
 70. Tim, Horn, Ilbey Karakurt, C. Ledford, M. Gonzalez, D. Gamzina, Neville Luhmann Jr., and Liwei Lin, "Additively Manufactured WR-10 Copper Waveguide," 2018 IEEE International Vacuum Electronics Conference, Monterey CA, 2018.
 71. Huiliang Liu, Yao Chu, Yumeng Liu, Takeshi Hayasaka, Nirav Joshi, Yong Cui, Xiaohao Wang, Zheng You and Liwei Lin, "Selective Sensing of Chemical Vapors using Phase Spectra Detection on CVD Graphene FET," Proceedings of 31th IEEE Micro Electro Mechanical Systems Conference, pp. 210-213, Belfast, North Ireland, Jan. 2018. Outstanding Student Paper Award Finalist
 72. Hong Ding, Sina Akhbari, Benjamin E. Eovino, Yichuan Wu, Jin Xie, and Liwei Lin, "Ultrasonic Imaging of Muscle-like Phantoms using Bimorph PMUTs toward Wearable Muscle Disorder Diagnostics," Proceedings of 31th IEEE Micro Electro Mechanical Systems Conference, pp. 396-399, Belfast, North Ireland, Jan. 2018.
 73. Yao Chu, Junwen Zhong, Huiliang Liu, Nathaniel Liu, Yu Song, Xining Zang, Ying Dong, Xiaohao Wang, and Liwei Lin, "Self-powered Pulse Sensors with High Sensitivity to Reveal Sinus Arrhythmia," Proceedings of 31th IEEE Micro Electro Mechanical Systems Conference, pp. 404-407, Belfast, North Ireland, Jan. 2018.
 74. Zhichun Shao, Huiliang Liu, Yumeng Liu, Hyung-seok Jang, Benyuanyi Liu, Bo Zhao, Ali M. Niknejad and Liwei Lin, "An Integrated, Direct-write Temperature Shock Recording Chip," Proceedings of 31th IEEE Micro Electro Mechanical Systems Conference, pp. 507-510, Belfast, North Ireland, Jan. 2018.
 75. Emmeline Kao, Hyun Sung Park, Xining Zang, and Liwei Lin, "A Novel Approach to Black Titania Fabrication via Atomic Layer Deposition for Energy Storage," Proceedings of 31th IEEE Micro Electro Mechanical Systems Conference, pp. 519-522, Belfast, North Ireland, Jan. 2018. Outstanding Student Paper Award Finalist
 76. Yichuan Wu, Kong Y. Ho, Kento Kariya, Renxiao Xu, Weihua Cai, Junwen Zhong, Yuan Ma, Min Zhang, Xiaohao Wang, and Liwei Lin, "Pre-curved PVDF/PI Unimorph Structures for Biomimic Soft Crawling Actuators," Proceedings of 31th IEEE Micro Electro Mechanical Systems Conference, pp. 581-584, Belfast, North Ireland, Jan. 2018.
 77. Zhiwei Liu, Xiaojun Yan, Mingjing Qi, Yangsheng Zhu, Xiaoyong Zhang, and Liwei Lin, "Asymmetric Charge Transfer Phenomenon and its Mechanism in Self-excited Electrostatic Actuator," Proceedings of 31th IEEE Micro Electro Mechanical Systems Conference, pp. 588-591, Belfast, North Ireland, Jan. 2018.
 78. Yangsheng Zhu, Xiaojun Yan, Mingjing Qi, Zhiwei Liu, Xiaoyong Zhang, and Liwei Lin, "A DC Drive Electrostatic Comb Actuator based on Self-excited Vibration," Proceedings of 31th IEEE Micro Electro Mechanical Systems Conference, pp. 592-595, Belfast, North Ireland, Jan. 2018.
 79. Dongwoo Shin, Caiwei Shen, Mohan Sanghadasa, and Liwei Lin, "Semi-transparent Foldable Supercapacitor for 3D Structured Energy Storage Devices, Proceedings of 31th IEEE Micro Electro Mechanical Systems Conference, pp. 653-656, Belfast, North Ireland, Jan. 2018.
 80. Benjamin E. Eovino, Yue Liang, Sina Akhbari, and Liwei Lin, "A Single-chip Flow Sensor Based on Bimorph PMUTs with Differential Readout Capabilities," Proceedings of 31th IEEE Micro Electro Mechanical Systems Conference, pp. 1084-1087, Belfast, North Ireland, Jan. 2018.
 81. Casey Glick, A. Schwartz, M. Srimongkol, J. Lin, W. Zhuang, R. Warren, D. Tekell, P. Satamalee, and Liwei Lin, Rapid Assembly of Multilayer Microfluidic Structures," Proceedings of 31th IEEE Micro Electro Mechanical Systems Conference, pp. 1241-1243, Belfast, North Ireland, Jan. 2018.
 82. Gamzina, D., N. C. Luhmann, Jr., C. Ledford, T. Horn, I. Karakurt, L. Lin, "Additive Vacuum Electronics: Electron Beam Melting of Copper," 2017 IEEE International Vacuum Electronics Conference, London, 2017.
 83. Y. Liu, J. Yu, Y. Chui, T. Hayasaka, H. Lui, X. Li and Liwei Lin, "An AC Sensing Scheme for Minimal Baseline Drift and Fast Recovery on Graphene FET Gas Sensor," 19th International Conference on Solid-State Sensors, Actuators and Microsystems Transducers 2017, pp. 230-233, Kaohsiung, Taiwan, June 2017. (Best Paper Award)
 84. Y. Cui, Y. Liu, J. Yu, T. Hayasaka, X. Li, W. Cai, H. Liu, and Liwei Lin, "Low-Frequency Electronic Noises in CVD Graphene Gas Sensors," 19th International Conference on Solid-State Sensors, Actuators and Microsystems Transducers 2017, pp. 246-249, Kaohsiung, Taiwan, June 2017.
 85. B. Li, Y. Chu, X. Zang, M. Wei, H. Liu, Y. Liu, Y. Ma, C. Li, X. Wang, and Liwei Lin, "Foldable Paper Electronics by Direct-Write Laser Patterning," 19th International Conference on Solid-State Sensors, Actuators and Microsystems Transducers 2017, pp. 335-338, Kaohsiung, Taiwan, June 2017.
 86. M. Wei, B. Li, X. Zang, W. Chen, Y. Chu, M. Sanhadasa, and Liwei Lin, "Flexible Harsh Environment Micro Supercapacitor Using Direct-Write 2D Transition Metal Carbides," 19th International Conference on Solid-State Sensors, Actuators and Microsystems Transducers 2017, pp. 702-705, Kaohsiung, Taiwan, June 2017.
 87. D. Wen, Y. Liu, C. Yang, H. Liu, Y. Wu, X. Li, W. Cai, Y. Chi, B. Zhao, H. Zhang, F. Bai, and Liwei Lin, "Memorizing UV Exposure Energy in Resistance - A Smart Patch Based on Conductive Polymer," 19th International Conference on Solid-State Sensors, Actuators and Microsystems Transducers 2017, pp. 754-757, Kaohsiung, Taiwan, June 2017.
 88. X. Zang, K. Yao, A. Yan, J. Li, M. Wei, B. Li, Y. Chu, and Liwei Lin, "Synthesis of Single Layer MoS2 Array for Surface Raman Enhancement Spectroscopy," 19th International Conference on Solid-State Sensors, Actuators and Microsystems Transducers 2017, pp. 894-897, Kaohsiung, Taiwan, June 2017.
 89. Y. Wu, L. Beker, I. Karakurt, W. Cai, J. Elwood, X. Li, J. Zhong, M. Zhang, X. Wang, and Liwei Lin, "High Resolution Flexible Strain Sensors for Biological Signal Measurements," 19th International Conference on Solid-State Sensors, Actuators and Microsystems Transducers 2017, pp. 1144-1147, Kaohsiung, Taiwan, June 2017. (Best Poster Award Finalist)
 90. E. Kao, H.-S. Jang, X. Zang, and Liwei Lin, "Synthesis and Integration of 2D Iron Phosphate sheets for Energy Storage Devices," 19th International Conference on Solid-State Sensors, Actuators and Microsystems Transducers 2017, pp. 1336-1339, Kaohsiung, Taiwan, June 2017.
 91. E.C. Sweet, R.R. Mehta, R. Lin and Liwei Lin, "Finger-powered, 3D Printed Microfluidic Pumps," 19th International Conference on Solid-State Sensors, Actuators and Microsystems Transducers 2017, pp. 1766-1769, Kaohsiung, Taiwan, June 2017.
 92. E. Kao, Q. Liang, G. Rez-Kallah bertholet, J. Lu, and Liwei Lin, "Electropolymerized Thiophene-based Devices for Photocatalytic Hydrogen Gas Harvesting," 19th International Conference on Solid-State Sensors, Actuators and Microsystems Transducers 2017, pp. 1812-2815, Kaohsiung, Taiwan, June 2017.
 93. I. Karakurt, J. Elwood, X. Lin, L. Beker, E. Sweet, W. Cai and Liwei Lin, "Membraneless Microfluidic Redox Battery for Wearable Electronics Applications," 19th International Conference on Solid-State Sensors, Actuators and Microsystems Transducers 2017, pp. 1820-1823, Kaohsiung, Taiwan, June 2017.
 94. M. Qi, Y. Yang, X. Yan, Z. Liu, X. Zhang, and Liwei Lin, "Untethered Flight of a Tiny Balloon via Self-Sustained Electrostatic Actuators," 19th International Conference on Solid-State Sensors, Actuators and Microsystems Transducers 2017, pp. 2075-2078, Kaohsiung, Taiwan, June 2017.
 95. T. Hayasaka, Y. Kubota, Y. Liu, and Liwei Lin, "Temperature Characterizations on Graphene-based Gas Sensors," 19th International Conference on Solid-State Sensors, Actuators and Microsystems Transducers 2017, pp. 2103-2106, Kaohsiung, Taiwan, June 2017.
 96. Yumeng Liu, Huiliang Liu, Takeshi Hayasaka, Yong Cui, Xiaoqian Li, Kaiming Hu, Liwei Lin, Vaishno Dasika and Luu Nguyen, "A Phase Sensitive Measurement Technique for Boosted Response Speed of Graphene FET Gas Sensor," 2017 IEEE 67th Electronic Components and Technology Conference, Orlando, Florida, USA.
 97. Eric C. Sweet, Joshua C.-L. Chen, Ilbey Karakurt, Alison T. Long, and Liwei Lin, "3D Printed Three-Flow Microfluidic Concentration Gradient Generator for Clinical E. Coli-Antibiotic Drug Screening," Proceedings of 30th IEEE Micro Electro Mechanical Systems Conference, pp. 205-208, Las Vegas, Jan. 2017. (Best Paper Award)
 98. Zhiwei Liu, Xiaojun Yan, Mingjing Qi, Yangsheng Zhu, Xiaoyong Zhang, and Liwei Lin, "Artificial Insect Wings with Biomimetic Morphology and Stiffness," Proceedings of 30th IEEE Micro Electro Mechanical Systems Conference, pp. 270-273, Las Vegas, Jan. 2017.
 99. Hyun Sung Park, Emmeline Kao, Xining Zang and Liwei Lin, "High Aspect Ratio-Titanium Dioxide-Stablized Zinc Oxide nanowires for Photocatalytic Hydrogen Gas Harvester," Proceedings of 30th IEEE Micro Electro Mechanical Systems Conference, pp. 667-670, Las Vegas, Jan. 2017.
 100. Mingjing Qi, Yangsheng Zhu Zhiwei Liu, Xiaoyong Zhang, Xiaojun Yan, and Liwei Lin, "A Fast-Moving Electrostatic Crawling Insect," Proceedings of 30th IEEE Micro Electro Mechanical Systems Conference, pp. 761-764, Las Vegas, Jan. 2017.
 101. Zhiwei Liu, Xiaojun Yan, Mingjing Qi, Yi Yang, Xiaoyong Zhang, and Liwei Lin, "Lateral Moving of an Artificial Flapping-wing Insect Driven by Low Voltage Electromagnetic Actuator," Proceedings of 30th IEEE Micro Electro Mechanical Systems Conference, pp. 777-780, Las Vegas, Jan. 2017.
 102. Xiaoqian Li, Yong Cui, Mingjing Qi, Hongtao Wu, Yingxi Xie, Xining Zang, Dandan Wen, Kwok Siong Teh, Jianshan Ye, Zaifa Zhou, Qing-An Huang, Weihua Cai, and Liwei Lin, "A 1000-Volt Planar Micro-Supercapacitor by Direct-write Laser Engraving of Polymers," Proceedings of 30th IEEE Micro Electro Mechanical Systems Conference, pp. 821-824, Las Vegas, Jan. 2017.
 103. Levent Beker, Ayden Maralani, Liwei Lin, and Albert P. Pisano, "A Silicon Carbide Differential Output Pressure Sensor by Concentrically Matched Capacitance," Proceedings of 30th IEEE Micro Electro Mechanical Systems Conference, pp. 981-984, Las Vegas, Jan. 2017.
 104. Benjamin E. Eovino, Sina Akhbari, and Liwei Lin, "Broadband Ring-Shaped PMUTs Based on an Acoustically Induced Resonance," Proceedings of 30th IEEE Micro Electro Mechanical Systems Conference, pp. 1184-1187, Las Vegas, Jan. 2017.
 105. M Pellegrino, B E Eovino, L Beker, T Bourouina and Liwei Lin, "Tunable Ultrasonic Energy Harvesting for Implantable Biosensors and Medical Devices," Journal of Physics: Conference Series, Volume 773, conference 1, Dec. 2016.
 106. Judyta Tillak, Sina Akhbari, Nimesh Shah, Ljubomir Radakovic, Liwei Lin and Jerald Yoo, "A 2.34uJ/scan Acoustic Power Scalable Charge- Redistribution pMUT Interface System with On-Chip Aberration Compensation for Portable Ultrasonic Applications," 2016 IEEE Asian Solid-State Circuits Conference, S15-1 (4240), Toyama, Japan, November 7-9, 2016.
 107. Xining Zang, Duyen Tran, KowkSiong Teh, N. Su, J. Urban and Liwei Lin; "Assemble Facet Metal Organic Framework Crystal in Direct Write, Self-Aligned Polymer Membrane by Electrospinning," 5th International Conference on Metal-Organic Frameworks & Open Framework Compounds (MOF2016), Long Beach, CA, September 11-15, 2016.
 108. Levent Beker, Ben Eovino, Arnau Benet, Albert P. Pisano, and Liwei Lin, "Piezoelectric Pressure Energy Harvesters Using Circular Diaphragms with Concentric Ring-Boss Structures," Proceedings of the Hilton Head Workshop 2016: A Solid-State Sensors, Actuators and Microsystems Workshop, June 5-9, Hilton head Island, SC, 2016.
 109. Ben Eovino, Sina Akhbari, and Liwei Lin, "Ring-Shaped Piezoelectric Micromachined Ultrasonic Transducers (pMUT) with Increases Pressure Generation," Proceedings of the Hilton Head Workshop 2016: A Solid-State Sensors, Actuators and Microsystems Workshop, June 5-9, Hilton head Island, SC, 2016.
 110. Casey C. Glick, Mitchell T. Srimongkol, William Zhuang, Joseph Lin, Aaron Schwartz, Roseanne Warren, Dennis Tekell, Panitan Satimalee, Judy Kim, Caroline Su, Kyungna Kim, and Liwei Lin, "Fabrication of Double-sided Microfluidic Structures via 3D Printed Transfer Molding," Proceedings of the Hilton Head Workshop 2016: A Solid-State Sensors, Actuators and Microsystems Workshop, June 5-9, Hilton hea d Island, SC, 2016.
 111. Guoxi Luo, Kwok Siong Teh, Xining Zang, Dezhi Wu, Zhiyu Wen, and Liwei Lin, "High Aspect-Ratio 3D Microstructures via Near-Field Electrospinning for Energy Storage Applications," Proceedings of 29th IEEE Micro Electro Mechanical Systems Conference, pp. 29-32, Shanghai, China, Jan. 2016.
 112. Hyun Sung Park, Jaewon Jang, and Liwei Lin, "Solution Processed Highly Conductive Transparent Electrodes," Proceedings of 29th IEEE Micro Electro Mechanical Systems Conference, pp. 565-568, Shanghai, China, Jan. 2016.
 113. Caiwei Shen, Chun-Ping Wang, Mohan Sanghadasa and Liwei Lin, "Direct-write Polymeric Strain Sensors with Arbitrary Contours on Flexible Substr ates," Proceedings of 29th IEEE Micro Electro Mechanical Systems Conference, pp. 869-872, Shanghai, China, Jan. 2016.
 114. Sina Akhbari, Arne Voie, Zhikang Li, Benjamin Eovino, and Liwei Lin, "Dual-electrode Bimorph PMUT Arrays for Handheld Therapeutic Medical Devices," Proceedings of 29th IEEE Micro Electro Mechanical Systems Conference, pp. 1102-1105, Shanghai, China, Jan. 2016.
 115. Zhiwei Liu, Xiaojun Yan, Mingjing Qi, and Liwei Lin, "Electrostatic Flapping Wings with Pivot-spar Brackets for High Lift Force," Proceedings of 29th IEEE Micro Electro Mechanical Systems Conference, pp. 1133-1136, Shanghai, China, Jan. 2016.
 116. Xiaojun Yan, Zhiwei Liu, Mingjing Qi,and Liwei Lin, "Low Voltage Electromagnetically Driven Artificial Flapping Wings," Proceedings of 29th IEEE Micro Electro Mechanical Systems Conference, pp. 1149-1152, Shanghai, China, Jan. 2016.
 117. Roseanne Warren, and Liwei Lin, "Performance Limitations in Resistive-Capacitive Porous Supercapacitor Electrodes," Proceedings of 29th IEEE Micro Electro Mechanical Systems Conference, pp. 1208-1211, Shanghai, China, Jan. 2016.
 118. Yingxi Xie, Caiwei Shen, Mohan Sanghadasa, Yong Tang and Liwei Lin "A Coaxial Carbon Fiber Micro Supercapacitor," Proceedings of 29th IEEE Micro Electro Mechanical Systems Conference, pp. 1216-1219, Shanghai, China, Jan. 2016.
 119. C. Sideris, C. Yang, S.-Y. Wu, F. Sammoura, L. Lin, E. Alon, and A. Hajimiri, "Automated Design of a 3D Printed Wafeguide Surface Coupler," 2015 IEEE International Symposium on Antennas and propagation (IEEE AP-S 2015), Vancouver, BC, Canada, July 19-24, 2015.
 120. Emmeline Kao, Chen Yang, Roseanne Warren, Alina Kozinda, and Liwei Lin, "ALD Titanium Nitride Coated Carbone Nanotube Electrodes for Electrochemical Supercapacitors," 18th International Conference on Solid-State Sensors, Actuators and Microsystems Transducers 2015, pp. 498-501, Anchorage Alaska, June 2015.
 121. Yumeng Liu, S. Lin and Liwei Lin, "A Versatile Gas Sensor with Selectivity Using a Single Graphene Transistor," 18th International Conference on Solid-State Sensors, Actuators and Microsystems Transducers 2015, pp. 961-964, Anchorage Alaska, June 2015.
 122. Xinhao Li, Kosuke Iwai, F.N. Pirmoradi, Chen Yang, and Liwei Lin, "Controlled Drug Delivery via Remotely Heated Core-Shell Magnetic Microcapsules," 18th International Conference on Solid-State Sensors, Actuators and Microsystems Transducers 2015, pp. 1049-1052, Anchorage Alaska, June 2015.
 123. Kisik Koh, Kevin O'Brien, Donald S. Gardner, N. Tayebi, Chen Yang, and Liwei Lin, "Magnetically Aligned 2D Rectangular Micro Magnets with Uniaxial In-Plane Anisotropy for High Frequency Magnetic Devices," 18th International Conference on Solid-State Sensors, Actuators and Microsystems Transducers 2015, pp. 1275-1278, Anchorage Alaska, June 2015.
 124. Xining Zang and Liwei Lin, "3D CNT-Graphene Networks and Their Application in Supercapacitors," 18th International Conference on Solid-State Sensors, Actuators and Microsystems Transducers 2015, pp. 1917-1920, Anchorage Alaska, June 2015.
 125. Sung-Yueh Wu, Chen Yang, Wensyang Hsu, and Liwei Lin, "RF Wireless LC Tank Sensors Fabricated by 3D Additive Manufacturing," 18th International Conference on Solid-State Sensors, Actuators and Microsystems Transducers 2015, pp. 2208-2211, Anchorage Alaska, June 2015.
 126. Xiaojun Yan, Mingjing Qi, and Liwei Lin, "Self-Lifting Artificial Insect Wings via Electrostatic Flapping Actuators," Proceedings of 28th IEEE Micro Electro Mechanical Systems Conference, pp. 22-25, Portugal, Jan. 2015.
 127. Kisik Koh, Donald S. Gardner, Chen Yang, Kevin P. O'Brien, Noureddine Tayebi and Liwei Lin, "High Frequency Microwave On-chip Inductors Using Increased Ferromagnetic Resonance Frequency of Magnetic Films," Proceedings of 28th IEEE Micro Electro Mechanical Systems Conference, pp. 208-211, Portugal, Jan. 2015.
 128. Chen Yang, Sung-Yueh Wu, Casey Glick, Yun Seok Choi, Wensyang Hsu, and Liwei Lin, "3D Printed RF passive Components by Liquid Metal Filling," Proceedings of 28th IEEE Micro Electro Mechanical Systems Conference, pp. 261-264, Portugal, Jan. 2015.
 129. Casey Glick, P. Peng, M. Chung, K. Korner, M. Veale, C. Liu, J. Veale, C. Liu, J. More, A. Chu, A. Buckley, K. Iwai, R.D. Sochol and Liwei Lin, "Single-layer Microfluidic Current Source via Optofluidic Lithography," Proceedings of 28th IEEE Micro Electro Mechanical Systems Conference, pp. 551-554, Portugal, Jan. 2015.
 130. Daisuke Saito, Chen Yang, Amir Heidari, Hadi Najar, Liwei Lin, and David A. Horsley, "Batch-Fabricated High Q-Factor Microcrystalline Diamond Cylindrical Resonator," Proceedings of 28th IEEE Micro Electro Mechanical Systems Conference, pp. 801-804, Portugal, Jan. 2015.
 131. Sina Akhbari, Firas Sammoura, Chen Yang, Amir Heidari, David Horsley, and Liwei Lin, "Self-Curved Diaphragms by Stress Engineering for Highly Responsive PMUT," Proceedings of 28th IEEE Micro Electro Mechanical Systems Conference, pp. 837-840, Portugal, Jan. 2015.
 132. Sina Akhbari, Firas Sammoura, Chen Yang, Matitha Mahmoud, Nawal Aqab, and Liwei Lin, "Bimorph PMUT with Dual Electrodes," Proceedings of 28th IEEE Micro Electro Mechanical Systems Conference, pp. 928-931, Portugal, Jan. 2015.
 133. Caiwei Shen, Guoxi Luo, Alina Kozinda, Mohan Sanghadasa and Liwei Lin, "Solid-State Flexible Micro Supercapacitors by Direct-Write Porous Nanofibers," Proceedings of 28th IEEE Micro Electro Mechanical Systems Conference, pp. 1133-1136, Portugal, Jan. 2015.
 134. Sina Akhbari, Firas Sammoura, and Liwei Lin, "An Equivalent Circuit Model for Curved Piezoelectric Micromachined Ultrasonic Transducers with Spherical-shape Diaphragms," 2014 IEEE Ultrasonic Symposium, Chicago, Sep. 3-6, 2014.
 135. Firas Sammoura, Sina Akhari, Nawal Aqab, Maitha Mahmoud, and Liwei Lin, "Multiple Electrode Piezoelectric Micromachined Ultrasonic Transducers," 2014 IEEE Ultrasonic Symposium, Chicago, Sep. 3-6, 2014.
 136. P. Taheri-Tehrani, T.-H. Su, A. Heidari, G. Jaramillo, C. Yang, S. Akhbari, H. Najar, S. Nitzan, D. Saito, L. Lin and D.A. Horsley, "Micro-scale Diamond Hemispherical Resonator Gyroscope," Technical Digest of the IEEE Solid-State Sensor and Actuator Workshop (Hilton Head 2014), Hilton Head Island, SC, USA, June, 2014.
 137. Firas Sammoura, Stefon Shelton, Sina Akhbari, David Horsley and Liwei Lin, "A Two-port Piezoelectric Micromachined Ultrasonic Transducer," 2014 Joint IEEE International Symposium on the Applications of Ferroelectric, International Workshop on Acoustic Transduction Materials and Devices & Workshop on Piezoresponse Force Microscopy (ISAF/IWATMD/PFM), State College, PA, May 2014.
 138. Sina Akhbari, Firas Sammoura, Stefon Shelton, Chen Yang, David Horsley, and Liwei Lin, "Highly Responsive Curved Aluminum Nitride PMUT," Proceedings of 27th IEEE Micro Electro Mechanical Systems Conference, pp. 124-127, San Francisco, Jan. 2014.
 139. Xia Liu, Xiaohong Wang, Song Li, and Liwei Lin, "Energy Harvesting Using Uniaxially Aligned Cardiomyocytes," Proceedings of 27th IEEE Micro Electro Mechanical Systems Conference, pp. 159-162, San Francisco, Jan. 2014.(Outstanding Student Paper Award Finalist)
 140. Roseanne Warren, Firas Sammoura, Alina Kozinda, and Liwei Lin, "ALD Ruthenium Oxide-Carbon Nanotube Electrodes for Supercapacitor Applications," Proceedings of 27th IEEE Micro Electro Mechanical Systems Conference, pp. 167-170, San Francisco, Jan. 2014.
 141. Yumeng Liu, Jiyoung Chang, and Liwei Lin, "A Flexible Graphene FET Gas Sensor Using Polymer as Gate Dielectrics," Proceedings of 27th IEEE Micro Electro Mechanical Systems Conference, pp. 230-233, San Francisco, Jan. 2014.
 142. Firas Sammoura, Kwok Siong Teh, Alina Kozinda, Xining Zang, and Liwei Lin, "A Hybrid Supercapacitor Using Vertically Aligned CNT-Polypyrrole Nanocomposite," Proceedings of 27th IEEE Micro Electro Mechanical Systems Conference, pp. 354-357, San Francisco, Jan. 2014.
 143. Vishnu Jayaprakash, Ryan D. Sochol, Roseanne Warren, Kosuke Iwai and Liwei Lin, "Graphene Electrodes Enhance Performance for Micro-Liter Scale Microbial Fuel Cells," Proceedings of 27th IEEE Micro Electro Mechanical Systems Conference, pp. 393-396, San Francisco, Jan. 2014.
 144. Xining Zang and Liwei Lin, "Graphene Synthesis via Droplet CVD and Its Photonic Applications," Proceedings of 27th IEEE Micro Electro Mechanical Systems Conference, pp. 486-489, San Francisco, Jan. 2014.
 145. H. Najar, A. Thron, C. Yang, S. Fung, K. van Benthem, L. Lin, and D.A. Horsley, "Increased Thermal conductivity Polycrystalline Diamond for Low-Dissipation Micromechanical Resonators," Proceedings of 27th IEEE Micro Electro Mechanical Systems Conference, pp. 628-631, San Francisco, Jan. 2014.
 146. Kaiyuan Yao, Chen Yang, Xining Zang, Fei Feng, and Liwei Lin, "Carbon Sp2-Sp3 Technology: Graphene-on-Diamond Thin Film UV Detector," Proceedings of 27th IEEE Micro Electro Mechanical Systems Conference, pp. 1159-1162, San Francisco, Jan. 2014. (Outstanding Student Paper Award Finalist)
 147. Ryan D. Sochol, Christopher J. Deeble, Vivian Shen, Mariko Nakamura, Ben J. Hightower, Thomas A. Brubaker, Kye Y. Lee, Shan Gao, Minkyu Kim, Ki Tae Wolf, Kosuke Iwai, Casey C. Glick, Luke P. Lee and Liwei Lin, "Single-layer Microfluidic "Disc" Diodes via Optofluidic Lithography for Ultra-low Reynolds Number Applications," Proceedings of the 17th International Conference on Miniaturized Systems for Chemistry and Life Sciences, microTAS Freiburg, Germany, 2013.
 148. Fatemeh Nazly Pirmoradi, Kosuke Iwai, Kye Y. Lee, Thomas A. Brubaker and Liwei Lin, "Microcapsules with Magnetic Nanoparticle-based Shell and Aqueous Core via Selective Polymerization for Therapeutic Delivery Applications," Proceedings of the 17th International Conference on Miniaturized Systems for Chemistry and Life Sciences, microTAS Freiburg, Germany, 2013.
 149. Firas Sammoura, Katherine Smyth, Sang-Gook Kim, and Liwei Lin, "An Accurate Equivalent Circuit for the Clamped Circular Multiple-Electrode PMUT with Residual Stress," 2013 IEEE UFFC (Ultrasonics, Ferroelectrics, and Frequency Control), Prague, Czech Republic, July 2013.
 150. K. Limkrailassiri, A. Kozinda, and L. Lin, "Copper(II) Oxide Nanowire Array Hydrogen Sensor via Facile Large Area Contact Integration," Proceedings of the 17th International Conference on Solid-State Sensors, Actuators and Microsystems," pp. 198-201, Barcelona, Spain, June 2013.
 151. Casey C. Glick, Ryan D. Sochol, Ki Tae Wolf, Niloofar Shahmohhamadi, Sebastian Miller-Hack, Vishnu Jayaprakash, Kosuke Iwai, Luke P. Lee, Liwei Lin, "Pressure Gain in Single-Layer Microfluidics Devices via Optofluidic Lithography," Proceedings of the 17th International Conference on Solid-State Sensors, Actuators and Microsystems," pp. 404-407, Barcelona, Spain, June 2013.
 152. Yumeng Liu, J. Chang, H. Yang, S. Lin, S. Akhbari, Q. Zhou, K. Heo and L. Lin "Self-Aligned, Direct-Write Graphene Channel FETs," Proceedings of the 17th International Conference on Solid-State Sensors, Actuators and Microsystems," pp. 1119-1122, Barcelona, Spain, June 2013.
 153. Y.L. Lin, Z.H. Liu, C.T. Pan, L.W. Lin, C.K. Yen, Z.Y. Ou and C.H. Taso "Characteristic of Single-Fiber PVDF Nanoharvester via New Hollow Cylindrical Near-Field Electrospinning Process," Proceedings of the 17th International Conference on Solid-State Sensors, Actuators and Microsystems," pp. 1553-1556, Barcelona, Spain, June 2013.
 154. Ryan D. Sochol, Casey C. Glick, Albert Lu, Melissa Wah, Thomas Brubaker, Kye Y. Lee, Kosuke Iwai, Luke P. Lee and Liwei Lin, "Single-Layer Microfluidic "Spring" Diodes via Optofluidic Lithography for Ultra-Low Reynolds Number Applications," Proceedings of the 17th International Conference on Solid-State Sensors, Actuators and Microsystems," pp. 2201-2204, Barcelona, Spain, June 2013. (Outstanding Poster Presentation Award Finalists)
 155. A. Heidari, M.-L. Chan, H.-A. Yang, G. Jaramillo, P. Taheri-Tehrani, P. Fonda, H. Najar, K. Yamazaki, L. Lin and D.A. Horsley, "Micromachined Polycrystalline Diamond Hemispherical Shell Resonators," Proceedings of the 17th International Conference on Solid-State Sensors, Actuators and Microsystems," pp. 2415-2418, Barcelona, Spain, June 2013.
 156. Kosuke Iwai, Yegan Erdem, Ryan D. Sochol, Jim C. Cheng, Fiona M. Doyle, Albert P. Pisano and Liwei Lin, "Microdroplet-Based Synthesis and Centrifuge-Free Retrieval of Nanoparticles via a Continuous Flow Micropost Array Railing System," Proceedings of the 17th International Conference on Solid-State Sensors, Actuators and Microsystems," pp. 2656-2659, Barcelona, Spain, June 2013.
 157. Fatemeh Nazly Pirmoradi, Kevin Ou, John K. Jackson, Kevin Letchford, Jing Cui, Ki Tae Wolf, Florian Graber, Tom Zhao, Joanne A. Matsubara, Helen Burt, Mu Chiao, and Liwei Lin, "Controlled Delivery of Antiangiogenic Drug to Human Eye Tissue Using a MEMS Device," Proceedings of 26th IEEE Micro Electro Mechanical Systems Conference, pp. 1-4, Taipei, Taiwan, Jan. 2013. (Outstanding Oral Presentation Award Finalist)
 158. Ryan D. Sochol, Yun Jung Heo, Shintaroh Iwanaga, Jonathan Lei, Ki Tae Wolf, Albert Lu, Makoto Kurihara, Saori Mori, Daniela Serien, Song Li, Liwei Lin and Shoji Takeuchi, "Cells on Arrays of Microsprings: An Approach to Achieve Tri-Axial Control of Substrate Stiffness," Proceedings of 26th IEEE Micro Electro Mechanical Systems Conference, pp. 90-93, Taipei, Taiwan, Jan. 2013. (Outstanding Oral Presentation Award Finalist)
 159. Ryan D. Sochol, Casey C. Glick, Kye Y. Lee, Thomas Brubaker, Albert Lu, Melissa Wah, Shan Gao, Erica Hicks, Ki Tae Wolf, Kosuke Iwai, Luke P. Lee and Liwei Lin, "Single-Layer Domino Diodes via Optofluidic Lithography for Ultra-Low Reynolds Number Applications, Proceedings of 26th IEEE Micro Electro Mechanical Systems Conference, pp. 153-156, Taipei, Taiwan, Jan. 2013.
 160. Jiyoung Chang, Yumeng Liu, Heo Kwang, Byung Yang Lee, Seung-wuk Lee and Liwei Lin, "Direct-Write N- and P-Type Graphene Channel FETs," Proceedings of 26th IEEE Micro Electro Mechanical Systems Conference, pp. 201-204, Taipei, Taiwan, Jan. 2013.
 161. Kisik Koh, Jeaneun Park, Jungwon Park, Xu Zhu, and Liwei Lin, "Core-Shell Magnetic Nanoparticles for On-Chip RF Inductors," Proceedings of 26th IEEE Micro Electro Mechanical Systems Conference, pp. 465-468, Taipei, Taiwan, Jan. 2013.
 162. Kosuke Iwai, Ryan D. Sochol and Liwei Lin, "A Bead-in-Droplet Solution Exchange System via Continuous Flow Microfluidic Railing," Proceedings of 26th IEEE Micro Electro Mechanical Systems Conference, pp. 1203-1206, Taipei, Taiwan, Jan. 2013.
 163. Vishnu Jayaprakash, Ryan D. Sochol, Roseanne Warren, Alina Kozinda, Kosuke Iwai and Liwei Lin, "Stackable Cow Dung Based Microfabricated Microbial Fuel Cells," Proceedings of 26th IEEE Micro Electro Mechanical Systems Conference, pp. 881-884, Taipei, Taiwan, Jan. 2013.
 164. Kosuke Iwai, Ryan D. Sochol, and Liwei Lin, "Continuous-Flow Microdroplet Lysis System," Proceedings of the 16th International Conference on Miniaturized Systems for Chemistry and Life Sciences (uTAS 2012), Okinawa, Japan, 2012.
 165. Ryan D. Sochol, William E. R. Krieger, Mengqian Liu, Sarah Hesse, Jonathan Lei, Luke P. Lee and Liwei Lin, "Continuous Flow Rail-and Trap Microfluidic Processors for Autonomous Bead-Based Mixing and Visualization," Proceedings of the 16th International Conference on Miniaturized Systems f or Chemistry and Life Sciences (uTAS 2012), Okinawa, Japan, 2012.
 166. Armon Mahajerin and Liwei Lin, "Large Area Semi-permeable Encapsulation Membranes using Carbon Nanotube Composites," Solid-State Sensors, Actuators, and Microsystems Workshop, pp. 125-128, June, 2012.
 167. Ryan D. Sochol, William E.R. Krieger, Luke P. Lee and Liwei Lin, "Autonomous Railing and Trapping of Microbeads for Continuous Flow Multi-State Microfluidic Processes," Solid-State Sensors, Actuators, and Microsystems Workshop, pp. 229-232, June, 2012.
 168. M.L. Chan, J. Xie, P. Fonda, H. Hajar, K. Yamazaki, L. Lin and D.A. Horsley, "Micromachined Polycrystalline Diamond Hemispherical Shell Resonators," Solid-State Sensors, Actuators, and Microsystems Workshop, pp. 355-358, June, 2012.
 169. Jiyoung Chang, Michael Dommer, Byung Yang Lee and Liwei Lin, "Direct-Write Nanolithography on Flexible Substrate," Solid-State Sensors, Actuators, and Microsystems Workshop, pp. 441-444, June, 2012.
 170. Ryan D. Sochol, Kosuke Iwai, Jonathan Lei, Deepak Lingam, Luke P. Lee and Liwei Lin, "A Single-Microbead-Based Microfluidic Diode for Ultra-low Reynolds Number Applications," Proceedings of 25th IEEE Micro Electro Mechanical Systems Conference, pp. 160-163, Paris, France, Jan. 2012.
 171. M.L. Chan, P. Fonda, C. Reyes, J.Xie, H. Hajar, Liwei Lin, K. Yamazaki and D.S. Horsley, "Micromachining 3D Hemispherical Features in Silicon Via Micro-EDM," Proceedings of 25th IEEE Micro Electro Mechanical Systems Conference, pp. 289-292, Paris, France, Jan. 2012.
 172. K. Iwai, R.D. Ryan, L.P. Lee and Liwei Lin, "Finger-Powered Bead-in-Droplet Microfluidic System for Point-of-Care Diagnostics," Proceedings of 25th IEEE Micro Electro Mechanical Systems Conference, pp. 949-952, Paris, France, Jan. 2012.
 173. A. Kozinda, Y. Jiang, and Liwei Lin, "Flexible Energy Storage Devices Based on Lift-off of CNT Films," Proceedings of 25th IEEE Micro Electro Mechanical Systems Conference, pp. 1233-1236, Paris, France, Jan. 2012.
 174. Qin Zhou, Jiming Huang and Liwei Lin, "Direct-write Single-Walled Carbon Nanotube Serpentines Using Micro Chemical Vapor Deposition," Proceedings of 25th IEEE Micro Electro Mechanical Systems Conference, pp. 1309-1312, Paris, France, Jan. 2012.
 175. Ryan D. Sochol, Sheng-Chih Chang, Adrienne T. Higa, Megan E. Dueck, Luke P. Lee, Song Li, and Liwei Lin, "Inducing Cellular Alignment on Micropost Arrays via Biophysical Spatial Stimuli", Proceedings of the 15th International Conference on Miniaturized Systems for Chemistry and Life Sciences (uTAS 2011), pp. 813-815, Seattle, WA, October 2-6, 2011.
 176. Kosuke Iwai, Adrienne T. Higa, Ryan D. Sochol, and Liwei Lin, "A Finger-Powered Cell Encapsulation System", Proceedings of the 15th International Conference on Miniaturized Systems for Chemistry and Life Sciences (uTAS 2011), pp. 1182-1184, Seattle, WA, October 2-6, 2011.
 177. J. Chang and L. Lin, "Chemical-less cell patterning via electrically altered ITO surface," Proceedings of the 15th International Conference on Miniaturized Systems for Chemistry and Life Sciences (uTAS 2011), pp. 455-457, Seattle, WA, October 2-6, 2011.
 178. Q. Zhou, K. Liu and Liwei Lin, "Direct Growth of Single Walled Carbon Nanotubes on Paper," Proceedings of the 16th International Conference on Solid-State Sensors, Actuators and Microsystems," pp. 2590-2593, Beijing, China, June 2011.
 179. J. Pu, R. Sochol, Y. Jiang and Liwei Lin, "Microfluidic Channels Fabricated Using a Lithography-Free Method," Proceedings of the 16th International Conference on Solid-State Sensors, Actuators and Microsystems," pp. 2374-2377, Beijing, China, June 2011.
 180. Pengbo Wang, Yingqi Jiang, Wei Li, and Liwei Lin, "Direct Pick and Place of CNT Bundles for Strain Sensing Applications, "Localized Strain Sensing Using High Spatial Resolution, Highly-Sensitive MEMS Resonant Strain Gauges for Failure Prevention, Proceedings of the 16th International Conference on Solid-State Sensors, Actuators and Microsystems," pp. 2406-2409, Beijing, China, June 2011.
 181. Matthew W. Chan, David R. Myers, Brian D. Sosnowchik, Liwei Lin, and Albert P. Pisano, "Localized Strain Sensing Using High Spatial Resolution, Highly-Sensitive MEMS Resonant Strain Gauges for Failure Prevention, Proceedings of the 16th International Conference on Solid-State Sensors, Actuators and Microsystems," pp. 2859-2862, Beijing, China, June 2011.
 182. J.M. Jian, X.S. Guo, Q. Cai and Liwei Lin, "Oxygen Plasma Functionalized PEDOT/PSS-SWCNTs Thin Film Deposited by Electrophoresis for Gas Sensing, Proceedings of the 16th International Conference on Solid-State Sensors, Actuators and Microsystems," pp. 2710-2713, Beijing, China, June 2011.
 183. K. Iwai, A. T. Higa, R. D. Sochol, and L. Lin, "Finger-Powered Microdroplet Generator," Proceedings of the 16th International Conference on Solid-State Sensors, Actuators and Microsystems," pp. 230-233, Beijing, China, June 2011.
 184. Chen Yang, Kisik Koh, Xu Zhu, and Liwei Lin, "On-Chip RF Inductors with Magnetic Nano Particles Medium," Proceedings of the 16th International Conference on Solid-State Sensors, Actuators and Microsystems," pp. 2801-2804, Beijing, China, June 2011.
 185. Jiyoung Chang and Liwei Lin, "Large Array Electrospun PVDF Nanogenerators on a Flexible Substrate," Proceedings of the 16th International Conference on Solid-State Sensors, Actuators and Microsystems," pp. 747-750, Beijing, China, June 2011.
 186. Adrienne T. Higa, Ryan D. Sochol, Kosuke Iwai, Song Li, and Liwei Lin, "Mechanical Regulation of Collective Cell Behavior via Microtophographic Substrates, Proceedings of the 16th International Conference on Solid-State Sensors, Actuators and Microsystems," pp. 2786-2789, Beijing, China, June 2011.
 187. Ryan D. Sochol, Ryan Ruelos, Valerie Chang, Megan E. Dueck, Luke P. Lee, and Liwei Lin, "Continuous Flow Layer-by-Layer Microbead Functionalization via a Micropost Array Railing System," Proceedings of the 16th International Conference on Solid-State Sensors, Actuators and Microsystems," pp. 1761-1764, Beijing, China, June 2011. (Outstanding Paper Award)
 188. Alina Kozinda, Yingqi Jiang and Liwei Lin, "Amorphous Silicon-Coated CNT Forest for Energy Storage Applications," Proceedings of the 16th International Conference on Solid-State Sensors, Actuators and Microsystems," pp. 723-726, Beijing, China, June 2011.
 189. Yingqi Jiang and Liwei Lin, "Densely Packed Carbon Nanotube Forest on Silicon Substrate for MEMS Supercapacitor Applications," Proceedings of the 16th International Conference on Solid-State Sensors, Actuators and Microsystems," pp. 2722-2725, Beijing, China, June 2011.
 190. Chu-Yeu Peter Yang and Liwei Lin, "Vertical Integration of ZnO Nanowires into Asymmetric Pt/ZnO/Pt Schottky UV Photodiodes," Proceedings of 24th IEEE Micro Electro Mechanical Systems Conference, pp. 1382-1385, Cancun, Mexico, Jan. 2011.
 191. Dajing Chen, Xishan Guo, Zhen Wang, Pengbo Wang, Yuquan Chen, Liwei Lin, "Polyaniline Nanofiber Gas Sensors by Direct-Write Electrospinning," Proceedings of 24th IEEE Micro Electro Mechanical Systems Conference, pp. 1369-1372, Cancun, Mexico, Jan. 2011.
 192. S. Inoue, E.A. Parra, A. Higa, and L. Lin, "Cell-to-Electrode Contact Structures for Power Density Enhancements in Microbial Fuel Cells," Proceedings of 24th IEEE Micro Electro Mechanical Systems Conference, pp. 1297-1300, Cancun, Mexico, Jan. 2011.
 193. K. Iwai, R. D. Sochol, and L. Lin, "Finger-Powered, Pressure-Driven Microfluidic Pump," Proceedings of 24th IEEE Micro Electro Mechanical Systems Conference, pp. 1131-1134, Cancun, Mexico, Jan. 2011.
 194. R.D. Sochol, L. Lo, R. Ruelos, V. Chang, D. Bahri, K. Iwai, J.C. Lo, M. Dueck, L.P. Lee and L. Lin, "Microfluidic Ping Pong for Cytokine Detection," Proceedings of 24th IEEE Micro Electro Mechanical Systems Conference, pp. 936-939, Cancun, Mexico, Jan. 2011.
 195. Wei-Chang Li, Yingqi Jiang, Robert A. Schneider, Henry G. Barrow, Liwei Lin and Clark T.-C. Nguyen, "Polysilicon-Filled Carbon Nanotube Grass Structural Material for Micromechanical Resonators," Proceedings of 24th IEEE Micro Electro Mechanical Systems Conference, pp. 477-480, Cancun, Mexico, Jan. 2011.
 196. Pengbo Wang, Xiaojun Yan, Yingqi Jiang, Wei Li, and Liwei Lin, "Electrostatic Oscillation of CNT Bundles," Proceedings of 24th IEEE Micro Electro Mechanical Systems Conference, pp. 420-423, Cancun, Mexico, Jan. 2011.
 197. Yingqi Jiang, Pengbo Wang, and Liwei Lin, "Contact and Sheet Resistances of Carbon Nanotube Forest In Gas Sensing Applications," Proceedings of 24th IEEE Micro Electro Mechanical Systems Conference, pp. 396-399, Cancun, Mexico, Jan. 2011.
 198. Ryan D. Sochol, Kosuke Iwai, Adrienne T. Higa, Joanne C. Lo, Eric Zhou, Liana Lo, Chris Luong, Megan Dueck, Song Li, Luke P. Lee and Liwei Lin, "A Resettable High-Density Microfluidic Cell Trapping System," Proceedings of the 14th International Conference on Miniaturized Systems for Chemistry and Life Sciences (uTAS 2010), Groningen, The Netherlands, October 3-7, 2010.
 199. K. H. Nam,W. Choi, J. Yeo, S. H. Ko and Liwei Lin, "A Planar, Integrated Total Internal Reflection Sensor for Biofouling Detection," Technical Digest of the IEEE Solid-State Sensor and Actuator Workshop (Hilton Head 2010), Hilton Head Island, SC, USA, June 6-10, 2010.
 200. Ryan D. Sochol, Barthelemy Luthi, Kosuke Iwai, Megan Dueck, Luke P. Lee and Liwei Lin, "A Resettable High-Density Microfluidic Particle Trapping System," Technical Digest of the IEEE Solid-State Sensor and Actuator Workshop (Hilton Head 2010), Hilton Head Island, SC, USA, June 6-10, 2010.
 201. Qin Zhou and Liwei Lin, "Synthesis of Graphene Using Micro Chemical Vapor Deposition," Proceedings of 23th IEEE Micro Electro Mechanical Systems Conference, pp. 43-46, Hong Kong, Jan. 2010.
 202. Jiyoung Chang, Sang-Hee Yoon, Mohammad R.K. Mofrad and Liwei Lin, "MEMS-Based Biological Platform for Dynamic Cell-to-Cell Interaction Characterization," Proceedings of 23th IEEE Micro Electro Mechanical Systems Conference, pp. 92-95, Hong Kong, Jan. 2010.
 203. Chen Yang, Bin Zhang, Dajing Chen, and Liwei Lin, "Drop-Shock Dynamic Analysis of MEMS/Package System," Proceedings of 23th IEEE Micro Electro Mechanical Systems Conference, pp. 520-523, Hong Kong, Jan. 2010.
 204. Jui-Ming Yang, Haw Yang, and Liwei Lin, "Thermogenesis Detection of Single Living Cells via Quantum Dots," Proceedings of 23th IEEE Micro Electro Mechanical Systems Conference, pp. 963-966, Hong Kong, Jan. 2010.
 205. Juan Pu, Xiaojun Yan, Yadong Jiang, Chieh Chang, and Liwei Lin, "Piezoelectric Actuation of a Direct Write Electrospun PVDF Fiber," Proceedings of 23th IEEE Micro Electro Mechanical Systems Conference, pp. 1163-1166, Hong Kong, Jan. 2010.
 206. Yingqi Jiang, Pengbo Wang, Jie Zhang, Wei Li, and Liwei Lin, "3D Supercapacitor using Nickel Electroplated Vertical Aligned Carbon Nanotube Array Electrode," Proceedings of 23th IEEE Micro Electro Mechanical Systems Conference, pp. 1171-1174, Hong Kong, Jan. 2010.
 207. Erika A. Parra, Adrienne Higa, Cullen R. Buie, John D. Coates, Liwei Lin, "Real-Time Biocatalyst Loading and Electron Transfer via Microfabricated Transparent Electrode," Proceedings of 23th IEEE Micro Electro Mechanical Systems Conference, pp. 1183-1186, Hong Kong, Jan. 2010.
 208. Heather Chiamori, Xiaoming Wu, Xishan Guo, Bao Quoc Ta, and Liwei Lin, "Annealing Nano-to-Micro Contacts for Improved Contact Resistance," Proceedings of the 2010 IEEE International Conference on Nano/Micro Engineered and Molecular Systems, pp. 660-664, Xiamen, Jan. 2010.
 209. Gaofeng Zheng, Lingyun Wang, Honglian Wang, Daoheng Sun Wenwang Li, and Liwei Lin, "Deposition Characteristics of Direct-Write Suspended Micro/Nano-Structures," Advanced Materials Research, Vols. 60-61, pp. 439-444, 2009.
 210. Ryan D. Sochol, Adrienne T. Higa, Randall R.R. Janairo, Song Li and Liwei Lin, "Variable Spacing of Microtopography to Induce Unidirectional Cellular Migration," Proceedings of the 13th International Conference on Miniaturized Systems for Chemistry and Life Sciences (uTAS 2009), Jeju, Korea, November 1-5, 2009.
 211. C.R. Buie, E.A. Parra, R.D. Sochol, J.D. Coates, and L. Lin, "Dielectrophoresis for the Characterization of Bacteria for Microbial Fuel Cell Applications", Proc. of MicroTAS 2009, Jeju, Korea, Nov. 1-5, 2009
 212. Ryan D. Sochol, Adrienne T. Higa, Randall R.R. Janairo, Annie Chou, Song Li and Liwei Lin "Unidirectional Cellular Durotaxis via Microfabricated Posts of Varying Anisotropy," The 15th International Conference on Solid-State Sensors, Actuators and Microsystems, pp. 604-607, Denver, June 21~25, 2009.
 213. Chieh Chang, Yiin-Kuen Fuh and Liwei Lin, "A Direct-Write Piezoelectric PVDF Nanogenerator," The 15th International Conference on Solid-State Sensors, Actuators and Microsystems, pp. 1485-1488, Denver, June 21~25, 2009.
 214. Yiin-Kuen Fuh, Alexandros Margomenos, Yingqi Jiang and Liwei Lin, "Micromachined W-band Plastic Slot Array Antenna with Self-aligned and Integrated Flange," The 15th International Conference on Solid-State Sensors, Actuators and Microsystems, pp. 2122-2125, Denver, June 21~25, 2009.
 215. Brian D. Sosnowchik, Jiyoung Chang and Liwei Lin, "Direct Pick, Break, and Placement of Nanostructures and Their Integration with MEMS," The 15th International Conference on Solid-State Sensors, Actuators and Microsystems, pp. 2168-2171, Denver, June 21~25, 2009.
 216. E.A. Parra, T. Liu, C.R. Buie, J.D. Coates, and L. Lin, "Microfabricated Microbial Fuel Cell for Real-Time BioCatalyst Optical Monitoring and Electrical Signal Coupling," 2nd Microbial Fuel Cell Conference, Gwangju, Korea, June 10-12, 2009, pp 191-194
 217. Erika Parra and Liwei Lin, "Microbial Fuel Cell Based on Electrode-Exoelectrogenic Bacterial Interface," Proceedings of 22th IEEE Micro Electro Mechanical Systems Conference, pp. 31-34, Sorrento, Italy, Jan. 2009.
 218. Qin Zhou and Liwei Lin, "Micro Chemical Vapor Deposition System: Design and Verification," Proceedings of 22th IEEE Micro Electro Mechanical Systems Conference, pp. 72-75, Sorrento, Italy, Jan. 2009.
 219. Brian D. Sosnowchik, J.P. Schuck, J. Chang and Liwei Lin, "Tunable Optical Enhancement from a MEMS-Integrated TiO2 Nanosword Plasmonic Antenna," Proceedings of 22th IEEE Micro Electro Mechanical Systems Conference, pp. 128-131, Sorrento, Italy, Jan. 2009.
 220. Ryan D. Sochol, Armon Mahajerin, Ben P. Casavant, P. Singh, M. Dueck, L.P. Lee and Liwei Lin, "Bead-Immobilized Molecular Beacons for High Throughput SNP Genotyping via a Microfluidic System," Proceedings of 22th IEEE Micro Electro Mechanical Systems Conference, pp. 304-307, Sorrento, Italy, Jan. 2009.
 221. T. Fujii, T. Irieda, K. Nakamura, K. Ota, K. Ihara, D.T. McCormick and Liwei Lin, "A RF-MEMS Based Monolithically Integrated Wide Range Tunable Low Pass Filter for RF Front End Application," Proceedings of 22th IEEE Micro Electro Mechanical Systems Conference, pp. 868-871, Sorrento, Italy, Jan. 2009.
 222. Y.Q. Jiang, Q. Zhou and Liwei Lin, "Planar MEMS Supercapacitor using Carbon Nanotube Forests," Proceedings of 22th IEEE Micro Electro Mechanical Systems Conference, pp. 587-590, Sorrento, Italy, Jan. 2009.
 223. Ryan D. Sochol, Adrienne T. Higa, Randall R. R. Janairo, Kedar G. Shah, Terry D. Johnson, Song Li and Liwei Lin, "Microscale Control of Micropost Stiffness to Induce Cellular Durotaxis," The 12th International Conference on Micro Total Analysis Systems (uTAS 2008), Technical Digest, pp. 1335-1337, San Diego, USA, October 12-16, 2008.
 224. E. Parra, L. Lin, "Micro-scale dissection of iron reducing bacterial network", Microbial Fuel Cell's 1st International Symposium, State College, Pennsylvania, May 27-29, 2008.
 225. Brian D. Sosnowchik, J.-Y. Ha, and Liwei Lin, "Titanium-Based Nanoswords: Synthesis and Characterization," 3rd IEEE Conference on Nano/Micro Engineered and Molecular Systems, Sanya, China, pp. 1005-1010, January 2008.
 226. Lei Luo, Brian Sosnowchik, and Liwei Lin, "UV-Enhanced Oxygen Sensing of Zinc Oxide Nanowires," Proceedings of 21th IEEE Micro Electro Mechanical Systems Conference , pp. 216-219, Tucson, AZ, Jan. 2008.
 227. Brian Sosnowchik, Yong-Yoon Ha, Lei Luo and Liwei Lin, "Rapid, Localized Synthesis of Titanium-based Nanoswords on MEMS," Proceedings of 21th IEEE Micro Electro Mechanical Systems Conference, pp. 693-396, Tucson, AZ, Jan. 2008.
 228. Yingqi Jiang, M.Q.H. Zhang, T. Kawano, C.Y. Cho and Liwei Lin, "Activation of CNT Nano-to-Micro Contact via Electrical Breakdown," Proceedings of 21th IEEE Micro Electro Mechanical Systems Conference , pp. 725-728, Tucson, AZ, Jan. 2008.
 229. Lei Luo and Liwei Lin, "Self-Assembled ZnO Nanowires via Local Vapor Transport Synthesis as UV Sensor," The 14th International Conference on Solid-State Sensors, Actuators and Microsystems, pp. 403-406, Lyon, France, June 10-14, 2007.
 230. Jiyoung Chang, Jongbaeg Kim, Byung-Kwon Min and Liwei Lin, "Thermally Driven Bimorph Nano Actuators Fabricated Using Focused Ion Beam Chemical Vapor Deposition," The 14th International Conference on Solid-State Sensors, Actuators and Microsystems, pp. 541-544, Lyon, France, June 10-14, 2007.
 231. Firas Sammoura and Liwei Lin, "A Plastic W-Band MEMS Phase Shifter," The 14th International Conference on Solid-State Sensors, Actuators and Microsystems, pp. 647-650, Lyon, France, June 10-14, 2007.
 232. T. Kawano, M. Suter, C.Y. Cho, H. Chiamori and L. Lin, "Single Carbon Nanotube Pirani Gauge by Local Synthesis," The 14th International Conference on Solid-State Sensors, Actuators and Microsystems, pp. 1015-1018, Lyon, France, June 10-14, 2007.
 233. Sha Li, Kai Zhang, Jui-Ming Yang, Liwei Lin, and Haw Yang, "MEMS Temperature Characterization by CdSe Quantum Dots," The 14th International Conference on Solid-State Sensors, Actuators and Microsystems, pp. 1369-1372, Lyon, France, June 10-14, 2007.
 234. Brian D. Sosnowchik and Liwei Lin, "Local Synthesis of Carbon Nanotubes by Bulk and Localized Inductive Heating," Proceedings of 20th IEEE Micro Electro Mechanical Systems Conference , pp. 835-838, Kobe, Japan, Jan. 2007.
 235. Takeshi Kawano, Chung Young Cho and Liwei Lin, "In-Situ Controlled Growth of Carbon Nanotubes by Local Synthesis," Proceedings of 20th IEEE Micro Electro Mechanical Systems Conference , pp. 831-834, Kobe, Japan, Jan. 2007.
 236. Sha Li, L. Meadow Anderson, Liwei Lin and Haw Yang, "DNA Transformation by Local Heat Shock," Proceedings of 20th IEEE Micro Electro Mechanical Systems Conference , pp. 533-536, Kobe, Japan, Jan. 2007.
 237. SangHoon Lee, Kevin Limkrailassiri, Yuan Gao, Chieh Chang and Liwei Lin, "Chip-to-Chip Fluidic Connectors via Near-Field Electrospinning," Proceedings of 20th IEEE Micro Electro Mechanical Systems Conference , pp. 61-64, Kobe, Japan, Jan. 2007.
 238. Brian D. Sosnowchik and Liwei Lin, "Chip-Scale Localized Synthesis of Carbon Nanotubes on Copper Microstructures via Inductive Heating," Second IEEE NEMS Conference, Thailand, Jan. 2007.
 239. Takeshi Kawano, Chung Yeung Cho and Liwei Lin, "Carbon Nanotube-based Nanoprobe Electrode" Second IEEE NEMS Conference, Thailand, Jan. 2007.
 240. Firas Sammoura and Liwei Lin, "A W-Band Horn Antenna Using Self-Aligned 3D Plastic Embossing Process," 2006 ASME International Mechanical Engineering Congress and Exposition, Proceedings of the MEMS Symposium, CD ROM, Chicago, Nov. 2006.
 241. Jiyoung Chang, Jongbaeg Kim, Byung-Kwon Min, Sang Jo Lee, and Liwei Lin, "In-situ Frequency Tuning of Electrostatically Actuated Vibrating Nano Structures Using Focused Ion Beam," 2006 ASME International Mechanical Engineering Congress and Exposition, Proceedings of the MEMS Symposium, CD ROM, Chicago, Nov. 2006.
 242. Brian D. Sosnowchik, Liwei Lin and A.P. Pisano, "Rapid Silicon-to-Steel Bonding Using Inductive Heating," 2006 ASME International Mechanical Engineering Congress and Exposition, Proceedings of the MEMS Symposium, CD ROM, Chicago, Nov. 2006.
 243. Firas Sammoura and Liwei Lin, "A Plastic W-Band MEMS Tunable Filter," IEEE International Microwave Symposium, IMS, pp. 136-139, San Francisco, June 2006.
 244. G.J. O'Brien, D.J. Monk and L. Lin, "MEMS Cantilever Beam Electrostatic Pull-in Model," Technical Digest of Solid-State Sensors and Actuators Workshop,
 245. Jiyoung Chang, Jongbaeg Kim, Byung-Kwon Min, Sang-Jo Lee and Liwei Lin, "Electrostatically Actuated Nano Tweezers Fabricated on Micro-Processed Electrodes," First IEEE NEMS Conference, China, Jan. 2006.
 246. Yun Huin Lin, Lei Luo and Liwei Lin, "A Biosensor for Simazine Herbicide Detection Using Sub-Cellular Plant Photosystems," First IEEE NEMS Conference, China, Jan. 2006.
 247. O. Englander, D. Christensen, J.B. Kim and Liwei Lin, "Post-Processing Techniques for the Integration of Silicon Nanowires and MEMS," Proceedings of 19th IEEE Micro Electro Mechanical Systems Conference , pp. 930-933, Istanbul, Turkey, Jan. 2006.
 248. S. Li and Liwei Lin, "Single Cell Electrophysiological Analysis via Sub-Micrometer Openings," 2005 ASME International Mechanical Engineering Congress and Exposition, Proceedings of the MEMS Symposium, CD ROM, Orlando, FL, Nov. 2005.
 249. J. Kim, D. Christensen and Liwei Lin, "2-D Scanning Mirror Using Plastically Deformed Angular Vertical Comb Drive Actuator," The 13th International Conference on Solid-State Sensors, Actuators and Microsystems, pp. 697-700, Seoul, Korea, June 5-9, 2005.
 250. F. Sammoura, Y. Cai, C.-Y. Chi, T. Hirano, Liwei Lin and J.-C. Chiao, "A Micromachined W-Band Iris Filter," The 13th International Conference on Solid-State Sensors, Actuators and Microsystems, pp. 1067-1070, Seoul, Korea, June 5-9, 2005.
 251. K.B. Lam, E.F. Irwin, K.E. Healy and Liwei Lin, "Biological Self-Assembled Monolayers for Photosynthetic Solar Cell and Sensing Applications," The 13th International Conference on Solid-State Sensors, Actuators and Microsystems, pp. 1772-1775, Seoul, Korea, June 5-9, 2005.
 252. L. Luo, Y. Zhang, S.S. Mao and Liwei Lin, "ZnO Nanowires Based UV Photodiodes," Proceedings of 18th IEEE Micro Electro Mechanical Systems Conference , pp. 427-430, Miami, Florida, Jan.30-Feb.3 2005.
 253. J. Kim, D. Christensen and Liwei Lin, "Selective Stiction Based Vertical Comb Actuators," Proceedings of 18th IEEE Micro Electro Mechanical Systems Conference , pp. 403-406, Miami, Florida, Jan.30-Feb.3 2005.
 254. A. Cao, P. Yuen and Liwei Lin, "Bi-Directional Micro Relays with Liquid-Metal Wetted Contacts," Proceedings of 18th IEEE Micro Electro Mechanical Systems Conference , pp. 371-374, Miami, Florida, Jan.30-Feb.3 2005.
 255. F. Sammoura, Y.-C. Su, Y. Cai, C.-Y. Chi, B. Elamaran, Liwei Lin and J.-C. Chiao, "Microfabricated Plastic 95-GHz Rectangular Waveguide," Proceedings of 18th IEEE Micro Electro Mechanical Systems Conference , pp. 167-170, Miami, Florida, Jan.30-Feb.3 2005.
 256. J.B. Kim and Liwei Lin, "A MEMS Tunable Capacitor Based on Plastically Deformed Vertical Comb Sets," 2004 ASME International Mechanical Engineering Congress and Exposition, Proceedings of the MEMS Symposium, CD ROM, Vol. 2, Anaheim, CA, Nov. 2004.
 257. K.B. Lee, A.P. Pisano and Liwei Lin, "A Frequency-Tunable Comb Resonator Using Spring Tension and Compression Effects," 2004 ASME International Mechanical Engineering Congress and Exposition, Proceedings of the MEMS Symposium, CD ROM, Vol. 2, Anaheim, CA, Nov. 2004.
 258. O. Englander, D. Christensen, J.B. Kim and Liwei Lin, "Direct Synthesis and Self-Assembly of Silicon Nanowires," 2004 ASME International Mechanical Engineering Congress and Exposition, Proceedings of the MEMS Symposium, CD ROM, Vol. 2, Anaheim, CA, Nov. 2004.
 259. K.B. Lee, Firas Sammoura and Liwei Lin, "Surface Tension Propelled Microboats," 2004 ASME International Mechanical Engineering Congress and Exposition, Proceedings of the MEMS Symposium, CD ROM, Vol. 2, Anaheim, CA, Nov. 2004.
 260. A. Cao, B. Sosnowchik, Liwei Lin and A.P. Pisano, "Rapid Low Temperature Bonding of Silicon to Steel for MEMS Sensors," 2004 ASME International Mechanical Engineering Congress and Exposition, Proceedings of the MEMS Symposium, CD ROM, Vol. 2, Anaheim, CA, Nov. 2004.
 261. K.B. Lee and Liwei Lin, "A Vertically-Supported Two-Axial Torsional Micromirror," Proceedings of 17th IEEE Micro Electro Mechanical Systems Conference, pp. 41-44, Maastricht, Netherlands, Jan. 2004.
 262. K.B. Lam, E. Johnson and Liwei Lin, "A Bio-Solar Cell Powered by Sub-Cellular Plant Photosystems," Proceedings of 17th IEEE Micro Electro Mechanical Systems Conference, pp. 220-223, Maastricht, Netherlands, Jan. 2004.
 263. K.B. Lee, Liwei Lin and Y.H. Cho, "A Frequency-Tunable Microactuator with a Varied Comb-width Profile," Proceedings of 17th IEEE Micro Electro Mechanical Systems Conference, pp. 257-260, Maastricht, Netherlands, Jan. 2004.
 264. S. Li, W. Liu and Liwei Lin, "On-Chip Cryopreservation of Cells," Proceedings of 17th IEEE Micro Electro Mechanical Systems Conference, pp. 287-390, Maastricht, Netherlands, Jan. 2004.
 265. K.S. Teh and Liwei Lin, "A Polypyrrole-Carbon-Nanotube (PPY-MWNT) Nanocomposite Glucose Sensor," Proceedings of 17th IEEE Micro Electro Mechanical Systems Conference, pp. 395-398, Maastricht, Netherlands, Jan. 2004.
 266. A. Cao, J.B. Kim, T. Tsao and Liwei Lin, "A Bi-Directional Electrothermal Electromagnetic Actuator," Proceedings of 17th IEEE Micro Electro Mechanical Systems Conference, pp. 450-453, Maastricht, Netherlands, Jan. 2004.
 267. J.B. Kim and Liwei Lin, "Batch-Fabricated Scanning Micromirrors Using Localized Plastic Deformation of Silicon," Proceedings of 17th IEEE Micro Electro Mechanical Systems Conference, pp. 494-497, Maastricht, Netherlands, Jan. 2004.
 268. D. Christensen, O. Englander, J. Kim, and L. Lin, "Room Temperature Local Synthesis of Carbon Nanotubes," IEEE-Nano 2003, Technical Digest, pp.581-584, San Francisco, August 2003.
 269. M. Chau, O. Englander and L. Lin, "Nanostructure-based Nanoactuator," IEEE Nano 2003, Technical Digest, pp. 879-880, San Francisco, CA, August, 2003.
 270. K. S. Teh and L. Lin, "A Micro-Gap Sensor Based on Conducting Polypyrrole", The 7th International Conference on Micro Total Analysis Systems, Technical Digest, pp. 1195-1198, Squaw Valley, USA, October 5-9, 2003.
 271. K. S. Teh, Y. T. Cheng, and L. Lin, "Using Nickel Nanocomposite Films For the Fabrication of MEMS Microresonators", The 14th International Conference on Composite Materials, Technical Digest, ID1446, San Diego, USA, July 14-18, 2003.
 272. S. Ryder, K.B. Lee, X. Meng, and L. Lin, "Characterization of Out-of-Plane High Frequency Microresonators by AFM," 12th Int. Conference on Solid State Sensors and Actuators, Transducers'03, Technical Digest, pp. 424-427, Boston, June 2003.
 273. K.B. Lee and L. Lin, "Vertically Supported Microresonators," 12th Int. Conference on Solid State Sensors and Actuators, Transducers'03, Technical Digest, pp. 847-850, Boston, June 2003.
 274. J.B. Kim, H. Choo, L. Lin and R.S. Muller, "Microfabricated Torsional Actuator Using Self-Aligned Plastic Deformation," 12th Int. Conference on Solid State Sensors and Actuators, Transducers'03, Technical Digest, pp. 1015-1018, Boston, June 2003.
 275. J.B. Kim and L. Lin, "A Micro Pitch and Roll Motion Sensor," 12th Int. Conference on Solid State Sensors and Actuators, Transducers'03, Technical Digest, pp. 1387-1390, Boston, June 2003.
 276. K.S. Teh, Y.T. Cheng and L. Lin, "Nickel Nano-Composite Film For MEMS Applications," 12th Int. Conference on Solid State Sensors and Actuators, Transducers'03, Technical Digest, pp. 1534-1537, Boston, June 2003.
 277. Y.C. Su and L. Lin, "Geometry and Surface Assisted Flow Discretization," 12th Int. Conference on Solid State Sensors and Actuators, Transducers'03, Technical Digest, pp. 1812-1815, Boston, June 2003.
 278. M. Chiao and L. Lin, "Post-Packaging Tuning of Microresonators by Pulsed Laser Deposition," 12th Int. Conference on Solid State Sensors and Actuators, Transducers'03, Technical Digest, pp. 1820-1823, Boston, June 2003.
 279. O. Englander, D. Christensen, M. Chiao, J.B. Kim and L. Lin, "Localized Synthesis of Silicon Nanowires," 12th Int. Conference on Solid State Sensors and Actuators, Transducers'03, Technical Digest, pp. 186-189, Boston, June 2003.
 280. M. Chiao, K.B. Lam and Liwei Lin, "Micromachined Microbial Fuel Cells," Proceedings of IEEE Micro Electro Mechanical Systems Conference, pp. 383-386, Kyoto, Japan, Jan. 2003.
 281. K.B. Lee, F. Sammoura and Liwei Lin, "Water Activated Disposable and Long Shelf Life Microbatteries," Proceedings of IEEE Micro Electro Mechanical Systems Conference, pp. 387-390, Kyoto, Japan, Jan. 2003.
 282. K.B. Lam, M. Chiao, and Liwei Lin, "A Micro Photosynthetic Electrochemical Cell," Proceedings of IEEE Micro Electro Mechanical Systems Conference, pp. 391-394, Kyoto, Japan, Jan. 2003.
 283. K.B. Lee and Liwei Lin, "Surface Micromachined Glass and Polysilicon Microchannels Using MUMPs," Proceedings of IEEE Micro Electro Mechanical Systems Conference, pp. 578-581, Kyoto, Japan, Jan. 2003.
 284. S. Li, L.W. Pan and Liwei Lin, "Frozen Water for MEMS Fabrication and Packaging Applications," Proceedings of IEEE Micro Electro Mechanical Systems Conference, pp. 650-653, Kyoto, Japan, Jan. 2003.
 285. K.B. Lee, S. Ryder and Liwei Lin, "Design and Fabrication of an Annular High Frequency Resonator," 2002 ASME International Mechanical Engineering Congress and Exposition, Proceedings of the MEMS Symposium, CD ROM, Vol. 2, New Orleans, Nov. 2002.
 286. D. Bystrom and Liwei Lin, "Residual Stress Analysis of Silicon-Aluminum-Glass Bonding Processes," 2002 ASME International Mechanical Engineering Congress and Exposition, Proceedings of the MEMS Symposium, CD ROM, Vol. 2, New Orleans, Nov. 2002.
 287. Mu Chiao, Kien B. Lam, Yu-Chuan Su and Liwei Lin, "A Miniaturized Microbial Fuel Cell," Technical Digest of Solid-State Sensors and Actuators Workshop, pp. 59-60, Hilton Head Island, June 2002.
 288. Mu Chiao and Liwei Lin, "A Wafer-Level Vacuum Packaging Process by RTP Aluminum-to-Nitride Bonding," Technical Digest of Solid-State Sensors and Actuators Workshop, pp. 81-85, Hilton Head Island, June 2002.
 289. Y.C. Su, Liwei Lin and A.P. Pisano, "A Water-Powered Micro Drug Delivery System," Technical Digest of Solid-State Sensors and Actuators Workshop, pp. 69-72, Hilton Head Island, June 2002.
 290. A. Cao, M. Chiao and Liwei Lin, "Selective and Localized Wafer Bonding Using Induction Heating," Technical Digest of Solid-State Sensors and Actuators Workshop, pp. 153-156, Hilton Head Island, June 2002.
 291. L.W. Pan, Y.C. Su, S. Li and Liwei Lin, "A Disposable Capillary Micropump Using Frozen Water as Sacrificial Layer," Technical Digest of Solid-State Sensors and Actuators Workshop, pp. 293-296, Hilton Head Island, June 2002.
 292. Mu Chiao and Liwei Lin, "Vacuum packaging of microresonators by rapid thermal processing," Proceedings of SPIE on Smart Electronics, MEMS, and Nanotechnology, Vol. 4700, No. 37, San Diego, March 17-21, 2002.
 293. K.B. Lee and Liwei Lin, "Electrolyte Based On-Demand and Disposable Microbattery," Proceedings of IEEE Micro Electro Mechanical Systems Conference, pp. 236-239, Las Vegas, Jan. 2002.
 294. D. Joachim and Liwei Lin, "Selective Polysilicon Deposition for Frequency Tuning of MEMS Resonators," Proceedings of IEEE Micro Electro Mechanical Systems Conference, pp. 727-730, Las Vegas, Jan. 2002.
 295. J.B. Kim, M. Chiao and Liwei Lin, "Ultrasonic Bonding of In/Au and Al/Al for Hermetic Sealing of MEMS Packaging," Proceedings of IEEE Micro Electro Mechanical Systems Conference, pp. 415-418, Las Vegas, Jan. 2002.
 296. (Invited Lecture)Liwei Lin, "Thermal Challenges in MEMS Applications: Phase Change Phenomena and Thermal Bonding Processes," Proceedings of the International Conference Thermes 2002, Thermal Challenges in Next Generation Electronic Systems, pp.35-44, Santa Fe, Jan. 2002.
 297. K.B. Lee and Liwei Lin, "Zinc Bonding for MEMS Packaging at the Wafer-Level," 2001 ASME International Mechanical Engineering Congress and Exposition, Proceedings of the MEMS Symposia, CD ROM, Vol. 2, New York, New York, Nov. 2001.
 298. A. Cao and Liwei Lin, "Selective Induction Heating for MEMS Packaging and Fabrication," 2001 ASME International Mechanical Engineering Congress and Exposition, Proceedings of the MEMS Symposia, CD ROM, Vol. 2, New York, New York, Nov. 2001.
 299. D. Joachim and Liwei Lin, "Design of MEMS Resonators for Tuning with Selective Polysilicon Deposition," 2001 ASME International Mechanical Engineering Congress and Exposition, Proceedings of the MEMS Symposia, CD ROM, Vol. 2, New York, New York, Nov. 2001.
 300. M. Chiao and Liwei Lin, "Accelerated Hermeticity Testing of a Glass-Silicon Package Formed by RTP Aluminum-to-Silicon Nitride Bonding," 11th Int. Conference on Solid State Sensors and Actuators, Transducers'01 , Technical Digest, pp. 190-193, Munich, Germany, June 2001.
 301. J.-H. Tsai and Liwei Lin, "Thermal Bubble Powered Microfluidic Mixer with Gas Bubble Filter," 11th Int. Conference on Solid State Sensors and Actuators, Transducers'01 , Technical Digest, pp. 966-969, Munich, Germany, June 2001.
 302. C. Lu and Liwei Lin and M. Chiao, "Nanosecond-Pulsed Laser Bonding with a Built-in Mask for MEMS Packaging Applications," 11th Int. Conference on Solid State Sensors and Actuators, Transducers'01 , Technical Digest, pp. 214-217, Munich, Germany, June 2001.
 303. X. Shen and Liwei Lin, "Micro Plastic Hot Embossing Process: Experimental and Theoretical Characterizations," 11th Int. Conference on Solid State Sensors and Actuators, Transducers'01 , Technical Digest, pp.1640-1643, Munich, Germany, June 2001.
 304. Y.T. Cheng, W.T. Hsu, Liwei Lin, C.T. Nguyen and K. Najafi, "Vacuum Packaging Technology Using Localized Aluminum/Silicon-to Glass Bonding," Proceedings of IEEE Micro Electro Mechanical Systems Conference, pp. 18-21, Jan. 2001, Interlaken, Switzerland.
 305. Y.C. Su and Liwei Lin, "Localized Plastic Bonding for Micro Assembly, Packaging and Liquid Encapsulation," Proceedings of IEEE Micro Electro Mechanical Systems Conference, pp. 50-53, Jan. 2001, Interlaken, Switzerland.
 306. Jr-Hung Tsai and Liwei Lin, "A Thermal Bubble Actuated Micro Nozzle-Diffuser Pump," Proceedings of IEEE Micro Electro Mechanical Systems Conference, pp. 409-412, Jan. 2001, Interlaken, Switzerland.
 307. Y.C. Su, Liwei Lin and A.P. Pisano, "Water-Powered, Osmotic Microactuator," Proceedings of IEEE Micro Electro Mechanical Systems Conference, pp. 393-396, Jan. 2001, Interlaken, Switzerland.
 308. Jr-Hung Tsai and Liwei Lin, "Transient Bubble Formation On A Polysilicon Micro Resister," 2000 ASME International Mechanical Engineering Congress and Exposition, Proceedings of the ASME Heat Transfer Division, Vol. 2, pp. 251-258, Orlando, Florida, 2000.
 309. Liwei Lin, "MEMS Post-Packaging by Localized Heating," 2000 ASME International Mechanical Engineering Congress and Exposition, Proceedings of Micro-Electro-Mechanical Systems(MEMS), MEMS-Vol. 2, pp. 629-635, Orlando, Florida, 2000.
 310. Jr-Hung Tsai and Liwei Lin, "Micro-to-Macro Fluidic Interconnectors with an Integrated Polymer Sealant," 2000 ASME International Mechanical Engineering Congress and Exposition, Proceedings of Micro-Electro-Mechanical Systems(MEMS), MEMS-Vol. 2, pp. 419-423, Orlando, Florida, 2000.
 311. Gary O'Brien, D. Monk and Liwei Lin, "MEMS Flip-Up Micro-Coil Inductor," 2000 ASME International Mechanical Engineering Congress and Exposition, Proceedings of Micro-Electro-Mechanical Systems(MEMS), MEMS-Vol. 2, pp. 349-353, Orlando, Florida, 2000.
 312. Gary O'Brien, D. Monk and Liwei Lin, "Electrostatic Latch and Release: A Theoretical and Emperical Study," 2000 ASME International Mechanical Engineering Congress and Exposition, Proceedings of Micro-Electro-Mechanical Systems(MEMS), MEMS-Vol. 2, pp. 19-26, Orlando, Florida, 2000.
 313. Liwei Lin, "Integrated Mesoscopic Electro-Mechanical Manufacturing," Proceedings of the 7th Mechatronics Forum International Conference, CD ROM, Atalanta, Georgia, 6-8 September, 2000.
 314. Jr-Hung Tsai and Liwei Lin, "Nozzle-Diffuser Based Micro Bubble Pump," Late News Poster Session Supplemental Digest of Solid-State Sensors and Actuators Workshop, pp. 13-14, Hilton Head Island, June 2000.
 315. Mu Chiao and Liwei Lin, "Hermetic Wafer Bonding Based on Rapid Thermal Processing," Technical Digest of Solid-State Sensors and Actuators Workshop, pp. 347-350, Hilton Head Island, June 2000.
 316. Todd Remtema and Liwei Lin, "Active Frequency Tuning for Microresonators by Localized Thermal Stressing Effects," Technical Digest of Solid-State Sensors and Actuators Workshop, pp. 363-366, Hilton Head Island, June 2000.
 317. Y.T. Cheng, Liwei Lin and K. Najafi, "Fabrication and Hermeticity Testing of a Glass-Silicon Package Formed Using Localized Aluminum/Silicon-to-Glass Bonding," Proceedings of IEEE Micro Electro Mechanical Systems Workshop, pp. 757-762, Jan. 2000, Miyazaki, Japan.
 318. Li-Wei Pan and Liwei Lin, "Batch Transfer of LIGA Microstructures by Selective Electroplating and Bonding," Proceedings of IEEE Micro Electro Mechanical Systems Workshop, pp. 259-264, Jan. 2000, Miyazaki, Japan.
 319. D. Joachim and Liwei Lin, "Localized Deposition of Polysilicon for MEMS Post-Fabrication Processing," 1999 ASME International Mechanical Engineering Congress and Exposition, Proceedings of Micro-Electro-Mechanical Systems(MEMS), MEMS-Vol. 1, pp. 37-42, Nashville, Tennessee, 1999.
 320. G. O'Brien, Liwei Lin and D.J. Monk, "A Stiction Study Via C-V Plot Electrostatic Actuation/Latching," 1999 ASME International Mechanical Engineering Congress and Exposition, Proceedings of Micro-Electro-Mechanical Systems(MEMS), MEMS-Vol. 1, pp. 275-282, Nashville, Tennessee, 1999.
 321. J. Shah, Y.-C. Su and Liwei Lin, "Implementation and Analysis of Polymeric Replication by Micro-Injection Molding," 1999 ASME International Mechanical Engineering Congress and Exposition, Proceedings of Micro-Electro-Mechanical Systems(MEMS), MEMS-Vol. 1, pp. 295-302, Nashville, Tennessee, 1999.
 322. Liwei Lin, "MEMS Curriculum Development in Mechanical Engineering at the University of Michigan," 1999 ASME International Mechanical Engineering Congress and Exposition, Proceedings of Mechanical Engineering Design Education: Issues and Case Studies , DE-Vol. 102, pp. 51-54, Nashville, Tennessee, 1999.
 323. G.H. He, Liwei Lin and Y.T. Cheng, "Localized CVD Bonding for MEMS Packaging," 10th Int. Conference on Solid State Sensors and Actuators, Transducers'99, Technical Digest, Sendai, Japan, June 1999, pp. 1312-1315.
 324. K.S. Teh, Liwei Lin and M. Chiao, "The Creep Behavior of Polysilicon Microstructure," 10th Int. Conference on Solid State Sensors and Actuators, Transducers'99 , Technical Digest, Sendai, Japan, June 1999, pp. 508-511.
 325. Li-Wei Pan, Liwei Lin and Jun Ni, "Cylindrical Plastic Lens Array Fabricated by a Micro Intrusion Process," Proceedings of IEEE Micro Electro Mechanical Systems Workshop, pp. 217-221, Jan. 1999, Orlando, Florida.
 326. Yu-Ting Cheng, Liwei Lin and Khalil Najafi, "Localized Bonding with PSG or Indium Solder as Intermediate Layer," Proceedings of IEEE Micro Electro Mechanical Systems Workshop, pp. 285-289, Jan. 1999, Orlando, Florida.
 327. Mong-Tung Lin, Wen-Jei Yang and Liwei Lin, "A Preliminary Study of Boiling on Micro Line Heaters," 11th International Symposium on Transport Phenomena, pp. 492-506, Nov. 29 - Dec. 3, 1998, Hsin-Chu, Taiwan.
 328. Liwei Lin (Invited Paper), "Micro-Mechanics in MEMS Development," 1998 International Conference on Mechatronic Technology, pp. 167-172, Nov. 30 - Dec. 2, 1998, Hsin-Chu, Taiwan.
 329. W.H. Lee and Liwei Lin, "Design, Fabrication and Characterization of Micro Fresnel Zone Plates," 1998 ASME International Mechanical Engineering Congress and Exposition, Proceedings of Micro-Electro-Mechanical Systems(MEMS), DSC-Vol. 66, pp. 505-512, Anaheim, California, 1998.
 330. W.T. ChangChien, Liwei Lin, Y.C. Lo and C.O. Chang, "Fabrication of 109.5 Degrees Micro V-Grooves Using a Two-Step Anisotropic Etching Technique," 1998 ASME International Mechanical Engineering Congress and Exposition, Proceedings of Micro-Electro-Mechanical Systems(MEMS), DSC-Vol. 66, pp. 361-364, Anaheim, California, 1998.
 331. K.S. Teh and Liwei Lin, "Time-dependent Buckling Phenomena of Polysilicon Micro Beams," Proceedings of the Forth International Workshop on Thermal Investigations of IC's and Microstructures, pp. 65-68, Cannes, France, Sep. 1998.
 332. Y.T. Cheng, Liwei Lin and Khalil Najafi, "Localized Silicon Fusion and Eutectic Bonding for MEMS Fabrication and Packaging," Proceedings 1998 Solid-State Sensors and Actuators Workshop, pp. 233-236, Hilton Head, SC, June. 7-10, 1998.
 333. Liwei Lin (Invited Paper), "Engineering Mechanics Issues in MEMS," Proceedings of the ASCE 12th Engineering Mechanics Conference, pp. 44-47, La Jolla, CA, May, 17-20, 1998.
 334. Liwei Lin and Weijie Yun, "MEMS Pressure Sensors for Aerospace Applications," Proceedings of IEEE Aerospace Conference, CD ROM, MEMS workshop, paper No. 2, pp. 1-8, Aspen, Mar. 22-27, 1998.
 335. Liwei Lin, "Tribological Effects of Surface Roughness in MEMS Devices," Tribology Issues and Opportunities in MEMS, Edited by Bharat Bushan, Kluwer Academic Publishers, pp.455-462, 1998.
 336. Mu Chiao and Liwei Lin, "Microactuators Based on Electrothermal Expansion of Clamped-Clamped Beams," 1997 ASME International Mechanical Engineering Congress and Exposition, Proceedings of Micro-Electro-Mechanical Systems(MEMS), Dallas, Texas, November, Vol. DSC-Vol. 62, 1997, pp. 75-80, Dallas, Texas.
 337. Liwei Lin, T.K. Shia and C.-J. Chiu, "Fabrication and Characterization of IC Processed Brightness Enhancement Films," 9th Int. Conference on Solid State Sensors and Actuators, Transducers'97, Technical Digest, Chicago, June 1997, pp. 1427-1430.
 338. Liwei Lin and Huey-Chi Chu, "Large Deflection Effects on Micro Diaphragms: A Theoretical and Experimental Study", 1996 ASME International Mechanical Engineering Congress and Exposition, Proceedings of Micro-Electro-Mechanical Systems(MEMS) , Atlanta, Georgia, November, Vol. DSC-Vol.59, 1996, pp. 447-452.
 339. Liwei Lin, C.-J. Chiu, W. Bacher and M. Heckele, "Microfabrication Using Silicon Mold Inserts and Hot Embossing", Proceedings of the Seventh International Symposium on Micro Machine and Human Science, Nagoya, Japan, October 1996, pp. 67-71.
 340. Liwei Lin, M. Chiao, J.-J. Luo and T.-P. Sun, "Electro, Thermal and Elastic Characterization of Suspended Micro Beams", Proceedings of the Second International Workshop on Thermal Investigations of IC's and Microstructures, Hungary, 1996, pp. 219-225.
 341. Liwei Lin, M. Chiao and H.-C. Chu, "Thermally Isolated Microstructures for Sensors and Actuators", Proceedings of the Sixth International Symposium on Micro Machine and Human Science, Nagoya, Japan, October 1995, pp. 89-96.
 342. Liwei Lin, W. Yun, H.-C. Chu and M. Chiao, "Surface Micromachined Diaphragm Pressure Sensors with Optimized Sensing Resistors", Proceedings of IEEE TENCON on Microelectronics and VLSI, Hong Kong, November 1995, pp. 24-27.
 343. Liwei Lin, A. P. Pisano and R. S. Muller, "IC-Processed Micro Needles", Int. Conference on Sensors and Actuators,.Transducers'93, Technical Digest, Yokohama, Japan, June 1993, pp. 237-240.
 344. Liwei Lin, K. McNair, R. T. Howe and A. P. Pisano, "Vacuum Encapsulated Lateral Microresonators", Int. Conference on Solid State Sensors and Actuators, Transducers'93, Technical Digest, Yokohama, Japan, June 1993, pp.270-273.
 345. Liwei Lin, K. S. Udell and A. P. Pisano, "Vapor Bubble Formation on a Micro Heater in Confined and Unconfined Micro Channels", 29th National Heat Transfer Conference, HTD-Vol. 253, Atlanta, U.S.A. August 1993, pp. 85-94.
 346. Liwei Lin, R. T. Howe and A. P. Pisano, "A Passive in situ Micro Strain Gauge", Proceedings of the 1993 IEEE Micro Electro Mechanical Systems, Ft. Lauderdale, Florida, U.S.A. February 1993, pp. 210-206.
 347. Liwei Lin, T. C. Nguyen, R. T. Howe and A. P. Pisano, "Micro Electromechanical Filters for Signal Processing", Proceedings of the 1992 IEEE Micro Electro Mechanical Systems, Travemunde, Germany, February 1992, pp. 226-231.
 348. Liwei Lin and A. P. Pisano, "Bubble Forming on a Micro Line Heater", ASME Winter Annual Meeting, DSC-Vol.32, Atlanta, U.S.A. December 1991, pp. 147-163.
 349. Liwei Lin, A. P. Pisano and A. P. Lee, "Microbubble Powered Actuator", Int. Conference on Sensors and Actuators, Transducers'91, Technical Digest, San Francisco, U.S.A. June 1991, pp. 1041-1044.
 350. D. Mirfendereski, Liwei Lin, A. D. Kiureghian and A. P. Pisano, "Probabilistic Response of Micro-Fabricated Polysilicon Beam Structures : Analysis and Experimental Verification", 1993 ASME Winter Annual Meeting, Symposium on Micro-Mechanical Systems, DSC-Vol.46, New Orleans, USA, November 1993, pp. 77-80.
 351. A. P. Lee, A. P. Pisano and Liwei Lin, "Normal and Tangential Impact in Micro Electromechanical Structures", Proceedings of the IEEE Micro Electro Mechanical Systems(MEMS'91) , Nara, Japan, February 1991, pp. 21-26.

Other Conference or Symposium Presentations

 1. Liwei Lin (Keynote), "Coffee Ring Plasmonic Biosensing for Disease Diagnostics," Symposium on Medical-Engineering Collaboration, Tokyo, February 27, 2024.
 2. Liwei Lin (Plenary), "Piezoelectric and Piezoelectret Sensors and Actuators," International Electron Devices & Materials Symposium, Kaohsiung, Taiwan, October 19-20, 2023.
 3. Liwei Lin (Invited), "Intelligent Piezoelectret Sensor/Actuator for Human Machine Interfaces," International Symposium on Intelligent Microsystems, Harbin, China, July 29-30, 2019.
 4. Liwei Lin (Plenary Speaker), "MEMS-based Ultrasonic and Gas Sensors," 2019 International Conference on Smart Sensors, Hsin-Chu, Taiwan, June 3-4, 2019.
 5. Liwei Lin (Keynote Speaker), "Three-dimensional Microelectronics for in situ Monitoring of Milk Spoilage," 2019 International Symposium on Circuits and Systems, Electronics for Better Quality Foods, Sapporo, Japan, May 2019.
 6. Liwei Lin (Invited), "Micro and Nano Fabrication for Advanced Manufacturing," 2018 International Conference on Frontiers of Design and Manufacturing, Jinan, China, August, 2018.
 7. Liwei Lin (Invited), "Laser-Induced Molybdenum Carbide-Graphene Composites for 3D Foldable Paper Electronics," MEMS Manufacturing 2018, Santa Clara, August, 2018.
 8. Liwei Lin (Invited), "Micro/Nano Manufacturing for Sensing and Energy Applications," Microsystems and Nanoengineering Summit 2018, Beijing, China, July 2018.
 9. Liwei Lin (Keynote), "Micro and Nano Manufacturing for Energy Applications," 2018 International Conference on Nano/Micro Engineered and Molecular Systems (NEMS), Singapore, April, 2018.
 10. Liwei Lin (Keynote), "Micro and Nano Manufacturing for Sensing and Energy Applications," 2017 International Workshop on Innovation and Commercialization of Micro & Nanotechnology (ICMAN), Chongqing, China, November, 2017.
 11. Liwei Lin (Invited), "Synthesis and Applications of Graphene in MEMS-based Systems," 2017 Midea Global Technology Strategy Symposium, Guangdong, China, May, 2017.
 12. Liwei Lin (Keynote), "Micro and Nano Manufacturing for Sensing and Energy Applications," 2017 World Congress on Micro and Nano Manufacturing, Kaohsiung, Taiwan, March, 2017.
 13. Liwei Lin (Invited), "3D-Printed Microelectronics for Passive Wireless Sensors,"2016 IDTechEx, Santa Clara, November 2016.
 14. Liwei Lin (Invited), "Integrated Functional Nanostructures for Sensing and Energy Applications," 2nd International Conference NanoFIS 2016 - Integrated Functional nano Systems, Graz, Austria, June, 2016.
 15. Liwei Lin (Invited), "Nanostructures for Sensing and Energy Applications," 2015 SITRI-BSAC Commercialization Conference, Shanghai, China, August, 2015.
 16. Liwei Lin (Invited), "New sensor technologies for Smart Cities," Technology, Culture, and Dream Forum for the 30th Year of Postdoc System in Tsinghua University, Shenzhen, China, December, 2015.
 17. Liwei Lin (Invited), "Nano to Macro: Opportunities and Challenges in Scalable Integration," ASME 2015 International Technical Conference and Exhibition on Packaging and Integration of Electronic and Photonic Microsystems and ASME 2015 13th International Conference on Nanochannels, Microchannels, and Minichannels (InterPACK2015 & ICNMM2015), San Francisco, July, 2015.
 18. Liwei Lin (Invited), "Nanostructures for Sensing and Energy Applications," The Global Sensor Summit, Wuxi, China, September 24-25, 2014.
 19. Liwei Lin (Keynote), "Highly Responsive Micromachined Piezoelectric Ultrasonic Transducers,"US-Korea Conference (UKC 2014), San Francisco, August, 2014.
 20. Liwei Lin (Invited), "Synthesis and Applications of Graphene in MEMS-based Systems," Microsystems & Nanoengineering Summit 2014, Beijing, August, 2014.
 21. Liwei Lin (Invited), "Micro Mechanical Methods for Biology (M3B)," 2013 Annual Meeting of the Xiamen Microelectromechanical Society Meeting, Xiamen, China, December, 2013.
 22. Liwei Lin (Invited), "Nanostructures for Sensing and Energy Applications," The Third International Conference on Manipulation, Manufacturing and Measurement on the Nanoscale, 3M Nano" Suzhou, China, August 26-30, 2013.
 23. Liwei Lin (Invited), "Electrospun Piezoelectric Nanogenerators," 449th conference of XSSC on the frontier of Piezotronice and Nanogenerators, Beijing, China, December, 2012.
 24. Liwei Lin (Invited), "Integration of Nanostructures with Microsystems," 2012 MRS Spring Meeting, San Francisco, April, 2012.
 25. Liwei Lin (Keynote), "MEMS Packaging Challenges and Opportunities," 2012 China Semiconductor Technology International Conference, Shanghai, China, March 18-19, 2012.
 26. Liwei Lin (Invited), "Polymeric Microstructures for Drug-Delivery Applications," International Workshop on Biomedical Micro- and Nanodevices, King Abdullah University of Science and Technology, Saudi Arabia, February 25, 2012.
 27. Liwei Lin (Invited), "Nanogenerator for Electric Clothing," 2nd Nanotoday Conference, Hawaii, Dec. 11-15, 2011.
 28. Liwei Lin (Invited), "Electrospun Nanofibers as Nanogenerators for Electric Clothing," The 4th International Conference on One-dimensional Nanomaterials (ICON 2011), Peking, China, Dec. 7-9, 2011.
 29. Liwei Lin (Keynote), "MEMS Packaging: Challenges and Opportunities," International Workshop on Packaging and System Level Integration of Micro Systems, Bangalore, India, Sep. 29-30, 2011.
 30. Liwei Lin (Invited), "Single Crystal TiO2 Nanoswords for Energy and MEMS Applications," ICMAT 2011, International Conference on Materials and Advanced Technologies, Singapore, June 27-July 1, 2011.
 31. Liwei Lin (Keynote), "Nanostructures for Sensing/Energy Applications and Sensor Development in BSAC," IntelliSense Workshop, Nanjing, China, June 11, 2011.
 32. Jiyoung Chang, Chen Yang, Bin Zhang and Liwei Lin (Invited), "MEMS Performance Challenges - Packaging and Shock Tests," Micro- and Nanotechnology Sensors, Systems, and Applications III, SPIE Defense, Security + Sensing 2011, Orlando, Florida, April, 2011.
 33. Qin Zhou and Liwei Lin, "Direct Synthesis, Assembly and Integration of Graphene via Micro CVD," 2011 NSF CMMI Grantee Conference, January, Atlanta, GA 2011.
 34. Liwei Lin (Invited), "Nanogenerator for Electric Clothing," 2010 International Photonics and Optoelectronics Meetings, Wuhan, China, November 3-5, 2010.
 35. Liwei Lin (Invited), "Nanogenerator for Electric Clothing," 2010 Emerging Information and Technology Conference (EITC), August 23-24, Stanford, USA, 2010.
 36. Liwei Lin (Invited), "Nanogenerator in Electric Clothing for Energy Harvesting," MicroNano 2010, Tokyo, July 28-30, Japan, 2010.
 37. Liwei Lin (Invited), "MEMS Packaging Technologies and Applications," IEEE VLSI-DAT Symposium, Hsin-Chu, Taiwan, April 25-29, 2010.
 38. Liwei Lin (Invited), "MEMS/NEMS Technologies for Information Devices," Proceedings of the 2009 JSME-IIP/ASME-ISPS Joint Conference on Micromechatronics for Information and Precision Equipment (MIPE2009), pp. 5-9, Tsukuba, Japan, June 17-20, 2009.
 39. Liwei Lin (Invited), "Bio Nano Fuel Cells," 2008 Emerging Information and Technology Conference (EITC), June 26-27, Tainan, Taiwan.
 40. Liwei Lin (Invited), "Integration of Nanostructures with Microsystems," ICMAT 2007, International Conference on Materials and Advanced Technologies, Singapore, July 1-6, 2007.
 41. Liwei Lin (Invited) "Bio Nano Fuel Cells," 4th USA-Korea Joint Symposium on MEMS and BioSystems Technology, Berkeley, November 2006.
 42. Liwei Lin (Invited), "Integration of Nanostructures with Microsystems," 2006 International Conference on Nanotechnology and advanced Materials," Hong Kong, Nov. 1-3, 2006.
 43. Liwei Lin (Invited), "Bioelectric PEM Fuel Cells," NSF Workshop: Emerging Opportunities of Nanoscience to Energy Conversion and Storage" Arlington, VI, November 2005.
 44. Liwei Lin (Invited), "Synthesis, Assembly and Integration of Nanowires/Nanotubes," 7th China Micro/Nano Systems Workshop, Dalian, China, August 13-17, 2005.
 45. Liwei Lin (Invited), "Bioelectric PEM Fuel Cells," 3rd Korea-USA Joint Symposium on MEMS and Biosystems Technology, pp. 105-117, KAIST, Daejeon, Korea, June 9-11, 2005.
 46. Liwei Lin, (Invited Keynote), "Synthesis, Assembly and Integration of Nanowires/Nanotubes," Proceedings of the Third Symposium on Intelligent Human Sensing, IHSS2005, pp. 1, March 3, 2005, Toyohashi, Japan.
 47. Liwei Lin and J.C. Chiao, "Integrated Manufacturing for Millimeterwave Sensing Systems," Proceedings of 2005 NSF Design & Manufacturing Research Conference, CD ROM, Scottsdale, Arizona, Jan. 3-6, 2005.
 48. Liwei Lin (Invited), "Bioelectric PEM Fuel Cells," International PEM Fuel Cell Conference, Hsin-Chu, Oct. 14-15, 2004.
 49. Liwei Lin (Invited), "Packaging Issues of MEMS Devices," Converging Technologies: MEMS and Wafer Level Packaging, MEPTEC Q2 Technical Symposium and Exhibits, Santa Clara, CA, May, 2004.
 50. Liwei Lin (Invited), "MEMS Batteries," Electric Power in Vivo Workshop and Symposium, USC, Los Angeles, February, 2004.
 51. Liwei Lin (Invited), "Nano/MEMS Technologies and Their Impacts on Aerospace Future Outlook," Aerospace Forum in Celebration of Human Centennial Power Flight, Tainan, Taiwan, December 22, 2003.
 52. Liwei Lin (Invited), "From MEMS to Nanotechnology," Chinese Institute of Engineers, Mechanics and Material Technology Group Dinner Seminar, Santa Clara, Nov. 7, 2003.
 53. Liwei Lin (Invited), "Thermal Bonding Processes for MEMS Packaging Applications," 2003 TMS Annual Meeting & Exhibition, San Diego, California, March 2-6, 2003.
 54. Liwei Lin (Invited), "Microscale Phase Change Devices," Proceedings of Colloquium on Micro/Nano Thermal Engineering, pp.299-319, Seoul, Korea, Feb. 2003.
 55. Liwei Lin (Invited), "MEMS Packaging by Selective Encapsulations," Thermo-Mechanical Issues in Packaging and Assembly of MEMS and MOEMS Conference, Brugges, Belgium, Nov. 2002.
 56. Liwei Lin (Invited), "Water-Powered Micro Drug Delivery System," 3rd Annual BioMEMS and Nanotech World 2002, Columbus, Ohio, September 6-8, 2002.
 57. Liwei Lin (Invited), "MEMS Research at UC-Berkeley," NATEA/NSC Joint Conference on MEMS and Network Security Santa Clara, September 7, 2002.
 58. Liwei Lin (Invited), "Packaging Issues of MEMS Devices," Pb-free Solder for Electronic, Optical, and MEMS Packaging Manufacturing," Los Angeles, CA, September 5-6, 2002.
 59. Liwei Lin (Invited), "Packaging, Power and Polymer MEMS," 2002 International Microsystem Technology Workshop, Hsin-Chu, Taiwan, July 25-26, 2002.
 60. Liwei Lin (Invited), "Water Powered Bioassay System," Pacific Rim Workshop on Transducers and Micro/Nano Technologies, Xiamen, China, July 22-24, 2002.
 61. Liwei Lin (Keynote), "Microscale Phase Change Devices," 2002 US-Japan Nanotherm Seminar, Nanoscale Thermal Science and Engineering, Berkeley, CA, June 24-26, 2002.
 62. Liwei Lin (Invited), "Plastic Microstructures for Optical and Drug-Delivery Applications," The Golden Gate Polymer Forum, San Jose, May 30, 2002.
 63. Liwei Lin, "MEMS Packaging and Reliability," 2001 ASME International Mechanical Engineering Congress and Exposition, New York, New York, Nov. 2001.
 64. Liwei Lin (Invited), "Vacuum Encapsulation Processes for MEMS Resonators," IMAPS Advanced Technology Workshop on Packaging of MEMS and Related Micro Integrated Nano Systems, Scotts Valley, CA, Nov. 8-10, 2001.
 65. Liwei Lin (Invited), "MEMs Post-Packaging at the Wafer-Level," The PACIFIC RIM/International Intersociety, Electronic Packaging Technical/Business Conference & Exhibition (InterPACK 2001) Kauai, Hawaii, July 8-13, 2001.
 66. L.W. Pan and Liwei Lin, "Flip-Chip Electrical Interconnection by Selective Electroplating and Bonding," Book of Abstracts of Forth International Workshop on High-Aspect-Ratio Microstructure Technology (HARMST'01), pp. 209-210, Baden-Baden, Germany, June 17-19, 2001.
 67. L.W. Pan and Liwei Lin, "Electroplated 3D Microstructure Fabricated by a Step-Height Control Method," Book of Abstracts of Forth International Workshop on High-Aspect-Ratio Mic rostructure Technology (HARMST'01), pp.197-198, Baden-Baden, Germany, June 17-19, 2001.
 68. Li-Wei Pan and Liwei Lin, "Integrated Mesoscopic Electro-Mechanical Manufacturin g via Selective Electroplating and Bonding," Proceedings of 2001 NSF Design & Manufacturing Research Conference, CD ROM, Tampa, Florida, Jan. 7-10, 2001.
 69. Liwei Lin (Invited), "MEMS Packaging at the Wafer-Level," 2000 IMAPS Advanced Technology Workshop on Packaging and Integration of MEMS & Related Microsystems, Orlando, Florida, November 10-12, 2000.
 70. Li-Wei Pan and Liwei Lin, "Integrated Mesoscopic Electro-Mechanical Manufacturing via Electroplating," Proceedings of 2000 NSF Design & Manufacturing Research Conference, CD ROM, paper no. MME-230, Vancouver, Canada, Jan. 3-6, 2000.
 71. Liwei Lin (Invited), "Micro-Science and Tribology," Abstract Book of 46th International Symposium of American Vacuum Society, Oct. 25-29, Seattle, Washington, pp. 141, 1999.
 72. Liwei Lin, "Microencapsulation Shells for MEMS Packaging," Abstract Book of IMAPS Advanced Technology Workshop on Packaging of MEMS Microsystems, Oct. 23-24, Chicago, 1999.
 73. L.W. Pan, Liwei Lin and Jun Ni, "A Flip-Chip LIGA Assembly Technique via Electroplating," Abstract book of HARMST'99, Tokyo, Japan, June 1999.
 74. Liwei Lin, "Integrated Mesoscopic Electro-Mechanical Manufacturing," NIST-NSF Workshop on Manufacturing of Three-Dimensional Structures and Devices at the Meso and Micro Scales, Gaithersburg, Maryland, May 18-19, 1999.
 75. Liwei Lin (Invited), "MEMS Research at MEAM - the University of Michigan," Proceedings of National Important Projects-MOEMS Workshop, Shanghai, China, March 5-7, 1999.
 76. Liwei Lin, "Integrated Mesoscopic Electro-Mechanical Manufacturing," Proceedings of 1999 NSF Design & Manufacturing Grantees Conference, CD ROM, paper no. MME-27, Long Beach, CA, Jan. 5-8, 1999.
 77. Liwei Lin and Yen-Wen Lu, "Structural Analysis of MEMS Pressure Sensors for Disk/Head Interfacial Contact application," Abstract Book of 1998 AFOSR/ONR/NSF Tribology Program Review, June 22-25, Annapolis, MD, 1998.
 78. Liwei Lin, "Tribology Issues in MEMS for Automotive Applications," 1998 SAE International Congress & Exposition, Feb. 22-27, Detroit, 1998.
 79. Liwei Lin, "MEMS Post-Packaging by Localized Heating," Abstract book of IMAPS Advanced Technology Workshop on Sensor Packaging, Ojai, Jan. 1998.
 80. Liwei Lin, "Tribological Effects of Surface Roughness in MEMS Devices," Abstract book of NSF/AFOSR/ASME Workshop on Tribology Issues and Opportunities in MEMS, Columbus, Ohio, Nov. 9-11, 1997.
 81. Liwei Lin, Y.T. Cheng and C.-J. Chiu, "Comparative Study of Hot Embossed Microstructures Fabricated by Laboratory and Commercial Environments," Abstract book of HARMST'97, Madison, June 1997.
 82. Liwei Lin, "Microscale Thermal Bubble Formation: Thermophysical Phenomena and Applications," Workshop on Thermophysical Phenomena in Microscale Sensors, Devices, and Structures, Baltimore, August 1997.
 83. W.H. Lee, Liwei Lin, Y. Cheng and S. Su, "Process Optimization and Characterization for Micro Fresnel Zone Plates", Proceedings of the Photonics/Taiwan '96, Vol. 2, pp. 318-321, Hsin-Chu, Taiwan, 1996.
 84. W.T. Changchien, Liwei Lin, Y.C. Lo and G.O. Chang, "Fabrication of 70.5 and 109.5 Degrees V-Grooves by Anisotropic Etching of Silicon," 1997 Annual Conference of the Chinese Society for Material Science, (in Chinese) pp. F5-9, Tainan, Taiwan, 1997.
 85. C.H. Lin, Liwei Lin, Y.F. Chou and Y.C. Lo, "Fabrication of Hemispherical Shapes by Isotropic Etching of Silicon," 1997 Annual Conference of the Chinese Society for Material Science, (in Chinese) pp. F10-13, Tainan, Taiwan, 1997.

Book & Book Chapters

 1. Yu-Ting Cheng and Liwei Lin, "Soldering by Local Heating," in the book - 3D and Circuit Integration of MEMS Wiley-VCH, ISBN-13: 978-3527346479, 2021
 2. Gaofeng Zheng, Jiaxin Jiang, Huatan Chen, Guoyi Kang, Xiang Wang, Wenwang Li, Liwei Lin, "Electrohydrodynamic Jet Printing - Principles and Applications in High Sensitivity Biosensing," in the book - Materials Science and Technology Wiley-VCH Verlag GmbH & Co., DOI: 10.1002/9783527603978.mst0491, 2020
 3. Ken Saito, Daniel S. Contreras, Isao Mori, Daisuke Tanaka, Satoshi Kawamura, Taisuke Tanaka, Minami Kaneko, Fumio Uchikoba, Yoshio Mita, Liwei Lin and Kristofer S. J. Pister, "Electrostatic Inchworm Motors Driven by High-Voltage Si Photovoltaic Cells for Millimeter Scale Multi-Legged Microrobots," in the book - Advances in Robotics and Automatic control: Reviews, IFSA Publishing, ISBN: 978-84-09-02449-0, 2018.
 4. Yu-Ting Cheng, Yu-Chuan Su, and Liwei Lin, "Localized Sealing Schemes for MEMS Packaging," in the book - MEMS Packaging, World Scientific, ISBN: 978-981-3229-35-8, 2018.
 5. Jiyoung Chang and Liwei Lin, "Piezoelectric Energy Harvesting Nanofibers," RSC, ISBN: 978-1-84973-628-2, 2014.
 6. C.T. Pan, Y.M. Hwang, Liwei Lin and Ying-Chung Chen, "Design and Fabrication of Self-Powered Micro-Harvesters," Wiley, ISBN 978-1-118-48779-2, 269 pages, 2014.
 7. Zhauying Zhou, Zonglin Wang and Liwei Lin (Editors), Microsystems and Nanotechnology, Spinger, ISBN 978-3-642-18292-1, 880 pages, 2012.
 8. Yiin-Kuen Fuh, Firas Sammoura, Yingqi Jiang and Liwei Lin, "Polymeric Microelectromechanical Millimeter Wave Systems," in the book - RF and Microwave Microelectronics Packaging, Springer, ISBN 978-1-4419-0984-8, pp. 43-68, 2010.
 9. Jongbaeg Kim, Yu-Ting Cheng, Mu Chiao and Liwei Lin, "Packaging and Reliability Issues in Micro/Nano Systems," in the book - Handbook or Nanotechnology, 2nd edition Springer-Verlag Berlin Heidelberg, ISBN-10:3-540-29855-X, pp. 1777-1803, 2007.
 10. Y.T. Cheng and Liwei Lin, "MEMS Packaging and Thermal Issues in Reliability," in the book - Handbook or Nanotechnology, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, ISBN 3-540-01218-4, pp. 1111-1132, Jan. 2004.
 11. M. Chiao and Liwei Lin, "Sealing Technologies," in the book - MEMS Packaging, The Institution of Electrical Engineers, London, United Kingdom, ISBN 0-86341-335-8, pp. 61-83, Jan. 2004.
 12. Abe Lee, Liwei Lin, et al. (Editors), "Proceedings of Micro-Electro-Mechanical Systems(MEMS)," 1999 ASME International Mechanical Engineering Congress and Exposition , ASME MEMS Vol. 1, ISBN No. 0-7918-1638-9, 1999.
 13. Liwei Lin, et al. (Editors), "Proceedings of Micro-Electro-Mechanical Systems(MEMS)," 1998 ASME International Mechanical Engineering Congress and Exposition , ASME DSC-Vol. 66, ISBN No. 0-7918-1596-X, 1998.
 14. Liwei Lin, et al. (Editors), "Proceedings of Micro-Electro-Mechanical Systems(MEMS)," 1997 ASME International Mechanical Engineering Congress and Exposition, ASME DSC-Vol. 62, HTD-Vol. 354, ISBN No. 0-7918-1843-8, 1997.

US Patents

 1. Liwei Lin, T. C. Nguyen, R. T. Howe and A. P. Pisano, "Micro Electromechanical Signal Processor", US patent, No. 5,455,547, Oct. 3, 1995. pdf
 2. Liwei Lin, T. C. Nguyen, R. T. Howe and A. P. Pisano, "Micro Electromechanical Signal Processor", US patent, No. 5,537,083, July 16, 1996. pdf
 3. Liwei Lin, T. C. Nguyen, R. T. Howe and A. P. Pisano, "Micro Electromechanical Signal Processor Fabrication", US patent, No. 5,589,082, Dec. 31, 1996. pdf
 4. Liwei Lin and A. P. Pisano, "IC-Processed Microneedles", US patent, No. 5,591,139, Jan. 9, 1997. pdf
 5. Weijie Yun, Liwei Lin and Tariq Haniff, "Method of Making a Surface Micro-machined Silicon Pressure Sensors", US patent, No. 5,759,870, June 2, 1998. pdf
 6. Liwei Lin and A. P. Pisano, "IC-Processed Microneedles", US patent, No. 5,855,801, Jan. 5, 1999. pdf
 7. Liwei Lin, Yu-Ting Cheng, Khalil Najafi and Kensall Wise, "Process for Making Microstructures and Microstructures Made Thereby," US patent, No. 6,232,150, May 15, 2001. pdf
 8. Liwei Lin, Yu-Ting Cheng, Khalil Najafi and Kensall Wise, "Microstructures," US patent, No. 6,436,853 B2 August 20, 2002. pdf
 9. Jongbaeg Kim and Liwei Lin, "Microfabricated Vertical Comb Actuator Using Plastic Deformation," US patent, No. 7,089,666, August 15, 2006. pdf
 10. Mu Chiao, Liwei Lin and Kien Lam, "Implantable, Miniaturized Microbial Fuel Cell," US Patent No. 7,160,637, January 9, 2007. pdf
 11. Liwei Lin, Ongi Englander, Dane Christensen, "Localized Synthesis and Self-assembly of Nanostructures," US Patent No. 7,311,776, December 25, 2007. pdf
 12. Jongbaeg Kim and Liwei Lin, "Microfabricated Vertical Comb Actuator Using Plastic Deformation," US patent, No. 7,342,346, March 11, 2008. pdf
 13. Brian D. Sosnowchik, Liwei Lin and Albert P. Pisano, "Bonding a Non-Metal Body to a Metal Surface Using Inductive Heating," US patent, No. 7,452,800 B2, November 18, 2008 pdf
 14. Firas Sammoura and Liwei Lin, "Waveguide-based MEMS Tunable Filters and Phase Shifters," US patent, No. 7,728,701, June 1, 2010 pdf
 15. Liwei Lin, Ongi Englander, Dane Christensen, "Localized Synthesis and Self-assembly of Nanostructures," US Patent, No. 7,785,415, August 31, 2010. pdf
 16. Tzu-Yu Wang, Chi-Chun Hsieh, An-Jhih Su, Hsien-Wei Chen, Shin-Puu Jeng, and Liwei Lin, "Radiate Under-Bump Metallization Structure for Semiconductor Devices," US Patent, No. 8,294,264, October 23, 2012. pdf
 17. Jong Woon Kim, Liwei Lin, Minyao Mao, and Heung Woo Park, "Inertial Sensor," US Patent, No. 8,739,628, June 3, 2014.
 18. Jong Woon Kim, Minyao Mao, Liwei Lin and Won Kyu Jeung, "Angular Velocity Sensor," US patent, No. 8,763,460 B2, July 1, 2014.
 19. Jong Woon Kim, Liwei Lin, Minyao Mao, and Won Kyu Jeung, "Inertial Sensor and Angular Velocity Detection Method Using the Same," US Patent, No. 8,789,418, July 29, 2014.
 20. Hiroshi Yamada, Hideyuki Funaki, Kazuhiro Suzuki, Kazuhiko Itaya, Armon Mahajerin, Kevin Limkrailassiri, and Liwei Lin, "Semiconductor Device and Method of Manufacturing the Same," US Patent, No. 9,284,186 B2, March 16, 2016.
 21. Roseanne Warren, Firas Sammoura, Liwei Lin, "Fabrication of Enhanced Supercapacitors Using Atomic Layer Deposition of Metal Oxide on Nanostructures," US Patent, No. 9,805,880, Oct. 31, 2017.
 22. Benjamin Eovino, Liwei Lin and SIna Akhbari, "Sonic Transducer Having a Piezoelectric Diaphragm on a Frame," US Patent, No. 10,821,476 B2, Nov. 3, 2020.
 23. Firas Sammoura, Sina Akhbari, Liwei Lin, "Piezoelectric transducers and methods of making and using the same," US Patent, No. 10,864,553, Dec. 15, 2020.